SEA Banner

De plannen en programma’s (HTML)  * De betrokken personen (HTML)De betrokken sectoren (HTML) * Over de grenzen


Over de grenzen

Als de auteur van een plan of programma in het buitenland denkt dat de uitvoering ervan aanzienlijke effecten voor het milieu op Belgisch grondgebied kan hebben, dienen de Minister van Leefmilieu, het Adviescomité (HTML) evenals de gewestregeringen daarvan op de hoogte te worden gebracht. Uiteraard geeft degene die het plan of programma uitwerkt hun gedetailleerde informatie over het project. De Belgische federale overheid heeft dan 45 dagen om te beslissen of het plan of programma al dan niet daadwerkelijk gevolgen kan hebben voor het milieu, en dus of het publiek erover geraadpleegd moet worden.
En omgekeerd, indien een Belgisch plan in een buurland aanzienlijke effecten op het milieu kan hebben maakt de auteur van het plan of programma op basis van het advies van het Comité uit of het plan of het programma daadwerkelijk die effecten op het milieu heeft in dat derde land. Zo nodig ontvangt dit land het ontwerpplan of –programma, evenals een beschrijving van de opstellings- en beoordelingsprocedure. De overheid van dit land kan dan beslissen om deel te nemen aan het beoordelingsproces van het plan of het programma. Logischerwijs zal de auteur van het plan of programma rekening moeten houden met de resultaten van deze “grensoverschrijdende” raadpleging, zoals dit het geval is voor de nationale raadpleging, om zijn eindbeslissing te nemen.

Een schematische voorstelling van deze grensoverschrijdende procedure vindt u hier: grensoverschrijdende procedure (.PDF)