Deze informatie is verouderd, er wordt gewerkt aan een update.


 

Vergunningen en wetteksten 

Een  duurzame balans tussen een gezond marien milieu enerzijds en tussen menselijke activiteiten op zee anderzijds, is cruciaal om de aanwezige biodiversiteit te beschermen en, waar nodig, te herstellen. Daarom moet voor elke ingrijpende menselijke activiteit op zee een milieueffectrapportage (MER) worden opgesteld.

Deze MER brengt mogelijke milieugevolgen van een plan, activiteit of project in kaart en kan de basis voor een milieuvergunning zijn. In het Belgische deel van de Noordzee zijn een aantal wetten van kracht die stellen dat bepaalde activiteiten zoals windmolenparken, zand- en grindwinning en commerciële en industriële activiteiten een vergunningsplicht kennen vooraleer ze mogen worden uitgevoerd.

Projecten of plannen die mogelijk een impact hebben op één of meerdere Natura 2000-gebieden moeten over een Natura 2000-toelating beschikken. Deze Natura 2000-toelating kan enkel worden toegekend op basis van een passende beoordeling (volgens het KB van 27 oktober 2016 over de procedure tot aanduiding en beheer van de mariene beschermde gebieden).

Voor het bekomen van de Natura 2000-toelating moeten een aantal stappen worden doorlopen. De initiatiefnemer van het plan of project moet een passende beoordeling voorleggen aan de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM) die op basis daarvan een versie voorlegt aan de Minister. Als het onduidelijk is of een Natura 2000-toelating vereist is voor een plan of project kan de initiatiefnemer hierover advies vragen aan de BMM. Wanneer significante negatieve effecten niet uitgesloten kunnen worden, moeten alternatieve oplossingen worden gezocht. Bij gebrek aan niet-schadelijke alternatieven, kan het project niet worden uitgevoerd tenzij er “dwingende redenen van openbaar belang” zijn. Meer info vind je in de folder ‘Passende beoordeling van plannen en projecten in het Belgische deel van de Noordzee’.

Verleende milieuvergunningen

Natura-2000 toelatingen

Voorbeelden: 

 

Wetteksten