Vergoeding voor stagemeesters van artsen-specialisten in opleiding voor de vergoedingsjaren 2022 en 2023

Financieringssysteem voor stagebegeleiding in de gespecialiseerde geneeskunde

Voor 2016 bestond er een onevenwicht in de financiering van de stagemeesters. Alleen de stagemeesters in universitaire ziekenhuizen kregen een vergoeding voor het opleiden van kandidaat-specialisten via het Budget van Financiële Middelen.
Sinds 2016 maakt het RIZIV ook een budget vrij voor de stagemeesters in een niet-universitair milieu. Het voorziet  een forfaitaire vergoeding voor de stagemeesters die omkadering boden aan minstens één arts-specialist in opleiding.
In 2019 werd het systeem geüniformeerd. Een deel van het Budget van Financiële Middelen werd vrijgemaakt en toegevoegd aan het budget van het RIZIV. Sindsdien worden alle stagemeesters op een gelijkaardige manier vergoed. 

Wie komt in aanmerking voor een vergoeding voor de stagebegeleiding in 2022 en 2023?

Op 20 februari 2024 werd een koninklijk besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad over de vergoeding van de artsen-specialisten die de functie van stagemeester hebben uitgeoefend in het jaar 2022 en 2023.

De stagemeesters die aan volgende criteria voldoen, kunnen een vergoeding aanvragen:

 • De stagemeester is erkend door de FOD Volksgezondheid voor een titel niveau 2 en 3.

  Opgelet! Er is geen vergoeding voorzien voor deze titels:
  • huisarts
  • arts-specialist in de gerechtelijke geneeskunde
  • arts-specialist in de arbeidsgeneeskunde
  • arts-specialist in het beheer van gezondheidsgegevens
  • arts-specialist in de verzekeringsgeneeskunde en medische expertise
    
 • De stagedienst waaraan de stagemeester is verbonden is erkend door de FOD Volksgezondheid
 • De arts-specialist in opleiding heeft:
  • een goedgekeurd stageplan
  • een diploma afgeleverd door een Belgische universiteit of een universiteit van een andere lidstaat van de EU, van de EER of van een gelijkgestelde staat. 
 • De stagemeester heeft de arts-specialist in opleiding begeleid tijdens een of meerdere stages:
  • een stage in een universitair centrum
  • een stage in een niet-universitair ziekenhuis
  • een rotatiestage
  • een extramurale stage
  • een buitenlandse stage
  • een specifieke stage
  • een wetenschappelijke stage

Opgelet! Voor de specifieke, buitenlandse en wetenschappelijke stages wordt de coördinerend stagemeester als stagemeester beschouwd die in aanmerking komt voor de vergoeding.

Wie is verantwoordelijk voor de uitbetaling?

Het RIZIV is verantwoordelijk voor de uitbetaling van de vergoeding. Meer informatie vindt u via ProGezondheid of op de website van het RIZIV. Het RIZIV berekent de vergoeding op basis van de gegevens over uw erkenning als stagemeester en de artsen-specialisten in opleiding die u heeft begeleid. De FOD Volksgezondheid is de authentieke bron voor gegevens met betrekking tot uw erkenning als stagemeester.
 
Hoe en wanneer kunt u een vergoeding aanvragen?

Als stagemeester kunt u de vergoeding aanvragen volgens de richtlijnen op de website van het RIZIV.  De aanvraagprocedure gebeurt automatisch voor de stagemeesters die erkend waren in het vergoedingsjaar en die bij het RIZIV over een rekeningnummer beschikken.

De stagemeesters waarvoor het RIZIV over een rekeningnummer beschikt ontvangen een automatische beslissing die ze gedurende 60 dagen kunnen betwisten. De beslissing over de vergoeding is vanaf 4 maart 2024 beschikbaar voor het premiejaar 2022 en vanaf 1 juni 2024 voor het premiejaar 2023.

De stagemeesters waarvoor het RIZIV niet over een rekeningnummer beschikt moeten de vergoeding zelf via ProGezondheid. aanvragen. Voor het premiejaar 2022 kan dit van 4 maart 2024 tot en met 31 juli 2024. Voor het premiejaar 2023 kan dit van 1 juni 2024 tot en met 30 september 2024.

Hoeveel bedraagt de vergoeding in 2022 en 2023?

Het bedrag voor een volledige kalendermaand stagebegeleiding bedraagt 598,85 euro voor 2022 en 647,60 euro voor 2023. Het wordt verminderd in overeenstemming met de activiteitsgraad zoals vastgelegd in het stageplan. Voor wetenschappelijke stages betekent dit een vermindering met 50%.

De vergoeding wordt vastgelegd:

 • per volledige kalendermaand
 • voor de stagebegeleiding van een kandidaat met een volledige activiteitsgraad
 • waarvoor de stagemeester optreedt als exclusieve stagebegeleider

Als niet aan deze criteria wordt voldaan, wordt de vergoeding proportioneel verminderd. Als een stagemeester een kandidaat niet gedurende een volledige kalendermaand heeft begeleid, wordt de reductie toegepast op basis van het totale aantal dagen.

Hoe kunt u een betwisting indienen?

Als u niet akkoord gaat met de beslissing over de vergoeding voor de stagebegeleiding in 2022 en 2023 kunt u deze beslissing betwisten. Dit kunt u doen binnen de 60 dagen na de datum van kennisgeving van de beslissing via ProGezondheid

Hoe kunt u een betwisting voorkomen?

Om betwistingen te voorkomen is het cruciaal dat de stageplannen van de artsen-specialisten in opleiding actueel en goedgekeurd zijn.
Het is ook belangrijk dat uw erkenning als stagemeester in orde is. Deze gegevens worden namelijk gebruikt om de vergoeding te kunnen bepalen.
 
De volgende aspecten zijn dus belangrijk:

 • dien uw aanvraag voor de verlenging van de erkenning als stagemeester ten laatste zes maanden voor het verstrijken van de erkenning in bij de FOD Volksgezondheid
 • u kunt een tijdelijke verantwoordelijke aanstellen in geval van vertrek of langdurige afwezigheid
 • de stagemeester moet voor de aanvang van de stage op het stageplan van de arts-specialist in opleiding vermeld staan, ook bij een vervanging gedurende het academiejaar

Is er al informatie over de vergoeding 2024?

Op deze pagina vindt u meer informatie over de vergoeding voor de stagebegeleiding in 2024, zodra ze beschikbaar is. 
 

 Meer informatie?