Van 1 april 2016 tot 30 oktober 2016 organiseerde de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van het stroomgebiedsbeheersplan voor de Belgische kustwateren ter implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG).

De Kaderrichtlijn Water (KRW) werd in 2000 goedgekeurd door de Europese Unie en heeft tot doel een goede toestand van alle waterlichamen (rivieren, meren, kust- en overgangswateren en grondwater) te behouden en te bereiken tegen 2021. De Belgische federale overheid is bevoegd voor het beheer van de Belgische kustwateren. In het kader van deze richtlijn en van de rechten van de burger op het vlak van leefmilieu organiseerde de federale overheid een raadpleging van het publiek over het ontwerp van stroomgebiedsbeheersplan voor de Belgische kustwateren voor de periode 2016-2021.

Het stroomgebiedsbeheersplan omvat: (a) een beschrijving van de kenmerken van het Belgische kustwaterlichaam, (b) een overzicht van de significante belastingen en effecten van menselijke activiteiten op de toestand van de Belgische kustwateren, (d) de resultaten van de monitoringsprogramma’s, (e) een opsomming van de vastgestelde milieudoelstellingen en (d) een beschrijving van de basismaatregelen en de aanvullende maatregelen (maatregelenprogramma). Hierbij gaat het vooral om reeds bestaande maatregelen.

Gezien de Belgische kustwateren de invloed ondergaan van de zoetwateraanvoer vanuit rivieren, zoals de Schelde, is de kwaliteit van de Belgische kustwateren in belangrijke mate afhankelijk van bovenstroomse maatregelen. Daarnaast is er ook instroom van Atlantische wateren en vinden talrijke activiteiten plaats op zee (scheepvaart, pleziervaart, visserij, baggeractiviteiten enzovoort) die eveneens een invloed kunnen hebben op de kwaliteit van het Belgische kustwater.

Resultaten van de openbare raadpleging

Vier instellingen (ILVO, VLIZ, VMM en Natuurpunt) maakten inhoudelijke opmerkingen op het ontwerp-beheersplan naar aanleiding van de openbare raadpleging. De opmerkingen betroffen voornamelijk tekstuele verbeteringen, aanvullingen en vragen naar verduidelijkingen met betrekking tot de genomen maatregelen, het maatregelenprogramma en de significante drukken. Gezien de aard van de opmerkingen werd met OD-Natuur samengewerkt om de commentaren ontvangen na de raadpleging zo goed mogelijk te behandelen. Veel van de opmerkingen waren relevant en de tekst van het ontwerp van het stroomgebiedsbeheersplan werd hieraan aangepast.

In tegenstelling tot het stroomgebiedsbeheersplan van 2009 zal deze keer de lijst met opmerkingen niet toegevoegd worden aan het stroomgebiedsbeheersplan. Hiervoor werd gekozen gezien het grote aantal opmerkingen.

Goedkeuring van het plan

Het ontwerp stroomgebiedsbeheersplan werd ter goedkeuring voorgelegd aan Staatssecretaris De Backer en goedgekeurd op 15 december 2016.

 

Download het stroomgebiedsbeheersplan

Download het volledige verslag van de openbare raadpleging met alle ontvangen opmerkingen en de antwoorden daarop