De verplichtingen van de CLP-verordening handelen over de indeling, de etikettering, de verpakking en de kennisgeving van stoffen om te worden opgenomen in de Europese inventaris en over de melding van mengsels bij het Belgisch antigifcentrum.

Sommige stoffen zijn vrijgesteld van de verplichtingen van de CLP–verordening omdat ze gedekt zijn door specifieke wetgevingen. Deze vrijstellingen worden gespecificeerd in artikel 1 van de verordening: de CLP–verordening is niet van toepassing op stoffen en mengsels in de volgende vormen:
- radioactieve stoffen,
- chemische producten die onder douanetoezicht vallen, voor zover zij niet worden bewerkt of verwerkt,
- niet-geïsoleerde tussenproducten,
- chemische producten voor onderzoek en ontwikkeling, die niet in de handel verkrijgbaar zijn,
- afvalstoffen als omschreven in Richtlijn 2006/12/EG voor zover zij niet beantwoorden aan de definities van een stof of een mengsel in de zin van artikel 2 van de CLP–verordening.

De CLP–verordening is evenmin van toepassing op de volgende voor de eindgebruiker bestemde stoffen en mengsels in afgewerkte vorm:
- geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik,
- cosmetica,
- medische hulpmiddelen die invasief zijn of in direct contact komen met het menselijk lichaam,
- bepaalde chemische producten die gebruikt worden als voedseladditieven,
- levensmiddelen en diervoeders.

In de volgende rubrieken kunt u nagaan wat uw verplichtingen zijn als professioneel, hoe u een stof of mengsel moet indelen, welke informatie er moet vermeld worden op het etiket en op de veiligheidsfiche, welke bepalingen er gelden voor de verpakkingen en welke procedure er moet worden gevolgd om een andere chemische naam aan te vragen.

Belangrijkste verschillen tussen de oude en de nieuwe wetgeving

• in het globaal geharmoniseerd systeem (GHS) wordt de term « preparaat » vervangen door de term « mengsel ».
• in het GHS wordt de term « dangerous » vervangen door de term « hazardous ».
• in het GHS worden de « gevarencategorieën » vervangen door « gevarenklassen », die op hun beurt een of meerdere categorieën omvatten.
• de gevarenaanduidingen worden geschrapt. In het GHS, wordt gebruik gemaakt van de waarschuwing « gevaar » of « opgelet ».
• in het GHS worden de gevaarsymbolen vervangen door pictogrammen.
• De R–zinnen en de S–zinnen worden vervangen door gevarenaanduidingen (H-zinnen) en veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen).
• in de plaats van de lijst van de op Europees niveau geharmoniseerde stoffen (bijlage I van de richtlijn 67/548), is er een lijst en een inventaris:
- de lijst in deel 3.2 van bijlage VI van de CLP–verordening die de aanpassingen aan de technische vooruitgang van richtlijn 67/548 overneemt tot de 31ste en die een aantal nieuwe geharmoniseerde trefwoorden bevat (CMR, ademhalingssensibiliserende stoffen en zeer zorgwekkende stoffen)
- en de verplichte inventaris van de industrie met de vrijwillige bijdragen van de firma’s.  

Op de officiële website van de FOD Werkgelegenheid en Arbeid vindt u eveneens informatie over dit thema en ook een brochure waarin het oude en het nieuwe indelingssysteem met elkaar worden vergeleken.

Contactpunt voor professionele gebruikers :
www.helpdeskdppc.be of stel hier meteen uw vraag.