Dossier B/BE/17/V3

Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) heeft een aanvraag ingediend voor een veldproef met maïs met genetisch gewijzigde groeikarakteristieken. De genetische wijzigingen hebben betrekking op factoren die de groei van de planten kunnen beïnvloeden. Meer bepaalt zorgen deze wijzigingen enerzijds voor een verhoogd niveau van bio-actieve giberellines en anderzijds wordt het ‘PLA1-gen’ (een cytochroom P450 mono-oxygenase) in de jonge groeiende delen van de plant in grotere hoeveelheden tot expressie gebracht.

Bij deze veldproef, zijn drie verschillende types genetisch gewijzigde maïs betrokken, waarvan er twee reeds het voorwerp hebben uitgemaakt van een eerder uitgevoerde veldproef. Het derde type, dat nu zal worden getest, is het resultaat van een klassieke kruising tussen de eerste twee types.

Met deze studie wil het VIB de groei en de ontwikkeling van de maïsplanten onder normale groei- en stressomstandigheden testen en bijdragen tot de kennis voor de ontwikkeling van gewassen die een grotere oogstzekerheid en een hogere opbrengst opleveren.

De veldproef zal in Wetteren (Oost-Vlaanderen) plaatsvinden en over een periode van drie jaar lopen. De eerste inzaai wordt in de lente van 2018 voorzien.

Als burger kunt u zich over deze veldproef uitspreken. Bij elke aanvraag voor het gebruik van een genetisch gewijzigd organisme organiseert de overheid gedurende 30 dagen een publieksraadpleging (zoals vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 21 februari 2005 tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals van het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten). U krijgt hiervoor toegang tot diverse gegevens uit het aanvraagdossier en een online-formulier om commentaar te geven of vragen te stellen over het dossier.

De volgende documenten uit het dossier worden u ter beschikking gesteld:

Formulier voor de raadpleging (deze raadpleging wed afgesloten op 29 november 2017)

Opmerking bij het online-formulier: in geval van problemen kunt u uw commentaar en/of vragen via het hieronder vermelde mailadres bezorgen aan de bevoegde dienst.

Contact: Dienst Voedingsmiddelen, dierenvoerders en ander consumptieproducten

apf.ConsulOGM@health.fgov.be

Tel 02 524.73.57