Om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C is een snelle en diepgaande transformatie van onze samenleving op een ongekende schaal noodzakelijk, vooral in de energiesector. Hernieuwbare energieën spelen hierbij een sleutelrol door bij te dragen aan de vermindering van onze broeikasgasemissies. Volgens het laatste speciale rapport van het IPCC (SR 1.5) moeten hernieuwbare energiebronnen tegen 2050 52-67% van de primaire energie leveren, om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C, en deze temperatuur niet of zo min mogelijk te overschrijden. En het aandeel van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen zal moeten stijgen van 23% in 2015 tot 59-97% in 2050.

 De overgrote meerderheid van de Partijen bij de Overeenkomst van Parijs heeft in hun Nationaal Bepaalde Bijdragen (NDC's) al een aantal energiedoelstellingen of -maatregelen opgenomen. Het is echter duidelijk dat deze maatregelen ontoereikend zijn om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te bereiken. Daarom is het de bedoeling dat deze partijen tegen 2020 nieuwe, ambitieuzere NDC's zullen indienen. De Klimaattop van de Verenigde Naties in 2019 zal een gelegenheid zijn om de resultaten van deze reflecties te presenteren. Parallel met deze NDC's worden de partijen ook uitgenodigd om tegen 2020 langetermijnstrategieën voor een ontwikkeling met lage uitstoot van broeikasgassen tegen het midden van de eeuw in te dienen.

 Vandaag de dag neemt windenergie op zee al een belangrijke plaats in de energiemix in en dit aandeel zal naar verwachting blijven toenemen. Andere vormen van oceaanenergie, opgewekt door golven, getijden en stromingen, hebben nog een groot ontwikkelingspotentieel. De impact ervan op ecosystemen is echter nog niet goed bepaald en zorgt voor  veel bezordheid op het vlak van regelgeving, financiën en ecologie. Hoewel deze onzekerheden al aangepakt worden in langetermijnplannen en -strategieën voor het mariene milieu, de mariene ruimtelijke ordening of ad hoc beleidslijnen en maatregelen, maar vaak los van de acties die worden ondernomen om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

In deze werkgroep stellen de deskundigen zich onder meer de volgende vragen:

  • In welke mate kan hernieuwbare energie uit de oceaan bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs?
  • Hoe kunnen we deze energieën ontwikkelen met behoud van de mariene ecosystemen?
  • Welke rol moeten de geactualiseerde NDC's spelen? Wat is het verband met de ruimtelijke ordening op zee?
  • Welke (inter)nationale beleids- en regelgevingsinitiatieven zijn nodig om een klimaat van vertrouwen bij de investeerders te creëren?