Hoewel biociden van het gesloten circuit doeltreffend zijn in het bestrijden van ongewenste organismen, kunnen ze een risico vormen voor de gezondheid. Daarom is het belangrijk om jezelf, je collega’s en je werknemers goed te beschermen. 

Grijp niet te snel naar gevaarlijke producten

Hoe meer je jezelf blootstelt aan biociden, hoe groter het risico voor je gezondheid. Koop en gebruik daarom niet meer dan je nodig hebt. Stel jezelf de vraag of je het juiste product voor jouw probleem gebruikt en of er geen andere doeltreffende oplossing bestaat. Maak de juiste afweging tussen enerzijds een biociden van het gesloten of vrije circuit en anderzijds een andere bestrijdingsmethode die minder schadelijk is voor jezelf, je werknemers of het milieu. Alternatieven vind je in de brochure 'Pesticiden in je huis of tuin?'.

Biociden? Herken ze en bescherm jezelf

Als gebruiker moet je de gevaren en de risico’s van biociden van het gesloten circuit kennen. Je moet weten wat de veiligheidsmaatregelen zijn en wat je moet doen als er iets misgaat. Op het etiket vind je de belangrijkste informatie over de gevaren en de risico’s van het product. Ook de bijsluiter, de toelatingsakte en het veiligheidsinformatieblad van het product geven nuttige info.


 1. De gevaarsymbolen tonen welke gevaren een product inhoudt. Biociden kunnen bijvoorbeeld bijtend of ontvlambaar zijn, maar ook giftig of kankerverwekkend. Meer info en de volledige lijst met gevaarsymbolen vind je op www.gevaarsymbolen.be.
 2. De gevarenaanduidingen beschrijven de ernst van die gevaren en de omstandigheden waarin ze voorkomen, bijvoorbeeld bij inademing of contact met de huid.
 3. In de veiligheidsaanbevelingen lees je hoe je de risico’s kan beperken (bijvoorbeeld door handschoenen te dragen) en wat je moet doen bij een ongeval.
 4. Het toelatingsnummer (of kennisgevingsnummer) geeft aan dat het biocide wettelijk is toegelaten.

De volledige productinformatie kan je nalezen op het veiligheidsinformatieblad of de 'safety data sheet'. Die kan je altijd opvragen bij je leverancier.

Toelatingsakte brengt raad

De toelatingsakte  vermeldt de gebruiksvoorwaarden van het biocide. Het document beschrijft of het biocide tot het gesloten circuit behoort en welke persoonlijke beschermingsmiddelen je nodig hebt.

Gebruik biociden enkel voor die toepassingen waarvoor het is toegelaten. Die toepassingen staan vermeld in de toelatingsakte of in de eventuele samenvatting van de productkenmerken (SPC). Je kan de akte en de SPC raadplegen in de lijst van toegelaten biociden.

Alleen biociden die door de overheid zijn toegelaten, mogen op de Belgische markt worden verkocht. Raadpleeg bij twijfel de lijst van toegelaten producten.

Hoe ga je om met gevaarlijke producten op de werkvloer?

Als er in je bedrijf gevaarlijke producten zoals biociden aanwezig zijn, moet je als werkgever toezien op het veilige gebruik, de correcte bewaring en de verwijdering. Je bent ook verplicht om een risicobeoordeling op te maken die de veiligheid en de gezondheid van je werknemers bewaakt.

Risicobeoordeling

 • Identificeer alle gevaarlijke producten in je bedrijf, bijvoorbeeld via het etiket.
 • Verzamel informatie over het juiste gebruik van die producten, bijvoorbeeld via de veiligheidsinformatiebladen (‘safety data sheets’).
 • Breng in kaart welke risico’s de gevaarlijke producten inhouden.
 • Neem passende maatregelen om die risico’s te beperken. Voorzie bijvoorbeeld in beschermende kledij.

Leveranciers van chemische stoffen zijn verplicht een veiligheidsinformatieblad of 'safety data sheet' van hun producten mee te leveren. Daar staat op wat de risico’s van het product zijn, hoe je die kan beperken en welke maatregelen je moet nemen bij een ongeval.

Vorming en opleiding

Zorg ervoor dat je werknemers goed weten hoe ze veilig met gevaarlijke producten moeten omgaan. Weten ze hoe ze zulke producten kunnen herkennen? Begrijpen ze de informatie op het etiket? Nemen ze de juiste maatregelen om zich te beschermen?

 • Een goede opleiding vormt het vertrekpunt. Zorg ervoor dat je werknemers de gevaren en de risico’s van de producten leren kennen. Informeer hen over de beschermingsmaatregelen die ze moeten nemen, zoals het dragen van handschoenen. Voorzie als het kan ook in een infofiche of veiligheidskaart waarop ze de informatie snel en gemakkelijk terugvinden.
 • Zorg dat er altijd voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar zijn, zoals handschoenen en veiligheidsbrillen. Alle informatie hierover vind je in de toelatingsakte. Tenslotte is het jouw taak als werkgever om toezicht te houden op een correct en veilig gebruik van gevaarlijke producten op de werkvloer.

Vuistregels voor een veilig gebruik

Bescherm jezelf, je collega’s en je werknemers

 • Lees het etiket. Check de gevaarsymbolen en gevarenaanduidingen. Volg de veiligheidsaanbevelingen strikt op.
 • Draag gepaste beschermende kledij en indien nodig handschoenen, een mondmasker en/of een veiligheidsbril.
 • Hou kinderen en andere mensen uit de buurt.
 • Was de kledij en beschermingsmiddelen na gebruik of gooi ze weg.
 • Verlucht de ruimte goed. Werk als het kan met een open raam.
 • Las regelmatig een pauze in als je werkt in een gesloten ruimte.
 • Eet, rook of drink niet terwijl je werkt.
 • Hou ontvlambare producten uit de buurt van vuur en andere warmtebronnen.

Wat te doen bij een ongeval?

 • Bij contact met de huid of de ogen: spoel langdurig met water.
 • Bij vergiftiging: niet braken. Ga weg uit de besmette zone.
 • Bel het Antigifcentrum (070 245 245) of je huisarts. Bij levensbedreigende situaties bel je het Europese noodnummer 112.
 • Hou de verpakking of het etiket bij de hand, zodat de hulpdiensten weten om welk product het gaat.
 

Algemene informatie over de registratieplicht en over een veilig gebruik van biociden vind je in twee handige folders: een voor de gebruiker en een voor de verkoper. 

De belangrijkste informatie voor een aantal specifieke sectoren is gebundeld in een folder per sector, en in een infofiche (veiligheidskaart) op posterformaat (A4). Bekijk en download de folders en infofiches op de pagina Op maat van de sector.

Heb je een vraag?

Check de lijst met veelgestelde vragen (FAQ).

Of neem contact op met de helpdesk.