Elk jaar lanceert de Europese Commissie een projectoproep voor projectsubsidies. Bedrijven, niet-gouvernementele organisaties en administraties kunnen projecten indienen.

Meerjaarlijkse werkprogramma’s
Om een efficiënt instrument te blijven met een zo groot mogelijke impact, wordt het LIFE-fonds uitgewerkt via twee opeenvolgende werkprogramma’s. Ze scheppen een kader voor de organisatie van de projectoproepen. Het eerste meerjaarlijkse werkprogramma loopt van 2014-2017, het tweede van 2018-2020. Een werkprogramma geeft informatie over de budgetverdeling, over de thematische prioriteiten, de soorten projecten, de selectiemethode, de projectonderwerpen voor traditionele projecten, doelstellingen, indicatoren per prioriteitsgebied en dergelijke.
Naast traditionele LIFE-projecten zullen grootschaliger LIFE-projecten kunnen plaatsvinden die zorgen voor de integratie van leefmilieuacties in andere activiteiten.

Traditionele projecten
Voor traditionele projectsubsidies moet elektronisch een projectvoorstel worden ingediend, ten laatste op de datum van de projectoproep. De projecten worden op EU-niveau geselecteerd via verschillende selectiestadia. De projecten die afvallen, worden op de hoogte gebracht. Projecten die alle selectiefases doorlopen, krijgen nog vragen om het project aan te passen, waarna de finale selectie gebeurt.

Geïntegreerde projecten
Voor projectsubsidies voor geïntegreerde projecten gebeurt de indiening in twee fasen. Eerst moet een korte concept- en strategienota worden ingediend over het plan of de strategie die wordt uitgevoerd. De Europese Commissie zal de indiener hierover bevragen. Vervolgens wordt een uitgewerkt projectvoorstel ingediend en geëvalueerd door de Commissie.


Nationale contactpunten
Elke lidstaat heeft contactpunten die meer informatie kunnen geven over de projectoproepen.

Raadpleeg de contactpunten

Raadpleeg bestaande projecten in de LIFE databank

Raadpleeg nieuwe LIFE-oproepen

Raadpleeg de projecten in België