Dit belangrijk akkoord werd op 1 maart 2011 ondertekend tussen de houtsector en de Minister van Klimaat en Energie. Voor de eerste keer in België en Europa zijn de verschillende actoren van de houtsector overeengekomen om hun aanbod van milieuvriendelijke producten te verruimen en klanten bij aankoop te sensibiliseren over het belang van duurzaam hout.
In dit akkoord verbindt de houtsector zich om enkel nog hout van legale oorsprong te gebruiken en om hun aanbod van hout uit duurzaam beheerde bossen uit te breiden. Tegen 2018 moet het aandeel van duurzaam geproduceerde primaire houtproducten (= gezaagd hout en plaatmateriaal) verhogen van 15% naar ten minste 35%. Om de drie jaar is er een marktonderzoek voorzien om de evolutie op te volgen.

Het akkoord werd op 7 april 2011 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Hieronder vindt u de basisprincipes.

Communicatie en sensibilisering
• De ondertekende partijen staan in voor een regelmatige, gezamenlijke communicatie om de consument te informeren over en te sensibiliseren voor duurzaam bosbeheer en het belang van duurzame boscertificering
• De ondertekende partijen organiseren informatiecampagnes om hun leden en de consument te overtuigen van het belang van duurzame boscertificering om duurzaam bosbeheer en het gebruik van gecertificeerde grondstoffen te promoten.

Illegaal hout
• De leden van de ondertekende partijen verbinden zich tot het op de markt plaatsen van legaal geproduceerde houtproducten en zullen alles in het werk stellen om aan te tonen dat deze houtproducten, en de grondstoffen ervan, van legale oorsprong zijn, en dat ze de CITES-conventie zullen naleven.

Gecertificeerd hout
• Het aandeel van het op de markt geplaatst gezaagd naaldhout, gezaagd tropisch loofhout, gezaagd gematigd loofhout en plaatmateriaal uit duurzaam beheerde bossen wordt volgens volgend schema verhoogd;
o Tegen 31 december 2012:
Minstens 23,25 % zal afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen;
o Tegen 31 december 2015:
Minstens 29,25 % zal afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen;
o Tegen 31 december 2018:
Minstens 35 % zal afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen;

Controle en rapportage
• De uitvoering van het akkoord wordt jaarlijks geëvalueerd.
• De ondertekende partijen verlenen hun medewerking aan een marktonderzoek, gefinancierd door de federale overheid, dat zal worden uitgevoerd om de vooruitgang van de verbintenissen op te volgen.
• De ondertekende partijen bezorgen het Directoraat-generaal Leefmilieu elk jaar een verslag van de ondernomen activiteiten inzake promotie van duurzame boscertificering en ketencontrole.

De resultaten van het eerste marktonderzoek over het jaar 2012 overstegen veruit alle verwachtingen. Primaire houtproducten afkomstig van duurzaam beheerde bossen maakten reeds 40,5% van de markt uit.

Een tweede marktstudie over het jaar 2016 werd afgerond in april 2018.   Daaruit beek dat het aandeel gecertificeerde primaire houtproducten op de Belgische markt in 2016 verder gestegen was tot 59,5%. Bovendien is naar aanleiding van de plannen om een nieuw Sectoraal Akkoord op te starten, ook (verkennend) onderzoek gedaan naar gecertificeerd hout bij secundaire houtproducten (o.a. meubels, paletten, ramen) en papier en karton. Verder werden ook de herkomst en de evolutie van gecertificeerde houtproducten onderzocht en is een voorstel gedaan voor een toekomstige rapportering van het aandeel gecertificeerde houtproducten.

In een addendum maken de federaties Fedustria en Cobelpa/Fetra/Febelgra hun opmerkingen op dit studierapport kenbaar.