Notificatie

 

Het Koninklijk besluit van 5 februari 2016  betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van producten op basis van tabak en voor roken bestemde kruidenproducten legt aan de producenten die producten op basis van tabak op de markt brengen in België de verplichting op om jaarlijks aan de overheid een aantal gegevens te bezorgen, zoals: een kwalitatieve en kwantitatieve lijst van alle ingrediënten, het gehalte aan teer, CO en nicotine, de etikettering, het verkoopvolume,…
 
Alle producten op basis van tabak moeten jaarlijks genotificeerd worden, zoals bepaald in artikel 4 van eerder genoemd koninklijk besluit. Correcte notificatie is immers een voorwaarde om een product op basis van tabak op de Belgische markt te verkopen.
Deze pagina biedt een synopsis van de notificatieverplichtingen; details kan u raadplegen in het Koninklijk besluit van 5/02/2016.
 
Timing: éénmaal per jaar, voor 1 maart.
Wie: de fabrikant, of invoerder indien de fabrikant geen maatschappelijke zetel in België heeft
Hoe: de notificatie wordt ingediend via het Europese elektronische portaal (EUCEG). 
Gegevens :

 • Contactgegevens

  • Een adres in de EU is verplicht

 • Per merk en type product op basis van tabak

  • alle ingrediënten met vermelding van de hoeveelheden,

  • de etikettering,

  • jaarlijkse verkoopcijfers,

  • voor sigaretten: emissieniveaus: teer, nicotine, koolmonoxide,…

 Kost: Per genotificeerd product wordt een jaarlijkse retributie van €125 betaald. Deze vergoeding is niet terugvorderbaar.
Rol van de FOD Volksgezondheid: de bevoegde dienst controleert of de ingediende dossiers voldoen aan de wettelijke voorwaarden van de notificatie.
 
In het kader van deze notificatieprocedure stelt de FOD Volksgezondheid een notificatielijst  ter beschikking aan het grote publiek en de marktdeelnemers. Deze lijst geeft de status van het dossier weer voor alle  producten op basis van tabak die genotificeerd zijn in EU-CEG voor de Belgische markt. 

 • Status ‘pending’
  Het notificatiedossier werd ontvangen (EU-CEG), de administratieve procedures ter validatie zijn nog lopende.

 • Status ‘compliant’
  Het notificatiedossier werd ontvangen en gevalideerd door de notificatiedienst van de FOD Volksgezondheid. Het voldoet aan de administratieve verplichtingen inzake notificatie

 • Status ‘non-compliant’
  Het notificatiedossier werd ontvangen maar voldoet niet aan de vereisten inzake notificatie.

 • Producten die niet op de lijst staan
  Het notificatiedossier werd niet ontvangen (EU-CEG).

Producten met de status ‘non-compliant’ en producten die niet op de notificatielijst voorkomen worden als schadelijk beschouwd en mogen niet op de Belgische markt gebracht worden.
 
Producten met de status ‘pending’ en ‘compliant’ mogen in de handel gebracht worden op voorwaarde dat ook voldaan is aan de andere wettelijk e voorwaarden, zoals die in verband met accijnzen of etikettering. Correcte notificatie is dus een noodzakelijke voorwaarde maar is op zich onvoldoende om een product in de handel te mogen brengen.
Het etiket van het product in de handel moet een naam dragen die identiek is aan de naam op de notificatielijst.

Contact:
Dienst notificatie van tabak en e-sigaretten: enottab@health.fgov.be
Helpdesk EUCEG portaal: SANTE-EUCEG-ITSUPPORT@ec.europa.eu
 

Additieven op de prioriteitenlijst 

Voor sigaretten en roltabak werd een prioriteitenlijst opgesteld van additieven die onderworpen zijn aan strengere informatieverplichtingen, zoals beschreven in artikel 4/1 van het koninklijk besluit van 5/02/2016.
KMO’s kunnen van een vrijstelling van deze rapportageverplichting genieten op voorwaarde dat een andere fabrikant of invoerder een verslag heeft ingediend voor het bedoelde additief.
Volgende additieven behoren tot de prioriteitenlijst:

Johannesbrood

Geraniol

Maltol

Cacao

Glycerol

Menthol

Diacetyl

Guajacol

Propyleenglycol

Fenegriek

Guarpitmeel

Sorbitol

Vijgen

Zoethout

Titaandioxide


Nieuwsoortige producten op basis van tabak

Nieuwsoortige producten op basis van tabak, zoals bijvoorbeeld verhitte tabaksproducten, moeten 6 maanden voor ze op de markt gebracht worden, genotificeerd worden via het EUCEG portaal.

Artikel 14 van het koninklijk besluit van 5/02/2016 beschrijft aan welke voorwaarden deze notificatie moet voldoen.

Voor de notificatie van nieuwsoortige producten op basis van tabak geldt een initieel retributie-tarief van €4000 per product. Deze vergoeding is niet terugvorderbaar. Na deze initiële notificatie volgen nieuwsoortige producten dezelfde procedure als andere producten op basis van tabak en geldt het jaarlijkse retributietarief van €125.