De raadpleging is afgesloten. Voor de conclusies, zie:

Meer biodiversiteit in België. De Belgische nationale biodiversiteitsstrategie 2006-2016 (.HTML)

Van 3 april tot en met 1 juni 2006 werd een publieke raadpleging gehouden over de algemene aanpak en doelstellingen voor het biodiversiteitbeleid 2006-2016. Hiervoor werd een voorontwerpstrategie voorgesteld. Op basis van de bevindingen zullen de bevoegde milieuministers in de loop van 2006 een definitieve nationale strategie biodiversiteit vastleggen.

Tijdens de Top van de Aarde te Rio de Janeiro in 1992 werd er een internationaal verdrag voor de bescherming van de biodiversiteit afgesproken. Dit verdrag beoogt zowel het behoud en het duurzaam gebruik van de biodiversiteit, als de billijke verdeling van de voordelen van het gebruik van genetisch materiaal.

Sindsdien zagen in België tal van gemeentelijke, gewestelijke en federale beleidsplannen het licht die aspecten van biodiversiteit behandelen en waren ook niet-gouvernementele organisaties dagelijks in de weer voor de bescherming van de natuur en biodiversiteit. Het omkeren van het verlies aan biodiversiteit vergt inspraak van alle actoren. Ondanks de verruimde aandacht van alle actoren voor dit thema, blijft de biodiversiteit achteruitgaan. Zowel op Europees  als op mondiaal niveau werden in 2001 en 2002 nieuwe ambities voor biodiversiteit afgesproken. Ook België engageerde zich voor de Europese doelstelling om het verlies aan biodiversiteit tegen 2010 te stoppen.

Het voorontwerp van nationale strategie beoogt een coherente aanpak voor het biodiversiteitbeleid en voor de doelstelling om het verlies aan biodiversiteit te stoppen. Daarom werkten de gewesten en federale overheid samen een strategie uit die de inspanningen van de verschillende overheden stroomlijnt.

Meer biodiversiteit in België. De Belgische nationale biodiversiteitsstrategie 2006-2016 - 12.03.2007

Voor het downloaden van de volledige tekst van het voorontwerp van nationale strategie inzake biodiversiteit 2006-2016, klik hier:
Nationale Belgische Biodiversiteitsstrategie 2006-2016 (.PDF)