Een firma is verplicht om informatie te geven over uiterst zorgwekkende stoffen (in het Engels afgekort als SVHC) in voorwerpen (artikel 33 van REACH), en wel:
- op systematische wijze aan alle bestemmelingen van de voorwerpen in de bevoorradingsketen
- op vraag van consumenten
zodanig dat zij deze artikelen zonder risico’s kunnen gebruiken. Deze voorwaarde is van toepassing wanneer deze stoffen aanwezig zijn in een voorwerp in een concentratie hoger dan 0,1% massa/massa (m/m).

De berekeningswijze van de drempel van 0.1% maakt het onderwerp uit van debatten op Europees niveau. Daarvoor hebben België, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Sweden en Noorwegen een technische gids opgesteld die de enige geldige methode op hun grondgebied beschrijft. De toepassing van deze drempel garandeert de conformiteit van de voorwerpen op de gehele Europese markt.

De firma’s zijn ook verplicht de uiterst zorgwekkende stoffen die voorkomen op de lijst en die aanwezig zijn in de voorwerpen, aan te geven bij het ECHA (artikel 7.2) indien aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:
• de stof is aanwezig in de geproduceerde of geïmporteerde voorwerpen in een totale hoeveelheid die groter is dan 1 ton per jaar 
EN
• de stof is aanwezig in de voorwerpen in een concentratie hoger dan 0.1% massa/massa (m/m)
 

Document