Algemeen

Welke biociden behoren tot het gesloten circuit?

Biociden die een groot risico vormen voor je gezondheid behoren tot het gesloten circuit. Het risico wordt afgetoetst aan een aantal criteria, die opgesomd zijn in de Europese verordening 528/2012. Biociden die aan één of meer van deze criteria voldoen, zijn ingedeeld in het gesloten circuit (volgens het Koninklijk Besluit van 4 april 2019).

Dit zijn de criteria

 • Overeenkomstig de CLP-verordening (EG) 1272/2008 :
 • acute orale toxiciteit, categorie 1, 2 of 3;
 • acute dermale toxiciteit, categorie 1, 2 of f 3;
 • acute toxiciteit bij inademing (gassen en stofdeeltjes/nevel), categorie 1, 2 of 3;
 • acute toxiciteit bij inademing (dampen), categorie 1 of 2;
 • kankerverwekkend, categorie 1A of 1B;
 • mutageen, categorie 1A of 1B;
 • giftig voor de voortplanting, categorie 1A of 1B.
 • Het biocide wordt beschouwd als PTB (persistente, bio-accumulerende en toxische stof) of als zPzB (zeer persistente en sterk bio-accumulerende stof).
 • Het biocide bezit hormoonontregelende eigenschappen.
 • Het biocide heeft ontwikkelingsneurotoxische of -immunotoxische gevolgen.
 • Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is nodig om het biocide op een veilige manier te gebruiken.

In de lijst van toegelaten biociden staat telkens vermeld of het biocide behoort tot het gesloten circuit.

Wat met biociden met een Europese toelating?

Ook biociden die op de Belgische markt zijn toegelaten onder de Europese Biocidenverordening 528/212 zijn ingedeeld in het vrije of gesloten circuit. Wil je weten tot welk circuit een biocide behoort? Raadpleeg de lijst van toegelaten biociden. Kijk in de kolom 'circuit' of lees paragraaf 8 van de toelatingsakte.

Ben ik verplicht om een opleiding te volgen als ik biociden van het gesloten circuit wil gebruiken?

Elke werkgever is verplicht om zijn personeel te informeren hoe je biociden veilig gebruikt. Dat geldt voor alle chemische producten, niet alleen voor biociden. In de toekomst kunnen er voor bepaalde producttypes extra opleidingen opgelegd worden. Op dit moment moet je alleen voor begassingsproducten (die onder een dubbel statuut op de markt gebracht worden) een verplichte opleiding volgen in het kader van de fytolicentie.

Registratie

Wat is een ‘professionele gebruiker’?

Wie een biocide van het gesloten circuit aankoopt of gebruikt in het kader van een professionele activiteit is een professionele gebruiker. Het maakt niet uit of die activiteit binnen het eigen bedrijf of bij derden plaatsvindt.

Moet ik me registreren als een derde partij op mijn bedrijf biociden gebruikt?

Als je een beroep doet op een externe firma voor bijvoorbeeld ongediertebestrijding of een grondige schoonmaak en ontsmetting moet zowel diegene die de biociden aankoopt als diegene die ze gebruikt (binnen het eigen bedrijf of bij derden) zich als gebruiker registreren. Er is geen wettelijke uitzondering voor opdrachtgevers die een product enkel aankopen en niet zelf gebruiken. Ook zij moeten zich registeren. Alleen in het geval dat een externe firma een product aankoopt én gebruikt, zonder dat jij er op enig moment mee in aanraking komt, ben je vrijgesteld van de registratieplicht.

Ik ben een erkend gebruiker en/of verkoper van biociden van klasse A. Moet ik mij opnieuw registreren?

Ja. De erkenningen van het klasse A-systeem vervallen op de einddatum die vermeld staat op de erkenning. Bovendien gaat het om een persoonlijke erkenning. De registraties voor het gesloten circuit gebeuren op naam van een rechtspersoon. Je bent dus verplicht om je bedrijf te registreren als professionele gebruiker.

Vallen bepaalde producten of beroepen buiten de verplichte registratie?

Nee, iedere professionele gebruiker moet zich registreren. De oude wetgeving bevatte een aantal uitzonderingen voor professionele gebruikers, maar die zijn niet langer van toepassing.

Moet ik me registreren voor het gebruik van biociden van het gesloten circuit in mijn privézwembad?

Ja, registratie is verplicht, tenzij in de toelatingsakte van het product aangegeven is dat gebruikers (particulieren) zich niet moeten registreren voor niet-professioneel gebruik.

Ik krijg tijdens de registratie de melding ‘e-mailadres wordt al gebruikt’. Wat betekent dit?

Dat betekent dat je voor een andere applicatie van de FOD al een persoonlijke account hebt aangemaakt (bijvoorbeeld in het kader van de fytolicentie). Meld je aan met hetzelfde e-mailadres en wachtwoord via de registratietool om je bedrijf als professionele gebruiker te registreren.

Ik heb al een account voor mijn fytolicentie. Moet ik me nog apart registreren voor het gesloten circuit?

Ja. Meld je aan via de registratietool met hetzelfde e-mailadres en wachtwoord dat je gebruikt voor je bestaande persoonlijke account (in het kader van de fytolicentie).

Ik krijg tijdens de registratie de melding ‘Indien u lokale beheerder bent, gelieve dan contact op te nemen met de FOD Volksgezondheid aan de hand van het daartoe voorziene formulier op de website’. Wat betekent dat juist?

Deze melding wordt automatisch verstuurd door het beheersysteem van de FOD. Je kan deze melding normaal gezien negeren en de registratieprocedure verderzetten. In bepaalde gevallen zal nog een schriftelijke bevestiging worden gevraagd. Je ontvangt dan een e-mail met een link naar het in te vullen formulier.

Ik heb geen KBO-nummer, kan dat?

Iedere Belgische onderneming heeft een KBO-nummer, ook overheidsinstellingen en vzw’s. Je kan je KBO-nummer opzoeken in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Kan ik meerdere accounts aanmaken voor mijn bedrijf?

Nee, je kan slechts één account koppelen aan één KBO-nummer. Je kan wel meerdere collega's toegang verlenen tot die account.

Hoe geef ik mijn collega’s toegang tot de bedrijfsaccount?

Je collega’s moeten eerst een persoonlijke account aanmaken. Vervolgens kan je als beheerder van de bedrijfsaccount toegang verlenen aan je collega’s. Deze procedure staat uitgelegd in de  .

Ik heb toegang tot de account van meerdere bedrijven, kan ik daartussen switchen?

Nee, dat kan voorlopig niet. Sluit het programma volledig af en log opnieuw in om een andere bedrijfsaccount te openen.

Hoe registreer ik me als buitenlands bedrijf?

Als je een KBO-nummer hebt, kan je je als Belgisch bedrijf registreren. Heb je geen KBO-nummer, registreer je dan als buitenlands bedrijf door in de registratieprocedure het vakje ‘buitenlands’ aan te vinken.

Verkoop

Moet ik nagaan of mijn klant (of leverancier) geregistreerd is voor het gesloten circuit?

Als je verkoper bent, mag je biociden van het gesloten circuit uitsluitend kopen van geregistreerde leveranciers of verkopen aan geregistreerde klanten, overeenkomstig art. 40 van het Koninklijk Besluit van 4 april 2019 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden. Als je geregistreerd bent, kan je in je account in het linkermenu via de ‘list of enterprises’ nakijken of je klant en/of leverancier geregistreerd staat in de applicatie.

Moet ik elke levering bij een klant apart registreren?

Nee, je mag per kwartaal of per jaar gecumuleerde cijfers per product en per klant doorgeven. Factuur- of leveringsdatums, nummers en referenties zijn optioneel en bedoeld om het voor jezelf overzichtelijk te houden. Zo kan je gemakkelijk terugvinden welke gegevens je al hebt ingevoerd. De jaarlijkse verkochte hoeveelheden moeten jaarlijks voor 31 januari van het volgende jaar zijn ingevoerd.

Moet ik naast de registratie en aangifte in het kader van het gesloten circuit nog een aparte aangifte indienen voor de berekening van de jaarlijkse bijdrage?

Ja, je moet als verkoper jaarlijks aangifte doen van de verkochte volumes van biociden, zowel van het vrije als van het gesloten circuit (via www.retributies.be). Op basis van die totale hoeveelheid wordt de jaarlijkse bijdrage bepaald die je moet betalen.

Moet ik op het etiket van een biocide van het gesloten circuit een bepaalde vermelding plaatsen?

Nee, het is niet verplicht om een vermelding van het gesloten circuit te voorzien op het etiket. Je moet wel de volgende boodschap op je verkoopfacturen of kastickets zetten: ‘Dit product is een biocide ingedeeld in het gesloten circuit.’

Hoe registreer ik de export van biociden van het gesloten circuit (al dan niet na heretikettering)?

Je bent verplicht om de hoeveelheid biociden die je exporteert aan te geven als ‘export’ in de registratietool.

 

Wil je meer weten over wetgeving en procedures?

Surf naar onze kennisbank.

Heb je meer informatie nodig?

Neem contact op met de helpdesk.