Inning van de verplichte bijdragen sector pluimvee


Koninklijk besluit van 14 maart 2023 betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, vastgesteld voor de sector pluimvee
 

Datum van verzending van facturen: 8 december 2023


Als gevolg van vogelgriepuitbraken die sinds het najaar van 2020 woeden, is besloten om de verplichte bijdragen in 2023 te verdubbelen om de reserves van het pluimveefonds aan te vullen.

Elke pluimveeverantwoordelijke die bijdrageplichtig is aan het Sanitair Fonds, heeft in de tweede helft van juli al een eerste factuur ontvangen.

Een tweede factuur, met eenzelfde wijze van berekening van de bijdrage, zal eind 2023 worden verstuurd.


Praktische informatie
De facturen voor de verplichte bijdragen worden in de regel verstuurd aan de sanitaire verantwoordelijke van de actieve pluimveebeslagen.

De bijdragen worden berekend op basis van de capaciteit van het beslag zoals dit geregistreerd werd in Sanitel door de pluimveeverantwoordelijke voor de betrokken pluimveeactiviteit.

De bijdragen zijn jaarlijks verschuldigd. De tarieven zijn vastgelegd bij het Koninklijk besluit van Koninklijk besluit van 14 maart 2023 betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, vastgesteld voor de sector pluimvee.

Een samenvatting van deze tarieven is ook terug te vinden op de keerzijde van de factuur.


Betalingsvoorwaarden
U beschikt over 30 dagen na de datum van facturatie om uw betaling uit te voeren.
 

Indienen van een bezwaar
U kunt de gegevens die werden gebruikt voor de berekening van de bijdrage controleren door u hier aan te melden met uw persoonlijke login die vermeld staat op de factuur. 

Als de gegevens op uw factuur volgens u niet kloppen, kan u, alvorens u bezwaar indient, ook contact opnemen met DGZ Vlaanderen (078/ 05 05 23 of via helpdesk@dgz.be) om de gegevens op de factuur te vergelijken met Santitel.

Indien blijkt dat de factuur inderdaad verkeerd is, gelieve dan bezwaar in te dienen.

Het bezwaarschrift moet minstens volgende informatie bevatten:

  • Uw contactgegevens (naam en voornaam, telefoonnummer, e-mail),
  • Factuurnummer van de betwiste factuur,
  • Beslagnummer(s),
  • Reden van het bezwaar met de nodige uitleg.

Deze inlichtingen, of de wijziging van contactgegevens/verantwoordelijke, stuurt u binnen maximaal 30 dagen na ontvangst van de betwiste factuur (referentie is factuurdatum),  bij voorkeur per e- mail, naar volgend adres:

 E-mail: fonds.pluimvee@health.fgov.be

of per aangetekend schrijven naar:

FOD Volksgezondheid – Sanitair Fonds – Sector Pluimvee

Galileelaan 5/2
1210 Brussel


 

Bijkomende inlichtingen
Nadere informatie in verband met de inning van de bijdragen, vindt u in de antwoorden op de vaak gestelde vragen : FAQ Pluimvee

Het call center van het sanitair fonds is bereikbaar alle werkdagen van 8 tot 13 uur op volgend telefoonnummer:  02/ 524 90 95