1. Waarvoor moet ik betalen ?

De bijdragen van de aardappelproducenten spijzen het Plantenfonds. Dit solidariteitsfonds laat toe vergoedingen te betalen aan aardappelproducenten die door de verplichte vernietiging, denaturatie of verwerking van partijen aardappelen wegens besmetting met bruinrot (Ralstonia solanacearum), ringrot (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus) of een andere ziekte van de lijst van schadelijke organismen die voor een vergoeding in aanmerking komen (artikel 8 van het KB van 5/12/2004).

 

2. Is dit een nieuwe bijdrage ?

Neen, sinds 2005 zijn aanslagbiljetten verstuurd aan de aardappelproducenten. Er werden bijdragen geïnd voor de teeltjaren 2004 tot en met 2009.3. Wie moet deze bijdrage betalen ?

Alle producenten die op het Belgische grondgebied aardappelen (consumptie of pootgoed) telen, moeten deze bijdrage betalen.

 

4. Moet ik deze bijdrage betalen ?

Ja, het is een verplichte bijdrage.

 

5. Wat gebeurt er als ik deze bijdrage niet betaal ?

Indien de betaling niet gebeurd is binnen de 30 dagen na verzending van het aanslagbiljet wordt het bedrag automatisch verhoogd met 20%, met een minimum van 50 EUR.
Producenten die hun bijdrage niet voor alle gefactureerde teeltjaren betalen, zullen bovendien niet gedekt zijn tegen financiële verliezen veroorzaakt door een verplichte vernietiging, denaturatie of verwerking van aardappelen (bijvoorbeeld wegens besmetting met bruin- of ringrot).

 

6. Is deze bijdrage forfaitair ? Hoe werd mijn bijdrage vastgesteld ?

Neen, de bijdrage is niet forfaitair en wordt ieder jaar opnieuw berekend.

De hoogte van de individuele bijdragen is berekend op basis van de door de producenten bij de gewestelijke overheid ingediende oppervlakteaangifte (consumptieaardappelen) of inschrijvingen ter keuring (pootaardappelen). De basisbijdrage bedraagt 20 EUR per hectare voor pootaardappelen en 10 EUR per hectare voor consumptieaardappelen en hoevepootgoed.

Overeenkomstig artikel 6 van het KB van 5/12/2004  worden de bedragen van de bijdrage om de twee jaar geïndexeerd. De geïndexeerde bijdrage voor het referentiejaar 2015 bedraagt 24,24 EUR/ha voor pootaardappelen en 12,12 EUR/ha voor consumptieaardappelen en hoevepootgoed.

 

7. Is deze bijdrage éénmalig ?

Neen, ze moet elk jaar betaald worden. De bijdrage moet echter tijdelijk niet meer betaald worden als de reserves van het solidariteitsfonds 1.500.000 EUR bereikt hebben. Dit plafond werd op 31 december 2010 overschreden.


8. Waren er bijdragen vanaf 2011 ?

Neen, de laatste bijdragecampagne gebeurde in december 2010 en betrof het teeltjaar 2009.

 

9. Ik heb geen aanslagbiljet voor de bijdrage ontvangen. Wat moet ik doen ?

- Indien voor het betreffende teeltjaar bij de Gewesten een oppervlakteaangifte is gebeurd, kunt u bellen naar het nummer 02/524.73.24 en uw identificatienummer, uw naam en volledig adres melden. Er zal u dan een aanslagbiljet toegestuurd worden.
- Indien voor het betreffende teeltjaar geen oppervlakteaangifte bij de Gewesten is gebeurd, moet het formulier "aangifte productie consumptieaardappelen" ingevuld en naar het volgende adres teruggestuurd worden:

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
DG Dier, Plant en Voeding
Plantenfonds 
Eurostation II (7de verdieping)
Victor Hortaplein 40 bus 10
1060 Brussel.

 

10. Hoe kan ik een bezwaarschrift indienen ?

Het eventueel indienen van een bezwaarschrift kan per post, per fax (02/524.73.49) of per email (apf.plant@health.fgov.be) gebeuren, door het versturen van een brief of het behoorlijk ingevulde formulier voor indienen van een bezwaar ( enkel schriftelijke bezwaarschriften zullen behandeld worden). Dit formulier bevond zich bij uw aanslagbiljet. Indien dit niet het geval was, kan het op deze website of op aanvraag op tel.-nr. 02/524.73.24 bekomen worden. Uw bezwaarschrift, vergezeld van de nodige bewijsstukken, moet, vóór de uiterste datum van betaling vermeld op het aanslagbiljet, verstuurd worden naar het volgende adres:

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
DG Dier, Plant en Voeding
Plantenfonds 
Eurostation II (7de verdieping)
Victor Hortaplein 40 bus 10
1060 Brussel.

 

11. Moet ik betalen als ik een bezwaarschrift indien ?

Indien u uw bezwaarschrift, vergezeld van de nodige bewijsstukken, vóór de uiterste datum van betaling vermeld op het aanslagbiljet opstuurt, moet u uw bijdrage niet betalen alvorens u van ons een definitieve beslissing omtrent uw dossier ontvangen hebt.

 

12. Moet ik betalen als de aardappelen door een andere persoon geteeld werden ?

Neen, op voorwaarde dat een bezwaarschrift vergezeld van een (de) kopie(s) van het (de) huurcontract(en), of een ‘verklaring van huur van percelen aardappelen’ volledig ingevuld, ingediend wordt.

 


13. Moet ik betalen voor de aardappelpercelen die ik huur ?

Ja, om in orde te zijn met de bijdragen, moet u voor alle met aardappelen beplante percelen (eigen of in huur) de bijdrage betalen.

 

14. Wat gebeurt er in geval van besmetting ?

In geval van een vaststelling door het Fonds van een besmetting van de aardappelen door een schadelijk organisme, neemt het FAVV een beslissing over de te nemen fytosanitaire maatregelen. Het FAVV kan een vernietiging, een behandeling of een verwerking van de aardappelen opleggen. 

 

15. Hoe word ik vergoed in geval van een vernietiging van aardappelen ?

Indien de aardappelen op bevel van het FAVV worden vernietigd, bezorgt het Fonds u het formulier voor de aanvraag tot vergoeding en informatie over de voorwaarden en de procedure en  gaat na of alle voorafgaandelijke voorwaarden vervuld zijn. Het formulier vergezeld van de bewijsstukken (waaronder het PV van vernietiging dat door het FAVV is opgesteld) moet naar het Fonds worden opgestuurd dat vervolgens de vergoeding zal berekenen zoals beschreven in de bijlage van het KB van 05/12/2004 en een voorstel zal formuleren. Zodra dit voorstel voor akkoord aan het Fonds wordt voorgelegd, geeft het Fonds de opdracht om de vergoeding op uw bankrekening te storten.

 

16. Hoe word ik vergoed in geval van een denaturatie van aardappelen?

Indien de aardappelen kunnen worden gedenatureerd, zal het FAVV het Fonds hierover inlichten dat u vervolgens alle informatie over de voorwaarden en de procedure zal bezorgen. U dient een formulier voor de aanvraag tot vergoeding vergezeld van de bewijsstukken (waaronder het PV opgesteld door het FAVV en de factuur van de verwerker met vermelding van de restwaarde van de aardappelen) in te dienen bij het Fonds dat zal nagaan of alle voorafgaandelijke voorwaarden vervuld zijn. Het Fonds zal de vergoeding berekenen  overeenkomstig de bijlage van het KB van 05/12/2004 en een voorstel formuleren. Eens dit voorstel voor akkoord aan het Fonds werd voorgelegd, zal de vergoeding op uw bankrekening worden gestort.

 

 

17. Hoe word ik vergoed in geval van een verwerking van aardappelen ?

Indien de aardappelen kunnen worden verwerkt, zal het FAVV het Fonds hierover inlichten dat u vervolgens alle informatie over de voorwaarden en de procedure zal verschaffen. U dient een formulier voor de aanvraag tot vergoeding vergezeld van de bewijsstukken (waaronder het PV inzake de verwerking dat door het FAVV is opgesteld en de factuur van de verwerker van de aardappelen) bij het Fonds in te dienen dat zal nagaan of alle voorafgaandelijke voorwaarden vervuld zijn. Het Fonds zal de vergoeding berekenen overeenkomstig  de bijlage van het KB van 05/12/2004 met een maximaal bedrag van 38 euro per netto ton aardappelen en zal een voorstel formuleren. Wanneer dit voorstel voor akkoord aan het Fonds wordt voorgelegd, zal de vergoeding op uw bankrekening worden gestort.

 

18. Hoe word ik vergoed in geval van directe waardeverliezen van onbruikbaar en waardeloos geworden gecertificeerde pootaardappelen na een tijdelijk officieel verbod op het verplaatsen of het gebruik ervan?

Om vast te stellen dat gecertificeerde pootaardappelen onbruikbaar en waardeloos geworden zijn na een tijdelijk officieel verbod op het verplaatsen of het gebruik ervan, stelt de minister een of meer deskundigen aan.

 

Vervolgens zal het FAVV het Fonds hierover inlichten dat u een aanvraagformulier voor een vergoeding zal bezorgen samen met alle informatie over de voorwaarden en de procedure en zal nagaan of alle voorafgaandelijke voorwaarden vervuld zijn. Het formulier vergezeld van de bewijsstukken (waaronder het PV van inspectie van het FAVV waarbij tijdelijk het verplaatsen of het gebruik van pootaardappelen officieel wordt verboden en het verslag van de door de minister aangewezen deskundige(n) ) dient te worden verstuurd naar het Fonds dat de vergoeding zal berekenen  overeenkomstig de bijlage van het KB van 05/12/2004 en een voorstel zal formuleren. Eens dit voorstel voor akkoord aan het Fonds werd voorgelegd, zal het Fonds de opdracht geven om de vergoeding op uw bankrekening te storten.

 

19. Waarom is het enkel de aardappelsector die bijdragen moet betalen?

Ook al is het zo dat momenteel enkel de aardappelsector bijdragen betaalt aan het Plantenfonds, wil dit ook zeggen dat enkel de aardappelproducenten kunnen vergoed worden in geval van de aanwezigheid van een schadelijk organisme (vermeld in artikel 8 van het koninklijk besluit van 5 december 2004).

 

Bij de FOD en meer in het bijzonder bij het Plantenfonds streven wij ernaar om de productie van planten in ons land zo goed mogelijk te beschermen. Zo heeft de cel plantenbescherming in 2014 een enquête uitgevoerd bij de actoren van de plantenproductie in België om te bekijken of het fonds kan worden uitgebreid tot andere sectoren.


20. Hoe kan ik bijkomende inlichtingen verkrijgen ?

Voor bijkomende inlichtingen kunt u een e-mail sturen naar apf.plant@health.fgov.be of telefoneren naar het nummer 02/524.73.24.