Notificatie

 

Het Koninklijk besluit van 5 februari 2016  betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van producten op basis van tabak en voor roken bestemde kruidenproducten legt aan de producenten die producten op basis van tabak op de markt brengen in België de verplichting op om jaarlijks aan de overheid een aantal gegevens te bezorgen, zoals: een kwalitatieve en kwantitatieve lijst van alle ingrediënten, het gehalte aan teer, CO en nicotine, de etikettering, het verkoopvolume,…
 
Alle producten op basis van tabak moeten jaarlijks genotificeerd worden, zoals bepaald in artikel 4 van eerder genoemd koninklijk besluit. Correcte notificatie is immers een voorwaarde om een product op basis van tabak op de Belgische markt te verkopen.
Deze pagina biedt een synopsis van de notificatieverplichtingen; details kan u raadplegen in het Koninklijk besluit van 5/02/2016.
 
Timing: éénmaal per jaar, voor 1 maart.
Wie: de fabrikant, of invoerder indien de fabrikant geen maatschappelijke zetel in België heeft
Hoe: de notificatie wordt ingediend via het Europese elektronische portaal (EUCEG). 
Gegevens :

 • Contactgegevens

  • Een adres in de EU is verplicht

 • Per merk en type product op basis van tabak

  • alle ingrediënten met vermelding van de hoeveelheden,

  • de etikettering,

  • jaarlijkse verkoopcijfers,

  • voor sigaretten: emissieniveaus: teer, nicotine, koolmonoxide,…

 Kost: Per genotificeerd product wordt een jaarlijkse retributie van €125 betaald. Deze vergoeding is niet terugvorderbaar.
Rol van de FOD Volksgezondheid: de bevoegde dienst controleert of de ingediende dossiers voldoen aan de wettelijke voorwaarden van de notificatie.

In het kader van deze notificatieprocedure stelt de FOD Volksgezondheid een positieve lijst en een negatieve lijst ter beschikking van het grote publiek en de marktdeelnemers. Deze lijsten geven de dossierstatus weer van alle tabaksproducten die in EU-CEG zijn aangemeld voor de Belgische markt.

 • Status "Positief"
  Het meldingsdossier is ontvangen en gevalideerd door de meldingsdienst van de FOD Volksgezondheid. Het voldoet aan de administratieve verplichtingen inzake melding. Producten waarvan de status "Positief" is, mogen op de markt worden gebracht mits naleving van andere wettelijke bepalingen, zoals die met betrekking tot accijnzen of etikettering.

 • Status "Negatief"
  Het meldingspakket is ontvangen maar voldoet niet aan de meldingseisen.
  De producten op deze lijst worden als schadelijk beschouwd en mogen in België niet op de markt worden gebracht.

 • Producten die niet op een lijst staan
  Het meldingsdossier is niet ontvangen (EU-CEG) of is in behandeling.
  Producten die op een lijst voorkomen, mogen niet in België op de markt worden gebracht.

Andere bepalingen zoals bijvoorbeeld die met betrekking tot accijnzen of etikettering vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de producent of importeur. Ook detailhandelaren zijn verantwoordelijk voor de conformiteit van de producten die zij op de markt brengen.
 

Contact:
Dienst notificatie van tabak en e-sigaretten: enottab@health.fgov.be
Helpdesk EUCEG portaal: SANTE-EUCEG-ITSUPPORT@ec.europa.eu
 

Additieven op de prioriteitenlijst 

Voor sigaretten en roltabak werd een prioriteitenlijst opgesteld van additieven die onderworpen zijn aan strengere informatieverplichtingen, zoals beschreven in artikel 4/1 van het koninklijk besluit van 5/02/2016.
KMO’s kunnen van een vrijstelling van deze rapportageverplichting genieten op voorwaarde dat een andere fabrikant of invoerder een verslag heeft ingediend voor het bedoelde additief.
Volgende additieven behoren tot de prioriteitenlijst:

Johannesbrood

Geraniol

Maltol

Cacao

Glycerol

Menthol

Diacetyl

Guajacol

Propyleenglycol

Fenegriek

Guarpitmeel

Sorbitol

Vijgen

Zoethout

Titaandioxide


Nieuwsoortige producten op basis van tabak

Nieuwsoortige producten op basis van tabak, zoals bijvoorbeeld verhitte tabaksproducten, moeten 6 maanden voor ze op de markt gebracht worden, genotificeerd worden via het EUCEG portaal.

Artikel 14 van het koninklijk besluit van 5/02/2016 beschrijft aan welke voorwaarden deze notificatie moet voldoen.

Voor de notificatie van nieuwsoortige producten op basis van tabak geldt een initieel retributie-tarief van €4000 per product. Deze vergoeding is niet terugvorderbaar. Na deze initiële notificatie volgen nieuwsoortige producten dezelfde procedure als andere producten op basis van tabak en geldt het jaarlijkse retributietarief van €125.