Er werd beslist om de strategische voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen uit te breiden naar alle zorgverleners in de eerste lijn, en dit in het bijzonder naar al diegenen die er nog geen beroep op hebben kunnen doen.

Op deze pagina vindt u 3 rubrieken:

Beschermingsmateriaal

Beroepen die een nauw contact met de patiënt hebben

Beroepen die geen nauw contact met de patiënt hebben

- 500 handschoenen
- 50 overschorten
- 1 bril
- 500 chirurgische maskers

- 500 chirurgische maskers

De inhoud van de strategische voorraad werd bepaald op basis van de adviezen van de federale raden van de gezondheidsberoepen, maar ook op basis van de huidige beschikbaarheid van beschermingsmateriaal bij de federale overheid. Bovendien werden aanvragen voor materiaal dat geen persoonlijk beschermingsmateriaal is (plexiglas scherm, handgel, ontsmettingsmiddel, ...) niet in aanmerking genomen bij het uitwerken van de inhoud van deze strategische voorraad. Raadpleeg de adviezen van de verschillende Raden:

Er werd ook overleg gepleegd met de Algemene Pharmaceutische Bond (APB) en de Vereniging der Coöperatieve Apotheken van België (OPHACO) omdat de Federale Raad voor Apothekers nog niet is geïnstalleerd. Wij betreuren het dat niet alle door de zorgverleners gevraagde materiaal kon worden toegekend. We hebben ervoor gezorgd dat elke zorgverlener materiaal kan verkrijgen in functie van de beschikbaarheden, de kostprijs, en het soort contacten dat de zorgverlener heeft met zijn/haar patiënten. Enkel de tandartsen zullen FFP2-maskers ontvangen. De specifieke verdeling voor alle tandartsen actief in de ambulante zorg wordt samen met de beroepsverenigingen van de tandartsen georganiseerd. 
 

Beroepen die in aanmerking komen voor deze verdeling 
De zorgverleners die actief zijn in de ambulante sector en die nog geen beroep hebben kunnen doen op de eerdere verdeling van een strategische voorraad, namelijk:

  • Beroepen die een nauw contact met de patiënt hebben : Audiciens, Bandagisten, Orthesisten en prothesisten, Ergotherapeuten, Kinesitherapeuten, Mondhygiënisten, Orthoptisten-optometristen, Podologen. Nieuwe zorgverleners afgestudeerd in 2020 die actief zijn in de ambulante zorg, in een beroep dat in aanmerking komt voor de verdeling : Artsen-specialisten, Huisartsen, Kandidaat-huisartsen die hun stageplan in juli 2020 hebben aangevat, Tandartsen, Verpleegkundigen, Vroedvrouwen, Zorgkundigen.
  • Beroepen die geen nauw contact met de patiënt hebben: Diëtisten, Klinisch psychologen en orthopedagogen, Logopedisten, Officina-apothekers en farmaceutisch-technisch assistenten.

Het systeem voor de verdeling werd verbeterd en verloopt voortaan via een nieuwe online toepassing die onze FOD heeft ontwikkeld. De pakketten moeten afgehaald worden in de lokale leveringspunten van het Rode Kruis. De zorgverleners in de ambulante zorg die al een strategische voorraad hebben ontvangen tijdens de eerdere verdeling  komen niet in aanmerking voor deze actie.
Voor alle zorgverleners die actief zijn in een zorginstelling (ziekenhuis, rust- en verzorgingstehuis, ...) is het de werkgever die zorgt voor het beschermingsmateriaal.

Meest gestelde vragen

Waarom een strategische voorraad bezorgen aan de zorgverleners die actief zijn in de ambulante zorg?

Gezien de wereldwijde schaarste en de soms buitensporige kostprijs om aan beschermingsmateriaal te geraken, zorgde het federale niveau vanaf de eerste golf van de Covid-19 gezondheidscrisis voor de verdeling van dit materiaal.
De situatie is nu grotendeels genormaliseerd en het materiaal is beschikbaar. Het RIZIV heeft ook initiatieven genomen om bepaalde prestaties te herwaarderen.
Elke zorgverlener die actief is in de ambulante zorg, zal voortaan over zijn/haar eigen strategische voorraad beschikken.

Hoe de voorraad best beheren? 

Deze strategische voorraad is bestemd om crisissituaties het hoofd te bieden. Het gaat om een startvoorraad. De zorgverlener moet deze voorraad zelf op peil houden zodat hij/zij, bij eventuele nieuwe crisissen, over een minimumvoorraad beschikt om zijn prestaties te kunnen voortzetten. U mag dit materiaal uiteraard gebruiken, maar het is aan u om er zorg voor te dragen en de voorraad op peil te houden. We zouden u willen vragen om, wanneer u uw ambulante activiteiten zou stopzetten (verandering van sector, pensioen, ...), deze voorraad te bezorgen aan de dichtstbijzijnde zorginstelling of aan een van uw collega's.

Hoe de strategische voorraad in ontvangst nemen?

Er werd een nieuw efficiënt systeem voor de verdeling ingevoerd. Via een online toepassing ontwikkeld door de FOD Volksgezondheid kunt u, als u een activiteit uitoefent die in aanmerking komt voor deze verdeling, zelf een aanvraag indienen. Dankzij dit systeem kunnen de pakketten beter worden opgevolgd vanaf hun vertrek bij de opslagplaatsen tot aan de effectieve inontvangstneming ervan door de zorgverlener. Als u een zorgverlener bent die in de ambulante sector actief is:

  1. Log dan in op de applicatie
  2. Dien uw aanvraag in voor de periode die met uw beroep overeenstemt (zie de vraag hieronder)
  3. Na validatie ontvangt u een code waarmee u uw pakket kan afhalen in het lokale leveringspunt van het Rode Kruis dat u gekozen heeft. De toepassing vermeldt de adressen en openingsuren van de verschillende verdeelcentra voor het afhalen van de pakketten. 

Als u recht heeft op handschoenen, kunt u de maat hiervan kiezen wanneer u uw pakket afhaalt.
De toepassing is toegankelijk via uw elektronische identiteitskaart of via de app itsme . U hebt ook een geldig visum of actieve inschrijving bij het RIZIV nodig om toegang te krijgen.
Vergeet niet een grote doos of zak mee te brengen als u het pakket gaat afhalen bij het Rode Kruis.

Wat zijn de voorwaarden voor het aanvragen van strategische voorraad?

Voor een optimale verdeling zonder overrompeling van de afhaalpunten zal het indienen van de aanvragen in 2 fases verlopen. Wij willen met aandrang vragen deze planning te respecteren en u zo te organiseren dat u uw voorraad kan afhalen in de toegelaten periode. Het logistieke aspect van deze verdeling is bijzonder zwaar en het respecteren van de planning laat de centra van het Rode Kruis toe om de beschikbare voorraad optimaal te beheren.

Wanneer moet u uw aanvraag voor een strategische voorraad indienen?

Voor een optimale verdeling zonder overrompeling van de afhaalpunten zal het indienen van de aanvragen in 2 fases verlopen. De eerste periode is voorbehouden voor de zorgverleners die een nauw contact met de patiënt hebben. De volgende periode is voorbehouden voor de zorgverleners die geen nauw contact met de patiënt hebben.

Vanaf 9 november 2020 tot 8 januari 2021
Volgende beroepen kunnen vanaf 6 november 2020 hun aanvraag indienen in de applicatie:
  • Audiciens, Bandagisten, orthesisten en prothesisten, Ergotherapeuten, Kinesisten, Mondhygiënisten, Orthoptisten-optometristen, Podologen.
  • Nieuwe huisartsen, artsen-specialisten, tandartsen, verpleegkundigen, zorgkundigen en vroedvrouwen afgestudeerd in 2020 die actief zijn in de ambulante zorg.
  • Kandidaat-huisartsen die hun stageplan in juli 2020 hebben aangevat.
Vanaf 7 december 2020 tot 8 januari 2021
Volgende beroepen kunnen vanaf 1 december 2020 een aanvraag indienen in de applicatie, waarna het materiaal kan worden afgehaald vanaf 7 december 2020:
  • Apothekers en farmaceutisch-technisch assistenten, Diëtisten, Klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen, Logopedisten.