Redesign van de gezondheidszorgadministraties | Redesign des administrations des soins de santé

In het regeerakkoord Charles Michel I werd afgesproken om de federale overheidsdiensten efficiënter te maken en zo de dienstverlening aan de burger en de andere klanten te verbeteren.

Een reeks hervormingen moet voor meer samenwerking tussen overheidsdiensten aan al wat gemeenschappelijk is, en voor een duidelijkere verdeling van activiteiten en bevoegdheden zorgen zodat overlappingen worden weggewerkt.

Het project kreeg de naam “Redesign programma van de federale overheid” en werd goedgekeurd op de ministerraad van 2 juli 2015. Het omvat zes trajecten.

  • Centraal gecoördineerde federale aankopen
  • Inning van overheidsinkomsten
  • Vastgoedpatrimoniumbeheer van de overheid
  • Operationele excellentie in het domein Veiligheid
  • Operationele excellentie in het domein Gezondheid
  • Integratie van de dienstverlenende processen binnen de verticale FOD’s en andere federale overheidsdiensten (horizontale integratie).

Op de Ministerraad van 10 november 2016 werden nog tweetrajecten toegevoegd.

  • Operationele excellentie in het domein van de studiediensten
  • Digitale transformatie van de overheid  

Redesign van de federale gezondheidszorgadministraties

Het redesign van de gezondheidszorgadministraties is een hervorming met als doelstelling een meer patiëntgericht, vraaggestuurd en doelmatig gezondheidszorgsysteem en een meer klantgerichte dienstverlening. Deze hervorming gebeurt in samenwerking met de betrokken organisaties en de partners van het gezondheidsbeleid en de ziekteverzekering.

Om als overheid doeltreffend te kunnen ingrijpen in een snel veranderende maatschappij, is een efficiënte structuur van de overheidsinstellingen noodzakelijk.

Op het vlak van de gezondheidszorg, bestonden er in 2015 acht verschillende federale administraties met elk verschillende statuten, structuren, culturen, overlegstructuren, bevoegdheden, enz.

Door de ingewikkelde verdeling van taken en bevoegdheden is het zowel voor de instellingen zelf, als voor de partners, klanten en burgers vaak onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Ten gevolge van de zesde staatshervorming is de complexiteit nog toegenomen.

Het redesign beoogt meer samenhang en samenwerking tot stand te brengen tussen de federale administraties die zijn bevoegd voor het gezondheidsbeleid en de ziekteverzekering, om de voorbereiding, uitvoering, handhaving en evaluatie van het gezondheidszorgbeleid te realiseren. Zo kunnen we nog beter inspelen op de grote uitdagingen die we samen moeten aangaan om een duurzame gezondheidszorg te kunnen garanderen.

Nieuw adres

Galieelaan 5 bus 2
B-1210 Brussel

Multimodaal toegangsplan (.PDF)