Een vijfdaagse conferentie in Genève zal een platform bieden aan zo'n 400 vertegenwoordigers van regeringen, internationale organisaties, het maatschappelijke middenveld en andere belanghebbenden om in een hybride format bijeen te komen en de verwezenlijkingen en uitdagingen te bespreken met betrekking tot de bevordering van transparantie, inspraak bij de besluitvorming en toegang tot de rechter in een breed scala aan milieuaangelegenheden. Zij mikken onder meer op betere publieksbetrokkenheid en bescherming van milieuactivisten.

De zevende zitting van de vergadering van de partijen bij het verdrag betreffende de toegang tot informatie, inspraak bij de besluitvorming en toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden (Verdrag van Aarhus) en de vierde zitting van het protocol betreffende registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen (PRTR-protocol), georganiseerd door de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE), zullen in de week van 18-22 oktober 2021 in Genève plaatsvinden.

Op 21 oktober zal een gezamenlijke zitting op hoog niveau van de twee instanties naar verwachting leiden tot de aanneming van de verklaring van Genève, die de toezegging van de regeringen zal versterken om de toegang tot informatie en inclusieve inspraakpraktijken voor duurzame grootschalige infrastructuur en ruimtelijke ordening te bevorderen.

Verwacht wordt dat de vergaderingen van de partijen een aantal belangrijke besluiten zullen vaststellen die de kernaandachtsgebieden voor de komende vier jaar zullen afbakenen. Een van die besluiten betreft de instelling van een nieuw snellereactiemechanisme ter bescherming van milieuactivisten, als reactie op alarmerende berichten over milieuverdedigers die vanwege hun inspanningen te maken krijgen met intimidatie, bedreiging en geweld. Dat zal een stimulans zijn voor landen om zich in zetten voor de Duurzame Ontwikkelingsagenda voor 2030, en dan met name Duurzaam Ontwikkelingsdoel (SDG) 16, dat gericht is op het bevorderen van vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling.

Voorts zal Guinee-Bissau naar verwachting geschiedenis schrijven als het eerste land van buiten de VN/ECE-regio dat toetreedt tot het Verdrag van Aarhus.

Het Verdrag van Aarhus, dat 20 jaar geleden in werking is getreden, en het bijbehorende PRTR-protocol blijven wereldwijd een voortrekkersrol vervullen, door milieu- en mensenrechten met elkaar te verbinden en zo een veilige en gezonde planeet voor toekomstige generaties te waarborgen. Bij het bepalen van de herstelmaatregelen in respons op de coronapandemie (COVID-19) zijn ze meer dan ooit een belangrijke waarborg voor milieudemocratie. In dit verband is een vlottere overgang naar digitalisering nodig, en van de delegaties wordt verwacht dat zij zich ambitieuzer inzetten voor een doeltreffend gebruik van elektronische informatietools om het publiek te betrekken.

Meer weten over de organisatie van de evenementen en documenten? Bezoek de website van de VN/ECE:
 https://unece.org/environmental-policy/events/MoP7-MoPP4-JHLS.

Wilt u de wekelijkse nieuwsbrief van de VN/ECE ontvangen? Stuur dan een e-mail naar: unece_info@un.org