LOGICAL OBSERVATION IDENTIFIERS NAMES AND CODE (LOINC)

Logical Observation Identifiers Names and Code (LOINC) werd ontwikkeld en wordt beheerd door het Regenstrief Institute in Indianapolis, en is de wereldwijde standaard geworden voor laboratoriumcodes. LOINC is een antwoord op de behoefte naar een elektronische database voor klinische zorg en management. Het doel is laboratoriumaanvragen, -uitslagen en klinische begrippen te standaardiseren. Elke unieke code beschrijft een min of meer volledig laboratoriumconcept aan de hand van een aantal velden (oorspronkelijk gebaseerd op de resultaten van het Europese EUCLIDES-project). Door middel van deze unieke code kan bij de uitwisseling van data een gemeenschappelijke taal gebruikt worden.

Inhoud en structuur van LOINC

Sinds de ontwikkeling van LOINC omvat het systeem niet alleen medische en laboratiumcodes, maar ook klinische diagnoses en gegevens van de patiëntenzorg. Er zijn dan ook twee belangrijke delen te onderscheiden binnen LOINC. Een eerste deel omvat alle observaties met betrekking tot labodiagnostiek. Het tweede deel zijn de klinische diagnoses zoals vitale functies, hemodynamische parameters, echografieën, ECG’s, evaluatieschalen (o.a. Glasgow Coma Scale), …

Het doel van LOINC is om een unieke numerieke code te creëren voor elke test, meting of observatie met een verschillende klinische significantie. Aan deze code wordt een specifieke term gelinkt die een semantische betekenis aan de code verleent.

De eenvoud (één code = één concept) is ook een zwakte. Voor analyses die uitgevoerd kunnen worden op verschillende specimens of waar de gebruikte methode verschilt, zal er voor elk geval een andere code vereist zijn. LOINC heeft vaak een pragmatische benadering gehanteerd door de meest belangrijke codes in detail te definiëren, maar ook door bijvoorbeeld een code ‘specimen unspecified’ te voorzien voor weinig voorkomende gevallen. Het gebruik van niet-gespecificeerde codes vereist dus bijkomende informatie in de boodschap of het laboprotocol (bv. het type punctievocht), wat de noodzaak van een volledig gestructureerd boodschappenformaat verklaart.

Een LOINC-concept is telkens samengesteld uit zes velden die een meting of waarneming definiëren:

  • de component (het geobserveerde, geëvalueerde of gemeten element);
  • de kenmerken of het type hoeveelheid (bv. de massaconcentratie);
  • de tijdsaspecten van de afname (het moment waarop de test is uitgevoerd);
  • het specimen (indien gepreciseerd) waarop het van toepassing is (bloed, urine, …);
  • de meetschaal (kwantitatief, ordinaal, nominaal);
  • eventueel de meetmethode (indien relevant).

Elk concept in LOINC heeft een unieke Fully Specified Name (FSN) of een officiële benaming op basis van de zes bovengenoemde velden. Daarnaast heeft elk concept binnen LOINC een gebruiksvriendelijke Long Common Name (LCN) en een afkorting van de FSN of een Short Common Name (SCN).

De lengte van een LOINC-code is NIET vastgelegd, zo kan in de toekomst, wanneer er meer codes beschikbaar worden, de lengte 8 of 9 cijfers gaan bedragen. De code eindigt steeds met een liggend streepje en een controlecijfer (MOD10). Voor meer toelichting over LOINC en hoe het te gebruiken, zie: http://loinc.org/downloads/files/LOINCManual.pdf.

Toepassingen van LOINC

LOINC is opgebouwd uit een geheel van universele codes en concepten. De te meten, te testen of te observeren elementen kunnen hierdoor op een eenvoudige manier geïdentificeerd en geregistreerd worden. Elk land en elke setting kan naar eigen voorkeur gebruik maken van een intern codeersysteem. Een conversie van deze interne codering naar LOINC maakt een uitwisseling van gegevens mogelijk. LOINC stelt, met andere woorden, een universele taal ter beschikking die een interoperabele gegevensuitwisseling en een eenduidige interpretatie van de gegevens mogelijk maakt. Een aggregatie van de data, adequaat beheer en verder onderzoek worden hierdoor eveneens mogelijk.

Momenteel worden de LOINC-codes internationaal toegepast in diverse settingen waaronder ziekenhuizen, gezondheidszorgsystemen, verkopers van computersoftware, onderzoeksinstellingen, overheidsinstanties en de internationale e-health projecten.

Contactgegevens

Heeft u vragen of feedback voor ons ?

Aarzel niet om ons te contacteren op onderstaand e-mailadres. 

 terminologie@health.fgov.be