Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) heeft een aanvraag ingediend voor een veldproef met genetisch gewijzigde maïs met verbeterde verteerbaarheid.

In deze proef zullen in het veld maïsplanten worden uitgetest die een gewijzigde samenstelling van de celwand hebben. De celwand van planten bestaat voornamelijk uit cellulose, hemicellulose en lignine. De maïsplanten in de veldproef hebben verhoudingsgewijs tot 20 % minder lignine in hun celwand. Deze lagere hoeveelheid lignine heeft tot gevolg dat de celwanden gemakkelijker af te breken zijn en de suikers die in de cellulose en hemicellulose opgeslagen zitten gemakkelijker beschikbaar komen. De maïsplanten hebben met andere woorden naar verwachting een hogere verteerbaarheid. Concreet betekent dit dat bijvoorbeeld koeien meer energie uit de maïs zouden kunnen opnemen, of dat het stro gemakkelijker om te zetten is tot bio-gebaseerde producten in de bio-economie.

De verlaagde hoeveelheid lignine is verkregen door kleine wijzigingen (mutaties) aan te brengen in zogenoemde CCR-genen die betrokken zijn bij de aanmaak van lignine. De kleine wijzigingen zijn in de CCR-genen geïntroduceerd met behulp van de zogenoemde ‘CRISPR-Cas’ technologie. Deze technologie laat toe om op een heel efficiënte en doelgerichte manier kleine wijzigingen in erfelijk materiaal te introduceren.

De veldproef vindt plaats in het kader van onderzoek naar de ontwikkeling en de samenstelling van de celwand in planten en hoe de samenstelling van die celwand kan worden gewijzigd. Mogelijke toepassingen liggen in de papier- en pulpindustrie, in de productie van bio-energie en andere bio-gebaseerde producten, maar dus ook in de optimalisatie van planten als veevoeder.

Gewijzigde maïsplanten die in de serre opgegroeid worden, hebben een aantoonbaar gewijzigde samenstelling van de celwand en groeien in de serre even snel als planten waarin er geen wijzigingen in de CCR-genen zijn aangebracht. Met de veldproef wil het VIB nagaan of dat ook het geval is onder normale groei- en stressomstandigheden. Het gaat om een kleine veldproef die inclusief niet-GGO tussen- en bufferrijen niet meer dan 900 m² zal bedragen.

De veldproef zal in Wetteren (Oost-Vlaanderen) plaatsvinden over een periode van drie jaar. Om de potentiële risico’s voor de verspreiding in het milieu in te perken, zullen de mannelijke bloemen worden weggeknipt voordat ze stuifmeel kunnen produceren en zijn er nog bijkomende beheersmaatregelen voorzien.

Geef uw mening
Als burger kunt u zich over deze veldproef uitspreken. Bij elke aanvraag voor het gebruik van een genetisch gewijzigd organisme organiseert de overheid gedurende 30 dagen een publieksraadpleging (zoals vastgelegd in het koninklijk besluit van 21 februari 2005 tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals van het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten). U krijgt hiervoor toegang tot diverse gegevens uit het aanvraagdossier en een online-formulier om commentaar te geven of vragen te stellen over het dossier.

U wordt uitgenodigd om als burger actief deel te nemen aan de publieksraadpleging over deze proef die loopt tot en met 19 februari 2022.

De volgende documenten uit het dossier worden u ter beschikking gesteld:

Formulier voor de raadpleging (deze raadpleging werd afgesloten op 19 februari 2022)

Opmerkingen bij het online-formulier:

  • als uw commentaar en/of uw vragen in de punten 1, 2 en 3 van het formulier langer zijn dan het maximum van 3000 karakters, kunt u die als een bijlage toevoegen.
  • In geval van problemen kunt u uw commentaar en/of vragen via het hieronder vermelde mailadres bezorgen aan de bevoegde dienst.

Contact: Dienst Voedingsmiddelen, dierenvoerders en ander consumptieproducten
apf.ConsulOGM@health.fgov.be