Rapporten op nationaal niveau

Rapporten voor ambulancediensten

De rapporten in verband met de registratiegraad worden wekelijks via mail bezorgd aan de ambulancediensten. Hier kan u een verklarende handleiding voor deze rapporten terugvinden. 

Project in de kijker 

Project revisie prehospitaalregistratie
  • Wat is het project RPH ? 

De ambitie van de dienst Dringende Hulpverlening bestaat erin te streven naar een optimale patiëntenzorg, tegen aanvaardbare kosten per hoofd van de bevolking, met een zo groot mogelijk gezondheidsvoordeel voor de bevolking. Dit houdt in dat de zorg veilig is voor de patiënt, doeltreffend, tijdig, efficiënt, billijk en op de patiënt gericht.

Daarnaast streven wij ook naar een optimale werkomgeving voor de betrokken zorgverleners. Eén aspect van het bereiken van bovengenoemde doelstellingen en het verstrekken van op waarde gebaseerde zorg, is de uitwisseling van patiëntengegevensstromen.
 
Bovendien is het beleid gebaseerd op objectieve indicatoren. Wij streven ernaar de administratieve lasten zo laag mogelijk te houden en het systeem zo efficiënt mogelijk te maken voor de zorgverleners.

In het kader van ons project tot herziening van de pre-hospitaalregistratie, stellen wij voor informatie te verzamelen die een objectivering mogelijk maakt van de informatie over de interventie zelf en die niet kan worden gewijzigd door de ambulancedienst (in tegenstelling tot de MUG waar het mogelijk is de door de SDS ingevoerde informatie te wijzigen, met uitzondering van de datum van interventie; deze informatie is alleen mogelijk als wij een rechtstreekse vergelijking maken).
 
Naast administratieve vereenvoudiging willen we ook de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening van onze zorgpartners verbeteren:

  • Door de uitwisseling van informatie tussen de verschillende partners in de zorgketen mogelijk te maken en door de prehospitaalregistratie te integreren in het medisch dossier van de patiënt.
  • Door de administratie te vereenvoudigen: het “only-once” principe, d.w.z. dat de gegevens slechts één keer worden geregistreerd. Dit betekent dat de patiënt niet om dezelfde informatie kan worden gevraagd als die welke hij of zij reeds aan de administratie heeft verstrekt. Bovendien wordt zo een dubbele registratie vermeden.

De resultaten van de herziening van de pre-hospitaalregistratie zullen hoofdzakelijk gebaseerd zijn op de gegevens die het project inzake herziening van de prehospitaalregistratie beoogt te verbeteren, zoals:

  • Patiëntgegevens
  • Gegevens met betrekking tot de zorg
  • Gegevens over de gebruikte middelen
  • Gegevens over de programmering van het middelenbeleid
  • En gegevens met betrekking tot de financiering van de DGH

Het valt niet te ontkennen dat Ambureg tot doel heeft de werking van de dringende medische hulpverlening te verbeteren en bij te dragen tot het beheer van gezondheidszorgsystemen en -diensten, met name door:

  • de persoonsgegevens van de patiënt in het kader van de overbrenging van de patiënt aan het ziekenhuis te verstrekken
  • de werking van de ambulancedienst te evalueren, met name op het gebied van de verlening van adequate en onmiddellijke medische zorg aan patiënten of slachtoffers van ongevallen.
Meetings 

De werkgroep is tot stand gekomen na een oproep voor vrijwillige kandidaturen tijdens de Kick Off op 08/06/2022.  Het doel van de herziening is de uitwisseling van informatie te verbeteren tussen de verschillende actoren in de zorgketen. De herziening is toegespitst op de administratieve vereenvoudiging met inachtneming van een goede continuïteit van de dringende geneeskundige hulp en dienstverlening aan de burgers.

De leden van de werkgroep vertegenwoordigen verschillende sectoren van de zorgketen. 
De groep beoogt deskundigheid en praktische kennis van het veld te verschaffen over de verschillende onderwerpen die tijdens deze bijeenkomsten zullen worden besproken. 

Er zullen binnen de werkgroep aanbevelingen worden uitgewerkt, de werkgroep fungeert als klankbord. De aanbevelingen worden in overweging genomen in het eindverslag van het project. Als leidraad voor alle besprekingen en voorstellen werd een werkdocument opgesteld.

Verslagen en rapporten

Contact en info: reg-system@health.fgov.be
Projectleider: Jean-Marie Ndizyé - 02/524 78 08


 - Dienst Dringende Hulpverlening

Gegevens nodig?

U kan uw vraag naar gegevens indienen door dit formulier in te vullen  en te richten aan adhoc_admDM@health.fgov.be.

Contactgegevens

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Directoraat-generaal Gezondheidszorg

Dienst Dringende Medische Hulp

reg-system@health.fgov.be