Een aantal soorten kwamen vroeger algemeen in onze zeeën voor maar zijn nu bedreigd. In uitvoering van de Habitat- en Vogelrichtlijn, maar ook in uitvoering van andere internationale overeenkomsten richt het beleid zich op een efficiënte bescherming van de bedreigde soorten in het Belgische deel van de Noordzee.

• In uitvoering van het Koninklijk Besluit van 21 december 2001 betreffende de soortenbescherming in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België worden volgende soorten strikt beschermd:
- alle walvisachtigen (onder andere de bruinvis);
- de gewone zeehond;
- de grijze zeehond;
- een aantal vogelsoorten zoals de zeeduikers, zee-eenden, futen, sternen;
- een aantal vissoorten.

Zo wordt de bruinvis, de belangrijkste kleine walvisachtige in onze Noordzee, beschermd door het verbod op recreatieve warrelnetvisserij. Een weetje: gestrande bruinvissen kunnen aan de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium (BMM) worden gemeld.
• Dit koninklijk besluit regelt ook de introductie van niet-inheemse soorten in onze zeegebieden.

• Door het Gemeenschappelijk Visserijbeleid en door CITES (dat de handel in bedreigde soorten regelt) worden ook een aantal soorten in onze Noordzee beschermd.

Het Noordzeemilieu en de beschermde mariene habitats (zandbanken, riffen) zijn de laatste eeuw onderhevig geweest aan allerlei invloeden. Dit heeft een effect op soorten omdat deze functioneel deel uitmaken van natuurlijke habitats en het best beschermd kunnen worden als het mariene milieu duurzaam beheerd wordt. De Kaderrichtlijn Mariene Strategie vormt de basis, speciale bescherming wordt geregeld in de Natura 2000-gebieden.

Meer informatie over de bedreigde soorten van het Belgische deel van de Noordzee vindt u in de brochure “Belgische Noordzee - Levend water”.