Inning bijdrage RUNDVEE
 

KB van 8 juli 2004 betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de Gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, vastgesteld volgens de sanitaire risico’s verbonden aan bedrijven waar runderen gehouden worden.
 

Datum van verzending van facturen :  28 oktober 2022 

 

Praktische informatie

De facturen voor de jaarlijkse inning van de verplichte bijdrage worden verstuurd aan de verantwoordelijken van beslagen met runderen.

De bijdragen worden berekend in functie van :

  • het sanitaire risico verbonden aan het beslag;
  • het aantal en de leeftijd van de dieren die geboren, gehouden, en toegevoegd werden aan het beslag tijdens de referentieperiode.

De bijdragen worden berekend op basis van de gegevens geregistreerd in Sanitel voor de referentieperiode die loopt van 01/09/2021  tot 31/08/2022.

Dit jaar zijn de basisbedragen voor de berekening van de bijdrage opnieuw 100%.

Bijgevolg is het onderstaande tarief van toepassing:

Bijdragen

EUR

B01: Forfait rundveebeslag

26

B02: Forfait vleeskalverenbedrijf

134,34

B03: Een bijdrage per rund geboren op het beslag tijdens de referentieperiode

0,27

B04: Een bijdrage per rund ouder dan één jaar dat gedurende de volledige duur van de referentieperiode gehouden werd in één enkel beslag

2,56

B05: Een bijdrage per rund dat toegevoegd werd aan het beslag tijdens de referentieperiode en op de datum van toevoeging jonger was dan één jaar en er al dan niet nog gehouden wordt

0,27

B06: Een bijdrage per rund dat toegevoegd werd aan het beslag tijdens de referentieperiode en op de datum van toevoeging gelijk aan of ouder was dan één jaar en er al dan niet nog gehouden wordt

3,90

U beschikt over 30 dagen na de datum van facturatie om uw betaling uit te voeren.

Deze bepalingen worden vastgelegd in het KB van 8 juli 2004 betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de Gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, vastgesteld volgens de sanitaire risico’s verbonden aan bedrijven waar runderen gehouden worden.

 

Indienen van een bezwaarschrift

U kunt de gegevens van uw beslag ( gegevens gebruikt voor de berekening van de bijdrage) controleren door u hier aan te melden met uw persoonlijk login die vermeld  staat op de factuur.

Als de gegevens op uw factuur volgens u niet kloppen, kan u, alvorens u bezwaar indient, contact opnemen met DGZ Vlaanderen (078/ 05 05 23 of via helpdesk@dgz.be) om de gegevens op de factuur te vergelijken met Sanitel.
 

Om een bezwaar in te dienen, dient uw bezwaarschrift minstens volgende informatie te bevatten:

  • Het factuurnummer
  • Het beslagnummer
  • Uw contactgegevens (naam-naam-telefoonnummer)
  • Reden van het bezwaar

 
Deze informatie moeten binnen de 30 dagen na ontvangst van de betwiste factuur, factuurdatum, bij voorkeur per e-mail, of per aangetekend schrijven verstuurd worden naar het volgende adres:
 

FOD Volksgezondheid – Sanitair Fonds - Sector Runderen

Galileelaan 5/2 

1210 Brussel


e-mail: fonds.runderen@health.fgov.be

HET INDIENEN VAN EEN BEZWAARSCHRIFT BETEKENT NIET DAT HET BETWISTE BEDRAG NIET MOET WORDEN BETAALD

De volledige bijdrage of het gedeelte van de bijdrage dat ten onrechte zou zijn geïnd, zal worden teruggestort na onderzoek van het bezwaarschrift dat volgens de hierboven vermelde modaliteiten is ingediend.

 

Bijkomende inlichtingen

Nadere informatie in verband met de inning van de bijdragen, vindt u in de antwoorden op de vaak gestelde vragen  : FAQ RUNDVEE

Het call center van het sanitair fonds is permanent bereikbaar alle werkdagen van 8 tot 13 uur op volgend telefoonnummer:
 02/ 524 90 95