Elke minister bevoegd voor leefmilieu en/of natuurbehoud is vertegenwoordigd in het Coördinatiecomité, naast de verschillende milieuadministraties en -agentschappen. Verder is/zijn de federale minister(s) voor Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking lid, samen met zijn/hun administratie. De permanente vertegenwoordiging van België bij de EU is ook afgevaardigd in het CCIM.
Wanneer onderwerpen worden besproken die ook andere bevoegdheidsdomeinen aanbelangen, wordt ook de regeringsvertegenwoordiger hiervoor uitgenodigd.

De samenstelling in detail ziet er als volgt uit:
• een afgevaardigde van elke federale of gewestelijke minister of staatssecretaris die bevoegd is voor leefmilieu en/of natuurbehoud;
• een afgevaardigde van elke federale en gewestelijke administratie die belast is met taken inzake leefmilieu en/of natuurbehoud, namelijk:
     o het Departement Omgeving (LNE) van het Vlaams Gewest;
     o Leefmilieu Brussel (Brussels Instituut voor Milieubeheer of BIM);
     o het Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (SPW-DGARNE) van het Waals Gewest;
• het Directoraat-generaal Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;
• een afgevaardigde van de federale minister bevoegd voor Buitenlandse Zaken;
• een afgevaardigde van de Directie-Generaal Multilaterale Zaken en Mondialisering (DGM) van de FOD Buitenlandse Zaken;
• een afgevaardigde van de federale minister of staatssecretaris bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking;
• een afgevaardigde van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) van de FOD Buitenlandse Zaken;
• een afgevaardigde van de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie.

Wanneer het CCIM moet beraadslagen over andere aangelegenheden die raken aan de bevoegdheden van andere leden van de federale of gewestregeringen dan die welke hierboven worden vernoemd, worden die regeringsleden uitgenodigd om op ad-hocbasis een vertegenwoordiger aan te duiden voor de behandeling van de agendapunten.

Een aantal organisaties binnen het CCIM worden vertegenwoordigd door een ‘permanent deskundige’, namelijk:
• de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM);
• de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).