SEA Banner

De plannen en programma’s  * De betrokken personen (HTML)De betrokken sectoren (HTML) * Over de grenzen (HTML)

De plannen en programma’s

Op welke plannen en programma's zal de wet van 13 februari 2006 (.PDF) van toepassing zijn? Met andere woorden, welk soort plannen en programma’s zullen beoordeeld moeten worden en voor welke moet een milieueffectenrapport worden opgesteld? 

Het toepassingsgebied van de wet wordt schematisch voorgesteld op de volgende figuur: Toepassingsgebied (.PDF) 

De begrippen “plan” en “programma” zijn niet specifiek gedefinieerd, noch op Europees niveau, noch op Belgisch niveau. Vandaar dat het niet volstaat dat de titel van het document één van die twee woorden bevat om automatisch een plan of een programma te zijn. En omgekeerd zal een document zonder de vermelding van de woorden “plan” of “programma” niet noodzakelijk buiten het toepassingsgebied van de wet vallen. Volgens de Raad van State hebben de termen “plan” en “programma” betrekking op de beslissingen “die een logische aaneenschakeling van acties of operaties bepalen met het oog op het bereiken van een welbepaald doel […] of die het kader bepalen waarbinnen het uitvoeren van activiteiten op een welbepaalde plaats kan worden toegestaan”.

De begrippen “plan” en “programma”

Worden beschouwd als “plannen en programma’s” volgens de wet van 13 februari 2006, de plannen en programma’s die:
a) zijn opgesteld en/of aangenomen door een federale overheid of opgesteld door een federale overheid om te worden aangenomen door de federale Wetgevende Kamers of door de Koning;
b) en die door wetgevende, regelgevende of administratieve bepalingen zijn voorgeschreven;

De wet is ook van toepassing indien de betrokken plannen en programma’s een wijziging ondergaan, voor zover die gevolgen heeft voor het milieu.