Verordeningen (EG) 883/2004 en 987/2009 – het document S2

Bent u in België verzekerd tegen ziektekosten, dan hebt u het recht om onder bepaalde voorwaarden naar een ander land van de Europese Unie*, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland te reizen voor geplande geneeskundige zorg.


Wat moet u doen?

In het kader van de Verordeningen (EG) 883/2004 en 987/2009* is alle geplande geneeskundige zorg in een ander land onderworpen aan een voorafgaande toestemming* (document S2*). Dit geldt zowel voor:
- ambulante zorg (bijv. (bijv. raadpleging van een geneesheer-specialist, aankoop van terugbetaalde geneesmiddelen, …), als
- intramurale zorg (bijv. chirurgische ingreep in een ziekenhuis waarbij minimum één overnachting is vereist, …).

U moet een voorafgaande toestemming* aanvragen bij uw ziekenfonds*.


Terugbetaling

Op vertoon van uw voorafgaande toestemming* (document S2*) aan een ziekenfonds*, of de zorgaanbieder*, van het land waar de behandeling plaats vindt, hebt u recht op geneeskundige zorg onder de voorwaarden van de publieke ziekteverzekering (honoraria, regels van terugbetaling, …) van het land waar u geneeskundige zorg ontvangt. België zal finaal wel de kosten van de geneeskundige zorg, waarvoor u een toestemming hebt gekregen, aan het land van behandeling terugbetalen.

Afhankelijk van de wetgeving van het land waar u de geplande geneeskundige zorg ontvangt, is de gezondheidszorg gratis of als u moet betalen, worden de kosten vergoed. Als u de kosten geheel of gedeeltelijk zelf hebt betaald en niet de nodige stappen hebt ondernomen, of kunnen ondernemen, om terugbetaling te verkrijgen bij een ziekenfonds* van het land van behandeling, dan kunt u na uw thuiskomst terugbetaling vragen aan uw Belgische ziekenfonds*.

De kosten worden terugbetaald op basis van de regels en tarieven van het land waar u de geplande geneeskundige zorg hebt ontvangen.


Aanvullende terugbetalingen

Als de terugbetaling op basis van de tarieven van het land van behandeling lager is dan de vergoeding die u zou hebben ontvangen wanneer de geneeskundige zorg in België zou zijn verleend, dan dient uw ziekenfonds* het verschil terug te betalen. Dit recht op een bijkomende terugbetaling wordt ook wel eens de ‘aanvullende vergoeding Vanbraekel’* genoemd. U ontvangt deze ‘aanvullende vergoeding Vanbraekel’* niet automatisch: u moet zelf een aanvraag indienen bij uw ziekenfonds*.

De voorafgaande toestemming* (document S2*) is beperkt tot de terugbetaling van de eigenlijke geneeskundige zorg. De voorafgaande toestemming* dekt niet de
reis-, hotel- en restaurantkosten (met uitzondering van uw verblijf- en maaltijdkosten in het ziekenhuis) die u en de persoon, die u vergezelt, hebben gemaakt voor de verplaatsing naar het land van behandeling. Uw ziekenfonds* moet u wel de reiskosten vergoeden die de verplichte ziekteverzekering zou terugbetalen als u de geneeskundige zorg in België zou hebben ontvangen. Dit recht op een bijkomende terugbetaling wordt ook wel eens de ‘aanvullende vergoeding Herrera’* genoemd.


Wanneer kunt u het document S2 niet gebruiken?

Belangrijk om weten is dat u het document S2* niet kunt gebruiken wanneer de geplande geneeskundige zorg wordt verleend door een individuele privé-zorgverlener (arts, tandarts, enz.) en in een privé-ziekenhuis.


Meer info?

Voor meer informatie over de terugbetaling van geplande geneeskundige zorg, het aanvragen van een voorafgaande toestemming*, en ook de voorwaarden en beperkingen van het recht op de aanvullende vergoedingen Vanbraekel en Herrera, kunt u contact opnemen met uw ziekenfonds*.

 

* zie Woordenlijst