De Europese verordening  995/2010,  de zogenaamde « Houtverordening » of EU Timber Regulation (EUTR), heeft tot doel het op de Europese markt brengen van illegaal gewonnen hout (en producten van dergelijk hout) (art. 4§1) te verbieden.


NEWS

 • Implicaties van het conflict in Oekraïne voor de EU-Houtverordening (EUTR) – import van hout en houtproducten uit Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne (update 21/10/2022)
 • Infocampagne over de EU-Houtverordening
 • Project LIFE Legal Wood ter ondersteuning van de implementatie van de EUTR:

  De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is partner in een project dat de implementatie van de EUTR moet versterken door stakeholders vorming (o.a. workshops voor marktdeelnemers), hulpmiddelen en gedetailleerde risicoanalyses aan te reiken.  Het project wordt gedragen door de non-profitorganisatie Preferred by Nature (vroeger Nepcon) en wordt gefinancierd door het LIFE-programma van de EU.

  Meer informatie over het project vindt u hier.

  Enquête: Inkopers van hout- en papierproducten in de EU

  In het kader van dit project lanceert Nepcon een enquête om de mening van bedrijven uit de hout- en papiersector te vragen over de EUTR.  U kan deelnemen via deze link: http://sgiz.mobi/s3/Enqu-te-Inkopers-van-hout-en-papierproducten-in-de-EU-NL

 • Studie over due diligence en de EU-Houtverordening: Eind 2018 werd in opdracht van de FOD VVVL een studie betreffende de tenuitvoerlegging van de passende zorgvuldigheid (beter bekend als due diligence) van de EU-Houtverordening uitgevoerd door advocatenkantoor CEW partners. (meer info)

 • Groot risico op illegaliteit bij hoogwaardige houtsoorten uit de Braziliaanse Amazone: strikte risico-beperkende maatregelen zijn nodig volgens de Europese “FLEGT/EUTR Expert Group”. De Europese FLEGT/EUTR Expert Group kwam tot de conclusie dat diverse risico-verminderende maatregelen nodig zijn om hout uit de Braziliaanse Amazone op de Europese markt te kunnen brengen. (meer info)

 • Hout uit Myanmar voldoet nog altijd niet aan eisen EUTR: De invoer van hout dat gekapt werd in Myanmar kan tot op vandaag nog altijd quasi onmogelijk gebeuren conform de eisen van de Europese Houtverordening (EU) nr. 995/2010 (beter bekend als EUTR) en dat dit waarschijnlijk ook in de nabije toekomst nog het geval zal zijn. De FOD VVVL voelt zich in deze context genoodzaakt om actie te ondernemen en het plaatsen van risicovol hout uit Myanmar op de Belgische markt te voorkomen. (meer info)


Toepassingsgebied

De verordening is van toepassing op hout en houtproducten afkomstig uit alle landen (inclusief landen van de Europese Unie).

De bijlage bij de verordening bevat een lijst van de producten in kwestie, waarbij wordt verwezen naar de douanecode (Op basis van de gecombineerde nomenclatuur (CN) worden goederen ingedeeld  onder een bepaalde goederencode/douanecode).

Deze verordening legt een aantal verplichtingen op :

 • voor de handelaars, m.a.w. een natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van een handelsactiviteit op de interne markt hout of houtproducten koopt of verkoopt die reeds op de interne markt zijn gebracht;
 • voor de marktdeelnemers, m.a.w. een natuurlijke of rechtspersoon die hout of houtproducten op de markt brengt.

Verplichtingen voor de handelaars

Voor de handelaars is traceerbaarheid verplicht. Ze moeten in staat zijn om hun leveranciers en ook de handelaars aan wie zij hout of houtproducten geleverd hebben te identificeren. Deze gegevens moeten gedurende vijf jaar bewaard worden en moeten op verzoek worden voorgelegd aan de bevoegde autoriteiten (art. 5). 

Verplichtingen voor de marktdeelnemers

De marktdeelnemers, in de zin van de verordening, zijn in feite professionelen die :
- hout of houtproducten invoeren afkomstig uit een land dat geen lidstaat is van de EU
(een product ingevoerd uit een EU-lidstaat wordt geacht reeds op de makt te zijn gebracht) ;
-hout ontginnen in de Europese bossen in het kader van een handelsactiviteit.

Artikel 4 van de verordening bepaalt de verplichtingen van de marktdeelnemers. Zij moeten een stelsel van zorgvuldigheidseisen (beter bekend als due diligence) hanteren en dit actualiseren. Het doel van een dergelijk stelsel is het identificeren van de risicofactoren, het beoordelen van het risico  en het invoeren van maatregelen om het risico te verminderen. Het zorgvuldigheidsstelsel, beschreven in artikel 6, moet de volgende elementen bevatten :

a.  maatregelen en procedures om toegang te bieden tot de volgende informatie :

 • beschrijving van het product
 • land waar het hout werd gekapt
 • hoeveelheid
 • leverancier
 • handelaar
 • document/andere  informatie waaruit de wettelijkheid blijkt

b. procedures voor het beoordelen van het risico dat illegaal gekapt hout werd aangekocht, waarbij men zich onder meer baseert op :

 • de informatie vermeld in punt a.
 • de verzekering van de naleving van de geldende wetgeving. Bijvoorbeeld : de certificering/ een systeem van controle door een derde partij
 • de prevalentie van illegale kap in het land waar het hout gekapt is
 • het bestaan van sancties opgelegd door de Verenigde Naties of de Europese Unie
 • de complexiteit van de toeleveringsketen

c. risicobeperkingsprocedures welke bestaan uit een geheel van maatregelen die in verhouding staan tot dat risico en die toereikend zijn om het risico effectief te minimaliseren,  in voorkomend geval door het eisen van bijkomende informatie of documenten en/of door het eisen van een controle door derden.

De verordening 607/2012  verduidelijkt deze verplichtingen waarbij het volgende wordt bepaald:
- (art.5§1) de informatie, maatregelen en procedures van het stelsel van zorgvuldigheidseisen moet in adequate registers worden bijgehouden, die gedurende 5 jaar ter beschikking worden gehouden van de bevoegde autoriteit;
-(art.5§2.): Bij de toepassing van hun stelsel van zorgvuldigheidseisen moeten de marktdeelnemers kunnen bewijzen hoe de verzamelde informatie aan de hand van de risicocriteria van artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EU) nr. 995/2010 gecontroleerd is, hoe een besluit betreffende risicobeperkende maatregelen werd genomen en hoe zij de risicograad hebben vastgesteld.
- (art.2) het stelsel van zorgvuldigheidseisen  moet worden toegepast  op elke afzonderlijke door een bepaalde leverancier binnen een periode van maximaal 12 maanden geleverde soort hout of houtproduct, op voorwaarde dat de boomsoort, het land of de landen van oorsprong, of in voorkomend geval (zie artikel 3) de subnationale regio('s) en de kapconcessie(s) ongewijzigd zijn gebleven.

Richtsnoeren: verduidelijking van de verplichtingen voor de marktdeelnemers

In overleg met belanghebbenden, deskundigen van de lidstaten en leden van het Flegt-Comité zijn richtlijnen (niet bindend) uitgewerkt die bepaalde aspecten van de EU-houtverordening verduidelijken:

Richtsnoeren voor de EU-houtverordening van 12 februari 2016. Dit document geeft onder meer uitleg over het begrip marktdeelnemer, het kunnen afgaan op documenten uit derde landen, de rol van regelingen van controle door derden, de complexiteit van de toeleveringsketen en de rol van agenten.

Richtsnoeren inzake door de lidstaten van de Unie te treffen maatregelen in geval van twijfel over de wettigheid van in de Unie ingevoerd hout van in de Cites-lijsten opgenomen houtsoorten.

Toezichthoudende organisaties

De marktdeelnemers mogen hun eigen zorgvuldigheidsstelsel uitwerken of een beroep doen op een toezichthoudende organisatie

Een toezichthoudende organisatie biedt ondersteuning aan de marktdeelnemers bij het uitvoeren van hun zorgvuldigheidsverplichting. De marktdeelnemers maken gebruik van het stelsel van zorgvuldigheidseisen dat hen ter beschikking wordt gesteld door de toezichthoudende organisaties en blijven verantwoordelijk voor de conformiteit van het hout (en/of de houtproducten) die zij op de markt brengen.

Om hun controle uit te oefenen, moeten de toezichthoudende organisaties :
a. een stelsel van zorgvuldigheidseisen in stand houden en op gezette tijden evalueren en marktdeelnemers het recht verlenen daarvan gebruik te maken;
b. toezien op het correcte gebruik van hun stelsel van zorgvuldigheidseisen door die marktdeelnemers;
c. passende maatregelen nemen indien een marktdeelnemer nalaat naar behoren gebruik te maken van hun stelsel van zorgvuldigheidseisen, waaronder het verwittigen van de bevoegde autoriteiten in geval van aanzienlijke of herhaalde nalatigheid van de marktdeelnemer.

Contactgegevens van goedgekeurde toezichthoudende organisaties

Project LIFE Legal Wood ter ondersteuning van de implementatie van de EUTR

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is partner in een project dat de implementatie van de EUTR moet versterken door stakeholders vorming (o.a. workshops voor marktdeelnemers), hulpmiddelen en gedetailleerde risicoanalyses aan te reiken.  Het project wordt gedragen door de non-profitorganisatie Nepcon en wordt gefinancierd door het LIFE-programma van de EU.

Meer informatie over het project.
U kan dit project ook volgen via de socialmediakanalen Twitter, Instagram en LinkedIn (#LIFELegalWood).
 
Enquête: Inkopers van hout- en papierproducten in de EU
In het kader van dit project lanceert Nepcon een enquête om de mening van bedrijven uit de hout- en papiersector te vragen over de EUTR.  U kan deelnemen via deze link: http://sgiz.mobi/s3/Enqu-te-Inkopers-van-hout-en-papierproducten-in-de-EU-NL (antwoorden kan tot september 2020)

Hout gewonnen in België

In België zijn de Gewesten bevoegd voor de toepassing van de boswetgeving. Meer informatie kunt u vinden op hun respectieve websites : Vlaams Gewest, Waals Gewest, Brussels Gewest.
Afhankelijk van het Gewest en het type boseigenaar (publiek/privé), vormen de volgende documenten een bewijs van de legaliteit van het gekapte hout : exploitatievergunning ; bosbeheerplan ; kapvergunning ; verkoopdocument.

Bevoegde autoriteit

De bevoegde autoriteit voor de implementatie van deze verordening in België is :

DG Leefmilieu
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Galileelaan 5/2
B – 1210 BRUSSEL 
E-mail : eutr@health.fgov.be

De Federale Milieu-Inspectie controleert het in de handel brengen van hout.

Jaarverslagen

De lidstaten zijn verplicht om jaarlijks een verslag in te dienen bij de Europese Commissie over het vorige kalenderjaar en dat te publiceren (in lijn met Verordening 2019/1010).

Jaarverslag EUTR  België 2021 (FR/NL/EN)

I.I Bevoegde autoriteiten
I.II Samenwerking
I.III Registratie van de controles
I.IV Bereiken, sensibiliseren en capaciteit versterken
II.I Vergemakkelijking van de controles
II.II Hulpmiddelen
II.III Landen met een vrijwillige partnerschapsovereenkomst (VPA)
II.IV Tenuitvoerlegging vrijstelling CITES
II.V Planning - Identificatie van de verantwoordelijken
II.VI Planning - Risicogebaseerde aanpak
II.VII Controles in de verslagperiode gepland en uitgevoerd
III.I Corrigerende en onmiddellijke maatregelen
III.II Sancties
III.III Beslissingen inzake handhaving

Jaarverslag EUTR  België 2020 (FR/NL/EN)

I.I. Bevoegde autoriteiten
I.II. Samenwerking
I.III. Registratie van de controles
I.IV. Bereiken, sensibiliseren en capaciteit versterken
II.I. Vergemakkelijking van de controles
II.II. Hulpmiddelen
II.III. Landen met een vrijwillige partnerschapsovereenkomst (VPA)
II.IV. Tenuitvoerlegging vrijstelling CITES
II.V. Planning - Identificatie van de verantwoordelijken
II.VI. Planning - Risicogebaseerde aanpak
III.I. Corrigerende en onmiddellijke maatregelen
III.III. Beslissingen inzake handhaving.pdf

Jaarverslag EUTR België 2019 (EN)

I.I. competent authorities
I.II Collaboration
I.III Records of checks
I.IV Reaching, raising awareness and building capacity
I.IV Reaching, raising awareness and building capacity 2
I.IV Reaching, raising awareness and building capacity 3
I.IV Reaching, raising awareness and building capacity 4
II.I Facilitation of checks
II.II Resources
II.III Voluntary Partnership Agreement (VPA) countries
II.IV Implementation of the exemption for CITES under the EUTR
II.V Planning -identification of the duty holders
II.VI Planning - Risk-based approach
II.VII Checks planned and performed in the reporting period
III.I Remedial actions and immediate interim measures
III.II Penalties
III.III Enforcement action decisions taken
IV. Other relevant information

 


De Commissie stelt vervolgens op basis van de gegevens van de lidstaten een syntheseverslag op en maakt dat publiek, zie https://ec.europa.eu/environment/forests/eutr_report.htm

Nuttige links

Wenst u meer informatie in verband met deze Verordening, de richtlijnen met betrekking tot de toepassing ervan, de gegevens van de bevoegde autoriteiten of de lijst van de erkende toezichthoudende organisaties ? Raadpleeg de website van de Europese Commissie.

Lijst met andere nuttige links.