Notificatie

 

Elektronische sigaretten en navulverpakkingen met nicotine zijn onderworpen aan een notificatieprocedure. De fabrikant of de invoerder van elektronische sigaretten en navulverpakkingen moet 6 maanden voor het product op de markt komt aan de overheid bepaalde gegevens voorleggen, zoals:

  • de contactgegevens van de fabrikant en invoerder;
  • een kwalitatieve en kwantitatieve lijst van alle bestanddelen;
  • informatie over de dosering en het inhaleren van nicotine;
  • de jaarlijks verkochte volumes;
  •  …
 

In het kader van deze notificatieprocedure stelt de FOD Volksgezondheid het grote publiek en de marktdeelnemers een positieve lijst ter beschikking met alle producten waarvoor het notificatiedossier ontvangen en gevalideerd werd.
 
Dat een product op deze positieve lijst staat, betekent geenszins dat het ongevaarlijk is voor de gezondheid. Zoals de Hoge Gezondheidsraad aangeeft: "De lange-termijn gezondheidseffecten van een chronisch e-sigaretgebruik zijn momenteel nog onvoldoende gekend". Het geeft louter aan dat de producent of de invoerder zijn administratieve verplichtingen heeft vervuld inzake notificatie en dat dit door onze diensten is bevestigd: de vennootschap heeft de retributie van 165 euro per product betaald en alle gegevens die de producent of de invoerder krachtens de wet moet bezorgen, zijn aan de FOD Volksgezondheid geleverd via het Europees notificatiesysteem EUCEG.
 
Als een product niet op de positieve lijst voorkomt, voldoet het niet aan de vereisten inzake notificatie en mag het dus niet op de Belgische markt worden gebracht. Alleen de producten die voorkomen op de positieve lijst, mogen verkocht worden en het etiket van het product in de handel moet een naam dragen die identiek is aan de naam op de positieve lijst. Het gaat echter slechts om een noodzakelijke voorwaarde die op zich niet volstaat om het product op de markt te brengen. Andere bepalingen, zoals die in verband etikettering vallen onder de volle verantwoordelijkheid van de producent of de invoerder. Ook detailhandelaren zijn verantwoordelijk voor de conformiteit van de producten die zij op de markt brengen.
 
De FOD Volksgezondheid stelt het grote publiek ook een negatieve lijst ter beschikking waarop alle producten staan die de dienst van de FOD Volksgezondheid negatief beoordeeld heeft. De producten op deze lijst voldoen niet aan de vereisten van de Belgische wetgeving inzake notificatie: de geleverde gegevens zijn niet conform en/of de vennootschap heeft de retributie van 165 euro per product niet betaald. Deze producten mogen niet op de Belgische markt worden gebracht.
 
Producten die op de negatieve lijst staan en producten die op geen enkele lijst staan en waarvoor met andere woorden geen enkel dossier werd ingediend bij de Dienst of waarvoor het dossier nog in behandeling is, mogen in geen geval verkocht worden. 


Belangrijke opmerkingen voor de marktdeelnemers:

De FOD Volksgezondheid stelt bedrijven die e-sigaretproducten willen notificeren aanbevelingen over notificatie, instructies om genotificeerde in overeenstemming te brengen met het nieuwe KB en een lijst met aanbevelingen over de benaming van genotificeerde producten ter beschikking.

Lijsten

Op de positieve lijst en op de negatieve lijst staat bovenaan links de datum van de jongste bijwerking. 


Email contact

enottab@health.fgov.be