De passende beoordeling is een verplichte beoordeling bij projecten of plannen in of in de omgeving van Natura 2000-gebieden (Vogel- en Habitatrichtlijngebieden). Deze beoordeling evalueert of projecten of plannen al dan niet mogelijke significante effecten hebben op beschermde soorten en habitattypes in die gebieden. Hiervoor worden een aantal stappen doorlopen. In geval van onzekerheid of bij significante negatieve effecten moeten eerst alternatieve oplossingen worden onderzocht. Bij gebrek aan alternatieven die niet schadelijk zijn, kan het project of plan niet worden uitgevoerd, tenzij er “dwingende redenen van openbaar belang” zijn. Ook dan gelden bepaalde voorwaarden.

Meer informatie over de passende beoordeling vindt u terug in het document “Beheer van „Natura 2000”-gebieden - De bepalingen van artikel 6 van de Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG)” van de Europese Unie.
 

Document