Financieringssysteem voor stagebegeleiding in de gespecialiseerde geneeskunde

Vóór 2016 bestond er een onevenwicht in de financiering van de stagemeesters. Enkel de stagemeesters in universitaire ziekenhuizen kregen een vergoeding voor het opleiden van kandidaat-specialisten via het Budget van Financiële Middelen.
Sinds 2016 wordt door het RIZIV ook een budget vrijgemaakt voor de stagemeesters in een niet-universitair milieu. Er werd een forfaitaire vergoeding voorzien voor de stagemeesters die omkadering boden aan minstens één arts-specialist in opleiding.
In 2019 werd het systeem geüniformeerd. Een deel van het Budget van Financiële Middelen werd vrijgemaakt en toegevoegd aan het budget van het RIZIV. Sindsdien worden alle stagemeesters op een gelijkaardige manier vergoed. De vergoeding wordt uitbetaald aan de stagemeester per maand effectieve stagebegeleiding per kandidaat-specialist.

Wie komt in aanmerking voor een vergoeding voor de stagebegeleiding in 2021?
Op 17 oktober 2022 werd een koninklijk besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad over de vergoeding van de artsen-specialisten die de functie van stagemeester hebben uitgeoefend in het jaar 2021.

Alle stagemeesters die aan volgende criteria voldoen, kunnen een vergoeding aanvragen:

 • De stagemeester is erkend door de FOD Volksgezondheid voor een titel niveau 2 en/of 3, ongeacht of dit in een universitaire of niet-universitaire setting is. Uitzondering: er is geen vergoeding voor de volgende titels:
  • Huisarts
  • Arts-specialist in de gerechtelijke geneeskunde
  • Arts-specialist in de arbeidsgeneeskunde
  • Arts-specialist in het beheer van gezondheidsgegevens
  • Arts-specialist in de verzekeringsgeneeskunde en medische expertise
 • De arts-specialist in opleiding heeft:
  • Een goedgekeurd stageplan
  • Een diploma afgeleverd door een Belgische universiteit of een universiteit van een andere lidstaat van de EU, van de EER of van een gelijkgestelde staat. Er wordt een vergoeding uitbetaald indien u als stagemeester een of meerdere van volgende stages heeft begeleid: een stage in een universitair centrum of niet-universitair ziekenhuis, een rotatiestage, een extramurale stage, een buitenlandse stage, een specifieke stage of een wetenschappelijke stage. Voor de specifieke, buitenlandse en wetenschappelijke stages wordt de coördinerend stagemeester als stagemeester beschouwd die in aanmerking komt voor de vergoeding.

De stagemeester kan van 17 oktober 2022 t.e.m. 15 januari 2023 de vergoeding voor het premiejaar 2021 aanvragen via ProGezondheid.
Meer info.


Hoeveel bedraagt de vergoeding in 2021?
De vergoeding werd vastgelegd op € 672,04 per arts-specialist in opleiding per maand. Dit maandelijks bedrag kan proportioneel verminderd worden, rekening houdend met de reële, in het stageplan genoteerde activiteitsgraad (voor wetenschappelijke stages betekent dit een vermindering met 50%).

Wie is verantwoordelijk voor de uitbetaling?
Het RIZIV is verantwoordelijk voor de uitbetaling van de vergoeding. Meer informatie vindt u via ProGezondheid of op de website van het RIZIV.


Hoe kan ik een betwisting indienen?
Procedure
Als u niet akkoord gaat met de beslissing over de vergoeding voor de stagebegeleiding in 2021 kan u deze beslissing betwisten. Een betwisting van de vergoeding voor de stagebegeleiding in 2021 moet vóór 16 januari 2023 door de stagemeester ingediend worden volgens de procedure van het RIZIV.
De FOD Volksgezondheid bezorgt het RIZIV de gegevens met betrekking tot de financiering en onderzoekt de eventuele betwistingen. De berekening van de vergoeding is gebaseerd op de goedgekeurde stageplannen van de artsen-specialisten in opleiding bij de gemeenschappen en op de lijst van de stagemeesters die erkend zijn bij de FOD Volksgezondheid. Deze gegevens worden gehaald uit de databank van de gezondheidszorgbeoefenaars die de federale overheid deelt met de gemeenschappen. Bij het ontvangen van een betwisting via het RIZIV onderzoekt de FOD of de vraag van de stagemeester overeenstemt met de meest recente gegevens in eCAD, de databank van gezondheidszorgbeoefenaars. De FOD neemt zo nodig contact op met de stagemeester of de bevoegde gemeenschap en formuleert nadien een advies gericht aan het RIZIV. Vervolgens neemt het RIZIV een beslissing over de vergoeding. De aanvrager krijgt een antwoord via ProGezondheid, waarna de betaling van de vergoeding wordt uitgevoerd.

Het voorkomen van een betwisting
Bij de afhandeling van de betwistingen in de voorgaande jaren is vastgesteld dat de stageplannen van de artsen-specialisten in opleiding niet altijd de meest recente en meest precieze informatie bevatten. Bovendien wordt de erkenning als stagemeester (of tijdelijke verantwoordelijke) soms met terugwerkende kracht aangevraagd. Dit maakt het moeilijk om de gegevens voor de financiering te onderzoeken.
 
De volgende aspecten zijn belangrijk om precieze gegevens te verkrijgen met het oog op een financiering: 

 • Het dossier voor de verlenging van de erkenning als stagemeester moet uiterlijk zes maanden vóór het verstrijken van de erkenning ingediend worden bij de FOD Volksgezondheid;
 • Indien de aanvrager een dienst verlaat of lange tijd afwezig is, kan voor een bepaalde periode een tijdelijke verantwoordelijke aangesteld worden. Dit gebeurt via een gemotiveerd schrijven en een CV ter attentie van de Hoge Raad van artsen-specialisten en van huisartsen (stagemeester@health.fgov.be);
 • Vóór de aanvang van de stage moet de aanvrager zich ervan vergewissen dat hij vermeld is op het stageplan van de arts-specialist in opleiding. Zelfs indien een stagemeester in de loop van een academiejaar vervangen wordt door een andere, moeten beide voor de juiste periode in het stageplan opgenomen zijn;

Het besluit van de Vlaamse Regering van 24 februari 2017 betreffende de erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen geeft in artikel 9 weer dat “De kandidaat elke wijziging in zijn stageplan vooraf aan het agentschap voorlegt ter goedkeuring. Alle bepalingen die betrekking hebben op een nieuw stageplan, zijn ook van toepassing op een wijziging van een stageplan”.
 
Meer info over de vergoeding 2021 en de voorwaarden die vervuld moeten zijn om de vergoeding te kunnen krijgen (bijvoorbeeld erkend zijn als stagemeester en vermeld zijn in een goedgekeurd stageplan) vindt u terug in de antwoorden op de vragen hierboven en op de webpagina van het RIZIV.


Is er al informatie over de vergoeding 2022?
Zodra wij meer informatie hebben over de vergoeding voor de stagebegeleiding in 2022, zal u die op deze pagina vinden.