In het kader van de raadpleging over de uitvoering van het Verdrag van Aarhus in België zijn de commentaren die we op de (federale en gewestelijke) ontwerpverslagen hebben ontvangen, de eindverslagen en hun samenvattende versies (in het Engels) nu beschikbaar

Van 20 oktober tot en met 24 november 2020 organiseren de federale milieuadministratie en de drie gewestelijke milieuadministraties voor de zesde keer een raadpleging van het publiek over de toepassing van het Verdrag van Aarhus in België. Zowel de federale overheid als de gewesten moeten ervoor zorgen dat de bepalingen van dit verdrag worden omgezet in het recht en in het beleid. Hierover brengen zij verslag uit, elk voor wat hun bevoegdheden betreft, in een afzonderlijk rapport dat zij moeten overmaken aan de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE). Vooraf moeten ze echter een openbare raadpleging organiseren over die verschillende rapporten.
 
De verschillende rapporten zijn van 20 oktober tot en met 24 november 2020 raadpleegbaar op de volgende websites:

U vindt er meer uitleg over het formuleren van opmerkingen op deze rapporten. Alle reacties worden verwerkt door de verschillende administraties. Een synthese hiervan wordt in de loop van januari 2021 gepubliceerd op dezelfde websites.
 
In vergelijking met de vorige rapportages zijn dit de belangrijkste wijzigingen (sinds 2016):

  • Op federaal niveau:

Er werd gewerkt aan de toegankelijkheid van de informatie via laagdrempelige campagnes over verschillende onderwerpen en via de website van het DG Leefmilieu, waarvan onder andere de pagina's over de milieurechten van de burger zijn bijgewerkt.
 
De Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie behandelde minder beroepen dan in de vorige periode. Wat de toegang tot de rechter betreft, werd het vorderingsrecht van milieuverenigingen ter verdediging van het algemeen belang tegen overtredingen van het milieurecht geïntegreerd in het Gerechtelijk Wetboek door de wet van 21 december 2018. Dit recht werd erkend door het Hof van Cassatie in haar arrest van 11 juni 2013.

  • Op niveau van het Vlaamse Gewest: 

De links naar verschillende websites en verwijzingen naar de toepasselijke regelgeving werden op verschillende plaatsen geactualiseerd. Inhoudelijk zijn de belangrijkste nieuwigheden: de eengemaakte omgevingsvergunning, die de verschillende vroegere vergunningenstelsel (de bouwvergunning, de milieuvergunning, de kleinhandelsvergunning en de vergunning om vegetatie te wijzigen) groepeert, de wijzigingen inzake toegang tot milieu-informatie en de integratie van het voormalige openbaarheidsdecreet in het bestuursdecreet, en de verdere opbouw van een digitaal portaal met informatie over inspraak voor plannen en projecten van het gewest voor het luik beleidsdomein omgeving.

  • Op niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Er werd een nieuwe wetgeving over de openbaarheid van bestuur goedgekeurd. Die maakt een geïntegreerde, coherente en moderne toegang tot (met name milieu-) informatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mogelijk. Ze vergemakkelijkt ook bepaalde aspecten van de participatie van de bevolking. In het rapport wordt dit gedetailleerd voorgesteld.
 
Er is onder meer een “transparantie”-rubriek vereist voor elke website van de administratieve overheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze moet makkelijk toegankelijk zijn en de bevolking makkelijk toegang geven tot belangrijke informatie zoals de overheidsopdrachten, subsidies, recente studies, effectenstudies, plannen en programma's, vergunningen, erkenningen, inspectieverslagen, milieuwetgeving, enz.

  • Op niveau van het Waalse Gewest:

Naast de wijzigingen in de wetgeving sinds het vorige rapport van 2016 bevat het Waalse rapport niet alleen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de toegang tot milieu-informatie in Wallonië, maar ook enkele opgedane ervaringen op het vlak van inspraak van het publiek naar aanleiding van raadplegingen in verschillende domeinen (het Waalse afvalplan, de Waalse deelname aan het Nationaal Energie- en Klimaatplan 2030, de werking en de akoestiek van windturbines, stroomgebiedbeheersplannen, het actieplan ter bestrijding van spoorweglawaai in Wallonië). Het rapport onderzoekt ook enkele moeilijkheden die de laatste vier jaar zijn opgedoken.