Het Platform voor Binnenluchtkwaliteit werd in het kader van de wet betreffende de binnenluchtkwaliteit opgericht om een overlegplek voor alle actoren te bieden die rechtstreeks betrokken zijn bij de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn.

Het Platform heeft o.m. de volgende opdrachten:  

  • als contactpunt voor binnenluchtkwaliteit (BLK) (via een speciaal secretariaat),  
  • het bevorderen van kennisuitwisseling en steun voor wetenschappelijke studies over BLK, en  
  • het verstrekken van beleidsadvies over BLK.

Binnen het Platform zijn verschillende niveaus van werk vastgesteld, die worden gecoördineerd door de FOD VVVL:

  • Sommige discussies zullen worden georganiseerd in technische subgroepen die specifieke deskundigen op een bepaald gebied bijeenbrengen.
  • Deze technische subgroepen rapporteren de aldus gedeelde informatie aan de werkgroep gewijd aan een algemeen thema, waarin leden van het Platform zitting hebben die geïnteresseerd en betrokken zijn bij het thema, maar er niet noodzakelijkerwijs deskundig in zijn.
  • Tenslotte zal van tijd tot tijd een presentatie worden gegeven van de kennisevoluties aan het gehele Platform.
 

Bijeenkomsten van het Platform Binnenluchtkwaliteit:

Werkgroep CELS van 27/04/2023

De tweede, online vergadering van de werkgroep van het Platform binnenluchtkwaliteit van donderdag 27 april bracht meer dan 60 deelnemers samen om de thema’s certificatie, labelling en schemabeheer verder uit te spitten.

Via de uitwisselingen in subwerkgroepen werd de voortgang van de studie van deze drie thema’s aan de gehele werkgroep gepresenteerd.

Labelling
De definitie van en verplichtingen voor labelling zijn vastgelegd in de wet van 6 november 2022. Ter herinnering, het label is bedoeld om de conformiteit met de wetgeving te demonstreren, door het beschikbaar maken van gegevens over de reële situatie. De voorstellen voor labelling werden gepresenteerd. Een aanpak van het label met 3 mogelijke labelopties (en een facultatieve optie) werd voorgesteld, steunend op de communicatieprincipes in het koninklijk besluit tot vaststelling van de verplichtingen dat voor advies aan de Raad van State is toegezonden. Tenslotte werden denkpistes in verband met de geldigheidsduur en plaatsing van het label voorgesteld, met specifieke aandacht voor complexe situaties.

Certificatie
Om de informatie die op het label moet komen te verzamelen, te valideren en de betrouwbaarheid van deze informatie te garanderen, zal een certifcatieschema worden uitgewerkt. Dit omvat zowel technische aspecten (hoe de informatie voor het label verzamelen en evalueren) als organisatorische aspecten (moeten er controles uitgevoerd worden, door wie, hoe verloopt het proces tussen de uitbater en de bevoegde overheid en hoe wordt het label uitgereikt ?).
 
Schemabeheer
Het schemabeheer heeft tot doel om via een door de overheid aangewezen beheerder, een functioneel, organisatorisch en evoluerend certificatieschema te beheren met een breed draagvlak van stakeholders. Dit schema is bedoeld om te zorgen voor consistentie van certificering en ondersteuning van belanghebbenden. In de operationele fase zal een reeks taken voor schemabeheer worden toevertrouwd aan een onafhankelijke organisatie met de nodige expertise en middelen, Schemabeheerder genoemd.
 
De studie van dit concept wordt voortgezet, met name via de overlegmomenten. Het concept zal vervolgens verder uitgewerkt worden in concrete wetgeving waarbij de betrokken sectoren opnieuw worden geraadpleegd.

Ondersteunend materiaal
Download de PPT-presentaties
De Q&A geeft de vragen die tijdens de vergadering werden gesteld, en de antwoorden die op de dag zelf en na de vergadering werden gegeven, en de deelnemerslijst: Q&A
De opname van de conferentie is beschikbaar.

Werkgroep CELS van 31/03/2023

Vrijdag 31 maart vond online een vergadering van de werkgroep van het Platform binnenluchtkwaliteit over certificatie, labelling en schemabeheer plaats.

Tijdens de vergadering werden de beginselen van certificatie, labelling en schemabeheer toegelicht.

Op basis daarvan zullen specifieke subwerkgroepen worden gevormd om een eerste concept voor deze drie onderwerpen uit te werken. Dit concept zal opnieuw aan de gehele CELS-werkgroep worden voorgelegd. Vervolgens zullen de betrokken sectoren opnieuw geconsulteerd worden en zal het concept verder uitgewerkt worden in concrete wetgeving. 

Ondersteunend materiaal
Download de PPT-presentaties
Via de Q&A kan u de vragen terugvinden die tijdens de vergadering werden gesteld, alsook de antwoorden die op de dag zelf en na de vergadering werden gegeven: Q&A
De opname van de conferentie is beschikbaar.

Als u lid wilt worden van een van de CELS-subwerkgroepen, kunt u zich inschrijven via dit formulier.
De vergaderingen van deze subwerkgroepen worden georganiseerd vanaf donderdag 13 april 2023.

Bijeenkomst van 16/01/2023

Op maandag 16 januari vond een online bijeenkomst plaats van het Platform Binnenluchtkwaliteit, met meer dan 150 deelnemers.

Deelnemers aan de Bijeenkomst van het Platform BLK op 16/01/23

Dit was de eerste vergadering van het platform sinds de Kick-Off Meeting op 12 oktober 2022 in het Residence Palace, en de eerste virtuele bijeenkomst. Zoals bij elke eerste bijeenkomst waren er enkele technische en andere obstakels te overwinnen, waarvan we nota hebben genomen. We beloven om de ervaring van elke deelnemer voor toekomstige bijeenkomsten te verbeteren.
 
De vergadering bestond uit twee delen.
 
Het eerste deel, dat toegankelijk was voor alle leden van het Platform, was gewijd aan een algemene overzicht van de uitvoering van de wetgeving en het Platform.
 
In het bijzonder werden de doelstellingen gepresenteerd van twee lopende studies die zijn besteld ter ondersteuning van de opstelling van de koninklijke besluiten inzake luchtzuiveringssystemen en inzake certificering en labelling. In dit deel presenteerde de Binnenluchtkwaliteit cel ook de wijze waarop het overleg binnen het Platform zal plaatsvinden.
 
In de praktijk zullen niet alle leden van het Platform voor elke bespreking bijeen zijn.

  • Sommige vergaderingen zullen worden georganiseerd in technische subgroepen die specifieke deskundigen op een bepaald gebied bijeenbrengen.

  • Ze zullen de informatie rapporteren aan de werkgroep gewijd aan een algemeen thema, waarin leden van het Platform zitting hebben die geïnteresseerd en betrokken zijn bij het thema, maar er niet noodzakelijkerwijs deskundig in zijn.

  • Tenslotte zal van tijd tot tijd een presentatie worden gegeven van de kennisevoluties aan het gehele Platform.

Elke werkgroep en technische subgroep die naar behoefte zal worden opgericht, staat open voor alle leden van het Platform wier deskundigheid, ervaring en/of belangstelling een relevante bijdrage aan de discussie kan leveren.
De verslagen van de werkgroepen zullen systematisch gedeeld worden met alle leden van het Platform en gepubliceerd worden op de website van de FOD VVVL, om transparantie en doeltreffende samenwerking - twee pijlers van het Platform - te verzekeren.

Het tweede deel van de bijeenkomst ging over luchtzuivering. Hoewel het voor iedereen toegankelijk was, was het vooral bedoeld voor diegenen met belangstelling voor en/of deskundigheid op het gebied van luchtzuivering, met name wetenschappers en fabrikanten en importeurs van luchtzuiveringsapparatuur.
 
Een geschiedenis van de regelgeving inzake luchtzuivering werd voorgesteld, evenals de concrete doelstellingen van het koninklijk besluit inzake luchtzuivering dat momenteel in de maak is. Vervolgens nam prof. Jelle Laverge het woord om de aandachtspunten te presenteren die in dit stadium door de studie over luchtzuivering naar voren zijn gekomen. Er is een aantal kwesties besproken  die de inbreng van fabrikanten en importeurs van luchtzuiveringsapparatuur vereisen.
 
Er wordt een technische groep voor luchtzuiveringssystemen opgericht. U kunt zich aansluiten door een e-mail te sturen naar iaq-platform@health.fgov.be met als onderwerp "Workgroup Air purifying systems", waarbij u vermeld of u fabrikant, certificeerder of andere stakeholder bent. Deze technische groep zal aan de slag gaan met de analyses van het onderzoek en trachten systematisch oplossingen voor bestaande vragen te vinden.
 
Ondersteunend materiaal
Download de PPT van de presentaties
Vind alle vragen die tijdens de vergadering zijn gesteld en de antwoorden die op de dag zelf en na de vergadering zijn gegeven: Q&A
De (gedeeltelijke) opname van de bijeenkomst is om technische redenen helaas alleen in het Frans beschikbaar. 

Kick-Off Meeting van 12/10/2022

Op 12 oktober lanceerden de minister van Volksgezondheid en de FOD Volksgezondheid het Platform binnenluchtkwaliteit. Het doel: alle belanghebbenden die bij de kwestie nauw betrokken zijn, samenbrengen voor overleg.

Het Platform, een van de pijlers van de wetgeving over binnenluchtkwaliteit

De wet over binnenluchtkwaliteit bepaalt dat het Platform adviezen zal formuleren en kennis zal delen voor het opstellen van een wetgevend kader dat specifiek gericht is op binnenluchtkwaliteit.
 
Het Platform groepeert wetenschappers en mensen op het terrein die rechtstreeks betrokken zijn bij de verbetering van de luchtkwaliteit in gesloten, publiek toegankelijke ruimten. Volgende groepen worden bij het Platform betrokken: politieke instanties en experten van de betrokken overheden,  de academische wereld, vertegenwoordigers van de betrokken sectoren (horeca, cultuur-, evenement- en sportsector), fabrikanten en invoerders van ventilatie-, zuiveringsapparatuur en CO2-meters.

 

Er zullen verschillende werkgroepen worden opgericht, die zich zullen bezighouden met wetenschappelijk onderzoek, communicatie en bewustmaking, samenwerking met bedrijfssectoren en economische actoren, en samenwerking tussen bevoegde overheden. Deze groepen zullen operationeel worden zodra de wet in werking treedt en zullen worden gecoördineerd door de FOD Volksgezondheid.

De wetenschappelijke stand van zaken

Tijdens het evenement heeft Sciensano de resultaten van de AIRCO-studie over de verschillende soorten verontreinigende stoffen in de binnenlucht bekendgemaakt. Hierbij benadrukte Sciensano dat de toevoer van buitenlucht de luchtkwaliteit binnenshuis aanzienlijk kan verbeteren. De studie werd uitgevoerd in samenwerking met het VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek).

Ventilatie en energie

De snel stijgende energieprijzen roepen veel vragen op. Goede isolatie en efficiënte verwarmingssystemen kunnen een oplossing zijn om de energiecrisis het hoofd te bieden. Een betere luchtdichtheid in gebouwen kan echter leiden tot een slechtere luchtkwaliteit binnenshuis. Het gebruik van moderne, energie-efficiënte ventilatiesystemen kan daarvoor de oplossing bieden. Bij dergelijke systemen wordt de warmte in de lucht grotendeels teruggewonnen en via verschillende technische processen aan de verse lucht toegevoegd. Deze apparaten verbeteren de energie-efficiëntie van gebouwen zonder te veel koude buitenlucht toe te laten. Fabrikanten en onderzoekers werken momenteel aan technologische innovaties die energieprestaties combineren met een betere binnenluchtkwaliteit en op lange termijn zuiniger zijn.. Er zijn verschillende soorten oplossingen denkbaar om de energiecrisis aan te pakken. Deze zullen in samenwerking met de betrokken sectoren in het kader van het Platform worden onderzocht.

Ervaringen uit het veld

Verschillende sectoren hebben hun ervaringen gedeeld. Zo heeft de Horecafederatie Brussel onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit in verschillende Brusselse etablissementen. In het kader van het project "Hier zal alleen de film uw adem benemen!" heeft Cinema Albert in Dendermonde een methode ontwikkeld waarmee het maximaal aantal toegelaten personen in een bioscoop kan worden bepaald. Voor het resultaat wordt niet alleen rekening gehouden met de capaciteit van de ruimte, maar ook met het prestatieniveau van de ventilatie- en zuiveringssystemen.

Presentaties van de sprekers:
Toespraak van de minister
Toespraak van Pierre Kerkhofs, directeur-generaal van het DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid
AIRCO-studie
Energie en ventilatie
"Hier zal alleen de film uw adem benemen!”
Download

De opname van de conferentie is beschikbaar in het Nederlands en in de originele versie.

 

 


Kent u mensen die deel zouden moeten of willen uitmaken van het Platform?
Stuur hun contactgegevens en de groep partners waartoe ze behoren (beleidsmakers en deskundigen van de betrokken overheden, wetenschappers, vertegenwoordigers van de betrokken sectoren (horeca, cultuur en evenementen, sport), fabrikanten, importeurs en installateurs van apparatuur voor ventilatie, luchtzuivering en luchtkwaliteitsmeting, kandidaten-certificeerders) naar het secretariaat van het Platform: iaq-platform@health.fgov.be.

Wilt u bijkomende informatie?