Alle beleidsorganen die in België bevoegd zijn voor leefmilieu zetelen in het CCIM. Het secretariaat wordt waargenomen door het DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

                                                      

Het Bureau

Het Bureau brengt de verschillende beleidsniveaus bijeen die voor het milieu verantwoordelijk zijn. Het komt één keer per maand samen om de plenaire vergadering voor te bereiden. De vergaderingen van het Bureau worden voorgezeten door de directeur-generaal van het DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
 
Het Bureau van het CCIM is samengesteld uit acht vertegenwoordigers van de gewestelijke en federale milieu-administraties. Er zijn volgende afgevaardigden:

 1. Eén afgevaardigde van elke federale of gewestelijke administratie die belast is met taken inzake leefmilieu en/of natuurbehoud:
  -   Eén afgevaardigde van de administratie van het Vlaamse Gewest bevoegd voor Leefmilieu en Natuur; 
  -   Eén afgevaardigde van de administratie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Leefmilieu en Natuur; 
  -   Eén afgevaardigde van de Waalse Overheidsdienst bevoegd voor Leefmilieu en Natuur; 
  -   Eén afgevaardigde van de Federale Overheidsdienst bevoegd voor Leefmilieu. 
   
 2. De andere afgevaardigden komen van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  -   Twee afgevaardigden van de Directie Klimaat en Milieu (MD8) afhankelijk van zowel de Directie-generaal Multilaterale Zaken (DGM) als van de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD); 
  -   Eén afgevaardigde van de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie; 
  -   Eén afgevaardigde van de Directie-generaal bevoegd voor Europese aangelegenheden. 

In functie van de interne bepalingen inzake bevoegdheidsverdeling, eigen aan elk gezagsniveau, kunnen een aantal organisaties ook in het CCIM vertegenwoordigd worden door een "permanente deskundige". Het gaat hierbij om instellingen belast met beleidstaken inzake leefmilieu en natuurbehoud.

De Plenaire vergadering

Alle beleidsorganen die in België bevoegd zijn voor leefmilieu zetelen in de Plenaire vergadering van het CCIM. Het CCIM komt eenmaal per maand samen in plenaire vergadering. Deze maandelijkse vergadering wordt voorbereid door een vergadering van het Bureau. De plenaire vergaderingen worden voorgezeten door de directeur-generaal van het DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.  
 
Elke minister bevoegd voor Leefmilieu  en/of Natuurbehoud is vertegenwoordigd in het Coördinatiecomité, naast de verschillende milieuadministraties en -agentschappen. Verder is/zijn de federale minister(s) vanBuitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking lid, samen met zijn/hun administratie. 
 
De plenaire vergadering van het CCIM bestaat dus uit de bovenvermelde leden van het Bureau en uit

 • Eén afgevaardigde van elke federale of gewestelijke minister of staatssecretaris die bevoegd is voor Leefmilieu en/of Natuurbehoud; 
 • Eén afgevaardigde van de federale minister bevoegd voor Buitenlandse Zaken; 
 • Eén afgevaardigde van de federale minister of staatssecretaris bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking; 
 • Eén afgevaardigde van de Directie-generaal bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en  Ontwikkelingssamenwerking.  

Wanneer het CCIM moet beraadslagen over aangelegenheden die raken aan de bevoegdheden van andere leden van de federale of gewestregeringen dan deze die hierboven vermeld zijn, worden deze regeringsleden uitgenodigd om op ad-hoc basis een vertegenwoordiger aan te duiden voor de behandeling van de agendapunten in kwestie.

De werkgroepen en stuurgroepen

In overeenstemming met het samenwerkingsakkoord en afhankelijk van de behoeften richt het CCIM expertgroepen op die een specifiek mandaat krijgen rond:

 • een algemeen milieuthema, bijvoorbeeld lucht, water, bodem, afval of klimaat;  
 • een transversaal thema, bijvoorbeeld milieuwetgeving of het verzamelen en verwerken van milieugegevens.   

Die stuurgroepen verenigen alle betrokken ambtenaren met relevante expertise. Naargelang de opbouw van de expertgroep wordt de groep een 'stuurgroep' of een 'werkgroep' genoemd. De werkgroepen van het CCIM houden zich bezig met zeer specifieke milieuthema's zoals pesticiden of bijen.  
 
Wanneer het nodig is, worden er soms ook ad-hocgroepen opgericht met een tijdelijk mandaat.  
 
Per specifiek onderwerp stelt het CCIM een piloot aan die met de experten uit de stuur- of werkgroep het unanieme Belgische standpunt voorbereidt voor de onderhandelingen op Europees en internationaal niveau.

De Stakeholders Dialogues

De participatie van het middenveld is op vele domeinen van grote waarde voor de kwaliteit van nieuw beleid. Dat geldt zeker ook voor het milieubeleid. In de onderhandelingsfase van het beleid draagt het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM) hier zijn steentje toe bij.  
 
Om de zes maanden, in januari en juli van elk jaar, organiseert het CCIM een stakeholders dialogue (SHD) met de verschillende Belgische maatschappelijke actoren. Het betreft een informatievergadering over het milieubeleid. Deze worden voorgezeten door de directeur-generaal van het DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.  
 
De SHD creëert een uitwisselingsplatform dat federale en regionale overheden samenbrengt met alle betrokken partijen, zoals vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties, milieu-ngo's en vakbonden. Het doel is de stakeholders te informeren en met hen van gedachten te wisselen over de prioritaire kwesties voor het komende halfjaar.  De prioriteiten zijn die welke het CCIM op multilateraal niveau heeft geselecteerd en/of die tijdens het komende Europese voorzitterschap (dat om de zes maanden wisselt) zullen worden verdedigd. 
 
Het CCIM organiseert ook specifieke overlegvergaderingen met de betrokken partijen. Dit gebeurt: 

 • hetzij op eigen initiatief van een stuurgroep of werkgroep, 
 • hetzij op vraag van een betrokken partij over een specifiek dossier.