De Europese verordening nr. 649/2012 (« PIC-verordening ») bevat 8 verplichtingen voor de  exporteurs van gevaarlijke chemische producten die buiten de Europese Unie exporteren:


1. Verplichte jaarlijkse kennisgeving van uitvoer van de chemische producten die door de verordening worden gedekt, ongeacht het land van bestemming van het product (al dan niet Partij bij het Verdrag van Rotterdam).Hiertoe dient de exporteur de ePIC-tool, ontwikkeld door ECHA, te gebruiken.

De kennisgeving van uitvoer is niet meer vereist indien de Partij bij de Conventie die het product invoert een antwoord ten aanzien van de invoer heeft ingediend, tenzij ze de kennisgeving van uitvoer blijft vereisen (deze antwoorden staan vermeld in de PIC-omzendbrieven).

Voor de invoering van een klassieke uitvoerkennisgeving van gebruikelijke uitvoer, kan de exporteur verwijzen naar de in hoofdstuk 5 van de handleiding beschreven procedure “ePIC” ontwikkeld door ECHA. De kennisgeving van uitvoer moet uiterlijk 35 dagen vóór de geplande datum van de eerste uitvoer worden ingediend.

2. Verplichte jaarlijkse kennisgeving van de uitvoer van de chemische producten die worden uitgevoerd voor analyse- of onderzoeksdoeleinden in hoeveelheden die lager dan of gelijk zijn aan 10 kg per jaar, ongeacht het land van bestemming van het product (al dan niet Partij bij het Verdrag van Rotterdam).

Voor de invoering van een speciale uitvoerkennisgeving van bijzondere uitvoer kan de exporteur verwijzen naar de in hoofdstuk 9 van de handleiding beschreven procedure “ePIC” ontwikkeld door ECHA

3. Verplichting om het referentie-identificatienummer (RIN) te vermelden dat wordt toegekend door de ePIC aan de exporteur als antwoord op een kennisgeving van (klassieke of speciale) uitvoerkennisgeving in het vakje 44 van het enig document (ED) of  in het overeenstemmende invoerveld van een elektronische uitvoeraangifte conform de verordening nr. 2913/92 tot vaststelling van het communautair douanewetboek.

Merk op dat de code Y915 in het vakje 44 van het ED de TARIC-code is die aangeeft dat een RIN vereist is. Indien de code Y915 in dit vakje vermeld wordt, dient deze te worden vergezeld van een RIN. De code Y919 geeft aan dat het product voor analyse- of onderzoeksdoeleinden wordt uitgevoerd in een hoeveelheid die niet meer dan 10 kilogram bedraagt; deze code moet worden vergezeld van een «bijzonder RIN ».

4. Verplichting om dezelfde etiketterings- en verpakkingsvereisten na te leven als deze die van toepassing zijn in de Europese Unie (bepalingen van de verordening nr. 1272/2008 of de CLP-verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels) voor de uitvoer van chemische producten die worden gedekt door de verordening, tenzij deze vereisten incompatibel zouden zijn met de vereisten van het invoerende land.

5. Verplichting om de chemische producten niet binnen de 6 maanden vóór hun uiterste gebruiksdatum te exporteren. De informatie op het etiket dient ook de uiterste gebruiksdatum en de productiedatum van het product, indien nodig, te bevatten.

6. Verplichting om een informatieveiligheidsblad te bezorgen (bepalingen van de verordening nr. 1907/2006 of REACH-verordening betreffende de registratie, evaluatie en autorisatie van chemicaliën) aan elke importeur samen met het chemische product. Indien mogelijk wordt de informatie op het etiket en op het informatieveiligheidsblad opgesteld in de officiële talen of in één of meerdere van de voornaamste talen van het land van bestemming.

7. Verplichting om de hoeveelheden chemische producten mee te delen die tijdens het voorgaande jaar werden uitgevoerd aan de ANA van het land waar de exporteur gevestigd (er wordt een gelijkaardige verplichting opgelegd voor de importeurs wat betreft de invoer). Verwijzen naar de in hoofdstuk 12 van de handleiding beschreven procedure “ePIC” ontwikkeld door ECHA.

8. Verplichting om de producten die worden opgesomd in de bijlage V van verordening nr. 649/2012 niet te exporteren.

*De gegevens van de Aangewezen Nationale Autoriteit (ANA) van de EU-Lidstaten zijn beschikbaar op de ECHA-website.
 Voor meer informatie dient u de PIC-pagina van de ECHA of uw ANA te consulteren.