Met de Overeenkomst van Parijs erkende de internationale gemeenschap de noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen tot nul terug te dringen. Schepen die op volle zee varen en goederen vervoeren, vertegenwoordigen momenteel 2 tot 3% van de wereldwijde broeikasgasemissies. Deze cijfers zouden in de toekomst aanzienlijk kunnen stijgen, aangezien verwacht wordt dat het vervoer door de internationale scheepvaart in de komende decennia zal blijven groeien.

In 2017 heeft de Internationale Maritieme Organisatie de initiële IMO-strategie ter vermindering van de broeikasgasemissies van schepen goedgekeurd. Dit was een belangrijke mijlpaal op weg naar de geleidelijke afschaffing van de broeikasgasemissies van de sector. In de strategie wordt ervan uitgegaan dat broeikasgasreducties in de scheepvaart kunnen worden bereikt door middel van energie-efficiëntietechnologie en operationele verbeteringen, het gebruik van energie/brandstoffen met lagere broeikasgasemissies, het afvangen en opslaan van de geproduceerde broeikasgasemissies en de daaropvolgende vastlegging daarvan. Het doel van deze IMO-strategie is om de broeikasgasemissies van de sector tegen 2050 met ten minste 50% te verminderen.

In de huidige stand van de technologische ontwikkeling kan dit realistisch gezien alleen worden bereikt door over te schakelen op brandstoffen met een lage of geen koolstofuitstoot. Dit is een uitdaging voor de zeescheepvaartsector. Er zullen grote investeringen nodig zijn in onderzoek, ontwikkeling en toepassing (aangezien veel technologieën al beschikbaar zijn, maar niet op grote schaal) voor nieuwe brandstoffen/energie, technologieën en infrastructuur. De IMO moet maatregelen nemen om onderzoek, ontwikkeling en invoering te stimuleren. Deze overgang moet snel van start gaan om de 1,5°C-doelstelling levend te houden en de sector te beschermen tegen een snel en chaotisch proces.

Vragen die moeten worden besproken:

  • Wat moet er gedaan worden om dit transitieproces op gang te brengen ?
  • Hoe snel kan/moet de sector leiden tot een nuluitstoot van broeikasgassen ?
  • Hoe kunnen we de leider overtuigen om de uitdaging aan te gaan?