Het gebruik van vernis en deklagen (hierna vernis) is gereglementeerd in het Koninklijk Besluit van 25 september 2016 betreffende vernis en deklagen die bestemd zijn om in aanraking te worden gebracht met voedingsmiddelen .

Dit KB is van toepassing op de volgende soorten vernis:

 1. Vernis voor materialen en voorwerpen in metaal;
 2. Vernis voor soepele materialen en voorwerpen;
 3. Vernis voor toepassingen van hoge capaciteit in de voedingsmiddelenindustrie.

En regelt de samenstelling en legt de migratienormen en -testen vast.

Het KB van 25 september 2016 stelt in Artikel 9 dat wanneer vernissen die bestemd zijn om met voedingsmiddelen in aanraking te komen in de handel worden gebracht in een ander stadium dan de verkoop in de detailhandel vergezeld moeten gaan van een schriftelijke verklaring van overeenkomst.

De verklaring van overeenkomst bevat de volgende gegevens

 1. de identiteit en het adres van de exploitant die de vernismaterialen of de voor de vervaardiging van die materialen of voorwerpen bestemde stoffen produceert of importeert;
 2. de identiteit van de vernissen of de voor de vervaardiging van die materialen en voorwerpen bestemde stoffen;
 3. de datum van de verklaring;
 4. de bevestiging dat vernissen voldoen aan de desbetreffende voorschriften van dit besluit en van Verordening (EG) nr. 1935/2004;
 5. adequate informatie over gebruikte stoffen waarvoor in dit besluit beperkingen en/of specificaties zijn vastgelegd, zodat de exploitanten verderop in de keten kunnen waarborgen dat aan die beperkingen en/of specificaties wordt voldaan;
 6. adequate informatie over de stoffen waarvoor in levensmiddelen een beperking geldt, verkregen op grond van experimentele gegevens of theoretische berekeningen, over de specifieke migratie van die stoffen alsmede, waar van toepassing, zuiverheidseisen overeenkomstig het koninklijk besluit van 14 juli 1997 betreffende zuiverheidseisen voor additieven die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt, zodat de gebruiker van deze materialen en voorwerpen de desbetreffende communautaire bepalingen of, bij ontbreken daarvan, de nationale bepalingen met betrekking tot levensmiddelen kan naleven;
 7. de specificaties voor het gebruik van het materiaal of voorwerp, zoals:
  1. de soort(en) levensmiddelen waarmee het bedoeld is om in aanraking te komen;
  2. de duur en de temperatuur van de behandeling en opslag waarbij het met de levensmiddelen in aanraking komt;
  3. de verhouding tussen de oppervlakte die met levensmiddelen in aanraking komt en het volume, op grond waarvan is bepaald dat het materiaal of voorwerp aan de voorschriften voldoet;
 8. De verklaring van het beginsel van non-migratie, indien dit principe wordt gebruikt. Het gebruik van dit principe brengt met zich mee dat de substantie niet migreert aan een detectielimiet van 10μg/kg in de voedingsmiddelen of simulatoren van voedingsmiddelen, en niet CMR is (cancerogeen, mutageen, toxisch voor de reproductie).

Deze punten dienen verplicht vermeld te worden op de verklaring van overeenstemming voor vernissen en deklagen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen. Dergelijke verklaring dient de producten te vergezellen in het overeenkomstig stadium van de productieketen. Indien er geen wijzigingen optreden bij de grondstoffen, bij de verwerking ervan, bij het gebruik, bij het productieproces  ed. kan een verklaring van overeenstemming voor een periode van maximaal 5 jaar geldig blijven. Natuurlijk kan de verantwoordelijke voor het product steeds beslissen, om zelfs in gelijkblijvende omstandigheden, de verklaring van overeenstemming te vernieuwen.

Het dossier waarop de verklaring van overeenstemming is gebaseerd dient, op verzoek, aan de FOD Volksgezondheid of aan het FAVV te worden overgemaakt. De controles op de aanwezigheid en de conformiteit van de verklaring van overeenstemming zal gebeuren door het FAVV, zowel bij de levensmiddelenfabrikant als bij de verpakkingsfabrikant.

 

Wet

Contact information