One world, one health

Onze visie "One World, One Health" kiest voor een aanpak op basis van de onderlinge afhankelijkheid tussen de gezondheid van mens, dier en milieu. Om deze visie in een multidisciplinaire en duurzaam antwoord op de grote uitdagingen in de geglobaliseerde wereld van vandaag uit te voeren, werkt onze FOD over de grenzen en beleidsniveaus.

Op internationaal niveau:

  • vertegenwoordigt en verdedigt onze FOD de belangen van België op het vlak van volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu (in coördinatie met de Gemeenschappen, de Gewesten, de andere federale overheidsdiensten en in overleg met de stakeholders)
  • houdt onze FOD in zijn nationaal beleid rekening met de internationale evoluties en implementeert conventies - kaders en multilaterale overeenkomsten
  • verzamelt onze FOD data om op informatie verzoeken te beantwoorden en rapporten voor internationale organisaties voor te bereiden
  • overlegt onze FOD met de andere internationale partners in geval van crisis of medische noodsituatie
  • deelt onze FOD goede praktijken en werkt hij mee aan internationale projecten
  • beheert onze FOD grensoverschrijdende dossiers.

Onze FOD is het centraal contactpunt voor thema’s die verband houden met volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu voor de verschillende internationale organisaties binnen en buiten Europa.
 

Binnen Europa

Volksgezondheid, voeding en milieu zijn belangrijke thema’s op de agenda van de Europese Unie en van de andere Europese instellingen. Onze FOD is zeer actief op Europees niveau en werkt samen met, of maakt deel uit van

De Europese Commissie zet zich in voor de bevordering van gendergelijkheid in onderzoek en innovatie. Dat plan maakt deel uit van de strategie voor gendergelijkheid van de Europese Commissie, waarin het bredere engagement van de Commissie voor gelijkheid op alle EU-beleidsterreinen wordt uiteengezet.

In 2023 is een nieuw subsidiabiliteitscriterium ontwikkeld voor alle overheidsinstanties, instellingen voor hoger onderwijs en onderzoeksorganisaties uit EU-lidstaten en geassocieerde landen die aan het financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie Horizon Europe willen deelnemen: het hebben van een Gender Equality Plan (GEP).

Het GEP voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu werd goedgekeurd door de voorzitter van het directiecomité op 11 augustus 2023.

Aanvullend document: statistieken diversiteit 2022

 

Buiten Europa

Daarnaast vertegenwoordigt onze FOD België op het vlak van gezondheid, voeding en milieu bij de verschillende instellingen, waaronder vele afhangen van de Verendigde Naties:

Ten slotte voert onze FOD de kaderverdragen van de VN uit bv. inzake klimaatverandering of biodiversiteit evenals andere belangrijke multilaterale milieuovereenkomsten. 
 

thema’s en activiteiten

Voeding
Gezondheid
Leefmilieu