Ter voorbereiding van de visievorming rond natuurherstel werd een verkennende analyse uitgevoerd om na te gaan welke initiatieven reeds plaatsvonden in het Belgische deel van de Noordzee en de omringende wateren. Verder werd er nagegaan wat de opportuniteiten en uitdagingen zijn op vlak van natuurherstel en wat de visie en toekomstplannen van onze buurlanden zijn.  Op basis hiervan werden drie prioritaire doelstellingen op vlak van natuurherstel geselecteerd die verder onderzocht moeten worden:

 1. het herstel van grindbedden,
 2. het herstel van oesterbanken,
 3. de opwaardering van andere biogene riffen zoals Lanice conchilega aggregaties en Sabellaria riffen.

Voor elk van de prioriteiten werd vervolgens gekeken naar welke maatregelen nodig zouden zijn om de vooropgestelde doelstellingen te behalen. Deze werden in twee matrixen geplaatst, waarbij de ene matrix de urgentie en het belang rangschikt en de andere matrix de impact en kosten van een maatregel.  Voor elk van deze vier parameters, namelijk urgentie, belang, impact en kost, werd een score tussen 1 en 4 gegeven.  Zo zullen dringende en belangrijke maatregelen samen met  impactvolle maatregelen met een lage kost hoger scoren dan minder belangrijke, niet urgente taken en kostelijke maatregelen met een lage impact.  De optelsom van de scores bepaalt uiteindelijk de urgentie van de maatregel.  Het bepalen van de scores werd uitgevoerd met behulp van de wetenschappelijke ondersteuning van het KBIN. Het resultaat is te vinden in de bijlage onderaan de pagina.


Iedere maatregel werd aan de volgende vragen onderworpen:

Wanneer is een maatregel belangrijk?

 • Bijdrage aan de MSFD- en Habitatrichtlijndoelstellingen
 • Ambities federale overheid
 • Er is zekerheid over de effectiviteit van de maatregel

Wanneer is een maatregel dringend?

 • Andere maatregelen zijn afhankelijk van deze maatregel
 • Risico op in gevaar zijn van bepaalde milieuaspecten
 • ​Voorziet essentiële kennis om kernbeslissingen inzake verder  natuurherstelbeleid te maken

Wanneer vraagt een maatregel een hoge inspanning?

 • Hoge (in)directe kosten
 • Veel inspanningen om draagvlak te creëren bij stakeholders
 • Arbeidsintensief

Wanneer heeft een maatregel een grote impact?

 • Deze maatregel maakt andere maatregelen mogelijk
 • ​Grote positieve effecten op bepaalde milieuaspecten
 • Deze maatregel vergroot de kennis omtrent het systeem en de te nemen maatregelen in het kader van natuurherstel aanzienlijk

Na het bepalen van de prioriteiten werden de maatregelen verder uitgewerkt en omgevormd tot een effectief plan voor natuurherstel waarbij er naar de verschillende doelstellingen toegewerkt wordt.Deze tijdlijn kan natuurlijk nog veranderen en is sterk afhankelijk van de middelen die beschikbaar zijn voor natuurherstel en hoe de procedure rond visserijmaatregelen verder loopt.