Financieringssysteem voor stagebegeleiding in de gespecialiseerde geneeskunde
Op 19 juli 2021 werd een koninklijk besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad over de vergoeding van de artsen-specialisten die de functie van stagemeester hebben uitgeoefend in het jaar 2020.
Vóór 2016 was er een onevenwicht in de financiering van de stagemeesters. Stagemeesters in universitaire ziekenhuizen kregen via het Budget van Financiële Middelen een vergoeding. Voor stagemeesters van artsen-specialisten in een niet-universitair milieu was er geen financiering voorzien.
Sinds 2016 maakt de Medicomut € 10 miljoen vrij voor de financiering van de stagemeesters in een niet-universitair milieu. De vergoeding bedroeg voor de jaren 2016 en 2017 € 1510.57 per effectieve maand stagebegeleiding. Deze forfaitaire vergoeding werd uitbetaald vanaf één assistent per maand en was dus onafhankelijk van het aantal artsen-specialisten die de stagemeester had opgeleid.
Voor het jaar 2018 werd de vergoeding opgetrokken tot € 2407.21 per maand, dankzij het bijkomend budget van € 17.79 miljoen dat door de regering werd vrijgemaakt. 
Vanaf 2019 gaat de vergoeding voor stagemeesters een volgende fase in. Het deelbudget B7A en B7B van het Budget van Financiële Middelen, goed voor € 23.79 miljoen, werd toegevoegd aan het budget van het RIZIV. Sindsdien worden ook de universitaire stagemeesters via dit systeem vergoed en wordt de vergoeding uitbetaald per assistent per maand. 

Wie komt in aanmerking voor een vergoeding voor de stagebegeleiding in 2020?
Alle stagemeesters die aan volgende criteria voldoen, kunnen een vergoeding aanvragen:

 • De stagemeester is erkend door de FOD Volksgezondheid voor een titel niveau 2 en/of 3, ongeacht of dit in een universitaire of niet-universitaire setting is. Uitzondering: er is geen vergoeding voor de volgende titels:
  • Huisarts
  • Arts-specialist in de gerechtelijke geneeskunde
  • Arts-specialist in de arbeidsgeneeskunde
  • Arts-specialist in het beheer van gezondheidsgegevens
  • Arts-specialist in de verzekeringsgeneeskunde en medische expertise
 • De arts-specialist in opleiding heeft:
  • Een goedgekeurd stageplan
  • Een diploma afgeleverd door een Belgische universiteit of een universiteit van een andere lidstaat van de EU, van de EER of van een gelijkgestelde staat.Er wordt een vergoeding uitbetaald indien u als stagemeester een of meerdere van volgende stages heeft begeleid: een stage in een universitair centrum of niet-universitair ziekenhuis, een rotatiestage, een extramurale stage, een buitenlandse stage, een specifieke stage of een wetenschappelijke stage. Voor de specifieke, buitenlandse en wetenschappelijke stages wordt de coördinerend stagemeester als stagemeester beschouwd die in aanmerking komt voor de vergoeding.

De stagemeester kan van 22/07/2021 t.e.m. 17/10/2021 de vergoeding voor het premiejaar 2020 aanvragen bij het RIZIV via MyRiziv. Meer info vindt u op:
https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/artsen/hulp/Paginas/vergoeding-stagemeesters-artsen-specialisten.aspx

Hoeveel bedraagt de vergoeding in 2020?
De vergoeding werd vastgelegd op € 719.75 per arts-specialist in opleiding per maand. Dit maandelijks bedrag kan proportioneel verminderd worden, rekening houdend met de reële, in het stageplan genoteerde activiteitsgraad (voor wetenschappelijke stages betekent dit een vermindering met 50%).

Wie is verantwoordelijk voor de uitbetaling?
Het RIZIV is verantwoordelijk voor de uitbetaling van de vergoeding. Meer informatie vindt u via MyRiziv of op volgende webpagina:
https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/artsen/hulp/Paginas/vergoeding-stagemeesters-artsen-specialisten.aspx

Betwisting
Procedure
Als u niet akkoord gaat met de beslissing over de vergoeding voor de stagebegeleiding in 2020 kan u deze beslissing betwisten. Een betwisting van de vergoeding voor de stagebegeleiding in 2020 moet vóór 17/10/2021 door de stagemeester ingediend worden volgens de procedure van het RIZIV.
De FOD Volksgezondheid bezorgt het RIZIV de gegevens met betrekking tot de financiering en onderzoekt de eventuele betwistingen. De berekening van de vergoeding is gebaseerd op de goedgekeurde stageplannen van de artsen-specialisten in opleiding bij de gemeenschappen en op de lijst van de stagemeesters die erkend zijn bij de FOD Volksgezondheid. Deze gegevens worden gehaald uit de databank van de gezondheidszorgbeoefenaars die de federale overheid deelt met de gemeenschappen. Bij het ontvangen van een betwisting via het RIZIV onderzoekt de FOD of de vraag van de stagemeester overeenstemt met de meest recente gegevens in eCAD, de databank van gezondheidszorgbeoefenaars. De FOD neemt zo nodig contact op met de stagemeester of de bevoegde gemeenschap en formuleert nadien een advies gericht aan het RIZIV. Vervolgens neemt het RIZIV een beslissing over de vergoeding. De aanvrager krijgt een antwoord via de webtoepassing MyRIZIV, waarna de betaling van de vergoeding wordt uitgevoerd.

Het voorkomen van een betwisting
Bij de afhandeling van de betwistingen in de voorgaande jaren is vastgesteld dat de stageplannen van de artsen-specialisten in opleiding niet altijd de meest recente en meest precieze informatie bevatten. Bovendien wordt de erkenning als stagemeester (of tijdelijke verantwoordelijke) soms met terugwerkende kracht aangevraagd. Dit maakt het moeilijk om de gegevens voor de financiering te onderzoeken.
 
De volgende aspecten zijn belangrijk om precieze gegevens te verkrijgen met het oog op een financiering: 

 • Het dossier voor de verlenging van de erkenning als stagemeester moet uiterlijk zes maanden vóór het verstrijken van de erkenning ingediend worden bij de FOD Volksgezondheid;
 • Indien de aanvrager een dienst verlaat of lange tijd afwezig is, kan voor een bepaalde periode een tijdelijke verantwoordelijke aangesteld worden. Dit gebeurt via een gemotiveerd schrijven en een CV ter attentie van de Hoge Raad van artsen-specialisten en van huisartsen (stagemeester@health.fgov.be);
 • Vóór de aanvang van de stage moet de aanvrager zich ervan vergewissen dat hij vermeld is op het stageplan van de arts-specialist in opleiding. Zelfs indien een stagemeester in de loop van een academiejaar vervangen wordt door een andere, moeten beide voor de juiste periode in het stageplan opgenomen zijn;

Het besluit van de Vlaamse Regering van 24 februari 2017 betreffende de erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen geeft in artikel 9 weer dat “De kandidaat elke wijziging in zijn stageplan vooraf aan het agentschap voorlegt ter goedkeuring. Alle bepalingen die betrekking hebben op een nieuw stageplan, zijn ook van toepassing op een wijziging van een stageplan”.
 
Meer info over de vergoeding 2020 en de voorwaarden die vervuld moeten zijn om de vergoeding te kunnen krijgen (bijvoorbeeld erkend zijn als stagemeester en vermeld zijn in een goedgekeurd stageplan) vindt u terug in de antwoorden op de vragen hierboven en op de webpagina van het RIZIV.

Is er al informatie over de heropening van de vergoeding 2019?
De stagemeesters die omwille van de COVID-pandemie vergeten zijn om een aanvraag in te dienen binnen de wettelijk vastgelegde termijn krijgen hiervoor een tweede kans. Het koninklijk besluit om de financiering 2019 te heropenen werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 2 augustus 2021. Voor de stagemeesters die nog geen aanvraag hebben ingediend voor de vergoeding 2019 wordt de aanvraagperiode heropend van 2 augustus 2021 tot en met 31 oktober 2021. De aanvraag kan ingediend worden bij het RIZIV via MyRiziv. De stagemeesters die de vergoeding 2019 al hebben aanvaard, kunnen geen gebruik maken van deze mogelijkheid.Is er reeds informatie over de vergoeding 2021?
Zodra wij meer informatie hebben over de vergoeding voor de stagebegeleiding in 2021, zal u die hier vinden. Wij vestigen uw aandacht op het koninklijk besluit nr. 29 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) met het oog op assimilatie van onvoorziene stageperiodes van artsen in opleiding. De assimilatie van stages is mogelijk tot 1 oktober 2021. Deze stages komen in aanmerking voor de financiering. Om in de toekomst betwistingen te vermijden, moet vóór de aanvang van een stage nagegaan worden of de stagemeester vermeld wordt op het goedgekeurde stageplan van de arts-specialist in opleiding voor de juiste periode.