In 2009 gaf E. Schouppe, Staatssecretaris voor het Mariene Milieu de Dienst Marien Milieu de opdracht om een wetenschappelijke studie te organiseren om een lijst op te stellen van potentiële Habitatrichtlijngebieden in het Belgische deel van de Noordzee

Deze studie werd door een breed consortium van wetenschappelijke instellingen uitgevoerd (de afdeling BMM van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek en de Universiteit Gent) en resulteerde in het volgende eindrapport:

Degraer, S., U. Braeckman, J. Haelters, K. Hostens, T. Jacques, F. Kerckhof, B. Merckx, M. Rabaut, E. Stienen, G. Van Hoey, V. Van Lancker & M. Vincx (2009). Studie betreffende het opstellen van een lijst met potentiële Habitatrichtlijngebieden in het Belgische deel van de Noordzee. Eindrapport in opdracht van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-generaal Leefmilieu. Brussel, België. 93 pp.

De EU-Habitatrichtlijn verplicht de lidstaten om bij de selectie van potentiële Habitatrichtlijngebieden enkel wetenschappelijke criteria te gebruiken. We zijn er ons van bewust dat aan deze studie en aan het vervolg ervan belangrijke socio-economische aspecten verbonden zijn. Echter, in deze fase van de procedure mogen bij de selectie van deze gebieden enkel wetenschappelijke criteria gebruikt worden en zijn de wetenschappelijke opmerkingen dus het onderwerp van de huidige bevraging. De socio-economische opmerkingen komen zeker aan bod, maar in een latere fase bij de bepaling van de  beheersmaatregelen.

Publieksbevraging

Om voor de resultaten van deze studie een breder maatschappelijk draagvlak te creëren, nodigen we u uit om uw opmerkingen op deze studie bekend te maken.

De publieksbevraging vindt plaats van 25 januari tot 28 februari 2010 en wordt uitzonderlijk verlengd tot 15 maart 2010. Gelieve het onderstaand formulier op te sturen naar marien.milieu.marin@health.fgov.be

• Studie over het opstellen van een lijst met potentiële Habitatrichtlijngebieden in het Belgische deel van de Noordzee (.PDF)
• Informatie over de context van deze studie en samenvatting van dit wetenschappelijk rapport kan gedownload worden (.WORD)
• Het formulier van de publieksbevraging (.WORD)

De Dienst Marien Milieu evalueert de opmerkingen van de publieksbevraging en adviseert de Staatssecretaris waardoor vervolgens het potentieel Habitatrichtlijngebied, conform de EU-Habitatrichtlijn aan de Europese Commissie kan aangemeld worden.

Wat zijn de volgende stappen?

• De evaluatie van deze publieksbevraging;
• De aanmelding bij de Europese Commissie voor “bekrachtiging” door publicatie in het Belgisch Staatsblad;
• De ontwikkeling van beleidsplannen (zoals reeds gebeurd is voor bestaande beschermde mariene gebieden) die de doelstellingen en het proces van het toekomstige beheer van het gebied schetsen;
• Opstellen van maatregelen om het gebied te beheren is samenwerking met socio-economische actoren.

Wij danken u voor uw bijdragen!

Contactpersoon:

Geert Raeymaekers, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, DG Leefmilieu, Dienst Marien Milieu, Victor Hortaplein 40, bus 10, 1060 Brussel.

Tel 02/524 96 75