De Europese Houtverordening (995/2010),  of EU Timber Regulation (EUTR), heeft tot doel het op de Europese markt brengen van illegaal gewonnen hout (en producten van dergelijk hout) (art. 4§1) te verbieden.


NEWS


Meer info

Toepassingsgebied

De verordening is van toepassing op hout en houtproducten afkomstig uit alle landen (inclusief landen van de Europese Unie).

De bijlage bij de verordening bevat een lijst van de producten in kwestie, waarbij wordt verwezen naar de douanecode (Op basis van de gecombineerde nomenclatuur (CN) worden goederen ingedeeld  onder een bepaalde goederencode/douanecode).

Deze verordening legt een aantal verplichtingen op :

 • voor de handelaars, m.a.w. een natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van een handelsactiviteit op de interne markt hout of houtproducten koopt of verkoopt die reeds op de interne markt zijn gebracht;
 • voor de marktdeelnemers, m.a.w. een natuurlijke of rechtspersoon die hout of houtproducten op de markt brengt.

Verplichtingen voor de handelaars

Voor de handelaars is traceerbaarheid verplicht. Ze moeten in staat zijn om hun leveranciers en ook de handelaars aan wie zij hout of houtproducten geleverd hebben te identificeren. Deze gegevens moeten gedurende vijf jaar bewaard worden en moeten op verzoek worden voorgelegd aan de bevoegde autoriteiten (art. 5). 

Verplichtingen voor de marktdeelnemers

De marktdeelnemers, in de zin van de verordening, zijn in feite professionelen die :

 • hout of houtproducten invoeren afkomstig uit een land dat geen lidstaat is van de EU

(een product ingevoerd uit een EU-lidstaat wordt geacht reeds op de makt te zijn gebracht) ;

 • hout ontginnen in de Europese bossen in het kader van een handelsactiviteit.

Artikel 4 van de verordening bepaalt de verplichtingen van de marktdeelnemers. Zij moeten een stelsel van zorgvuldigheidseisen (beter bekend als due diligence) hanteren en dit actualiseren. Het doel van een dergelijk stelsel is het identificeren van de risicofactoren, het beoordelen van het risico  en het invoeren van maatregelen om het risico te verminderen. Het zorgvuldigheidsstelsel, beschreven in artikel 6, moet de volgende elementen bevatten :

a.  maatregelen en procedures om toegang te bieden tot de volgende informatie :

 • beschrijving van het product
 • land waar het hout werd gekapt
 • hoeveelheid
 • leverancier
 • handelaar
 • document/andere  informatie waaruit de wettelijkheid blijkt

b. procedures voor het beoordelen van het risico dat illegaal gekapt hout werd aangekocht, waarbij men zich onder meer baseert op :

 • de informatie vermeld in punt a.
 • de verzekering van de naleving van de geldende wetgeving. Bijvoorbeeld : de certificering/ een systeem van controle door een derde partij
 • de prevalentie van illegale kap in het land waar het hout gekapt is
 • het bestaan van sancties opgelegd door de Verenigde Naties of de Europese Unie
 • de complexiteit van de toeleveringsketen

c. risicobeperkingsprocedures welke bestaan uit een geheel van maatregelen die in verhouding staan tot dat risico en die toereikend zijn om het risico effectief te minimaliseren,  in voorkomend geval door het eisen van bijkomende informatie of documenten en/of door het eisen van een controle door derden.

De verordening 607/2012  verduidelijkt deze verplichtingen. 

Richtlijnen

Richtlijnen voor de EU-houtverordening van 12 februari 2016. Dit document geeft onder meer uitleg over het begrip marktdeelnemer, het kunnen afgaan op documenten uit derde landen, de rol van regelingen van controle door derden, de complexiteit van de toeleveringsketen en de rol van agenten.
Richtlijnen voor  maatregelen in geval van twijfel over de wettigheid van in de EU ingevoerd Cites-hout .
Andere richtlijnen van de Europese Commissie (in het Engels):

Toezichthoudende organisaties

De marktdeelnemers mogen hun eigen zorgvuldigheidsstelsel uitwerken of een beroep doen op een toezichthoudende organisatie

Een toezichthoudende organisatie biedt ondersteuning aan de marktdeelnemers bij het uitvoeren van hun zorgvuldigheidsverplichting. De marktdeelnemers maken gebruik van het stelsel van zorgvuldigheidseisen dat hen ter beschikking wordt gesteld door de toezichthoudende organisaties en blijven verantwoordelijk voor de conformiteit van het hout (en/of de houtproducten) die zij op de markt brengen.

Contactgegevens van goedgekeurde toezichthoudende organisaties

Project LIFE Legal Wood ter ondersteuning van de implementatie van de EUTR

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is partner in het LIFE Legal Wood-project project, dat de implementatie van de EUTR versterkt door stakeholders vorming (o.a. workshops voor marktdeelnemers), hulpmiddelen en gedetailleerde risicoanalyses aan te reiken. Het project wordt gedragen door de non-profitorganisatie Preferred by Nature (voorheen: Nepcon) en wordt gefinancierd door het LIFE II-programma van de EU.

Vind via deze link alles wat u nodig heeft om aan de slag te gaan met het implementeren van de EUTR in uw bedrijf.

Hout gewonnen in België

In België zijn de Gewesten bevoegd voor de toepassing van de boswetgeving. Meer informatie kunt u vinden op hun respectieve websites : Vlaams Gewest, Waals Gewest, Brussels Gewest.

Bevoegde autoriteit

De bevoegde autoriteit voor de implementatie van deze verordening in België is :

DG Leefmilieu
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Galileelaan 5/2
B – 1210 BRUSSEL 
E-mail : eutr@health.fgov.be

De Federale Milieu-Inspectie controleert het in de handel brengen van hout.

Jaarverslagen

De lidstaten zijn verplicht om jaarlijks een verslag in te dienen bij de Europese Commissie en te publiceren (in lijn met Verordening 2019/1010).

Jaarverslag EUTR  België 2023 (EN)

I.I. Competent Authorities
I.II Collaboration
I.III Records of checks
I.IV. Reaching out, raising awareness and building capacity
I.IV. Reaching out, raising awareness and building capacity
I.IV. Reaching out, raising awareness and building capacity
II.I Facilitation of checks
II.II Resources for EUTR implementation
II.III FLEGT Voluntary Partnership Agreement (VPA) countries
II.IV CITES permit exemption
II.V Planning - identification of the duty-holders
II.VI Planning - risk-based approach
II.VII Checks planned and performed in the reporting period
III.I Remedial actions and immediate interim measures
III.II Penalties
III.III Enforcement action decisions taken in the reporting period
IV. Other relevant information

Jaarverslag EUTR  België 2022 (EN)

I.I. Competent Authorities
I.II Collaboration
I.III Records of checks
I.IV. Reaching out, raising awareness and building capacity
I.IV. Reaching out, raising awareness and building capacity
I.IV. Reaching out, raising awareness and building capacity
II.I Facilitation of checks
II.II Resources for EUTR implementation
II.III FLEGT Voluntary Partnership Agreement (VPA) countries
II.IV CITES permit exemption
II.V Planning - identification of the duty-holders
II.VI Planning - risk-based approach
II.VII Checks planned and performed in the reporting period
III.I Remedial actions and immediate interim measures
III.II Penalties
III.III Enforcement action decisions taken in the reporting period
IV. Other relevant information

Jaarverslag EUTR  België 2021 (FR/NL/EN)

I.I Bevoegde autoriteiten
I.II Samenwerking
I.III Registratie van de controles
I.IV Bereiken, sensibiliseren en capaciteit versterken
II.I Vergemakkelijking van de controles
II.II Hulpmiddelen
II.III Landen met een vrijwillige partnerschapsovereenkomst (VPA)
II.IV Tenuitvoerlegging vrijstelling CITES
II.V Planning - Identificatie van de verantwoordelijken
II.VI Planning - Risicogebaseerde aanpak
II.VII Controles in de verslagperiode gepland en uitgevoerd
III.I Corrigerende en onmiddellijke maatregelen
III.II Sancties
III.III Beslissingen inzake handhaving

Jaarverslag EUTR  België 2020 (FR/NL/EN)

I.I. Bevoegde autoriteiten
I.II. Samenwerking
I.III. Registratie van de controles
I.IV. Bereiken, sensibiliseren en capaciteit versterken
II.I. Vergemakkelijking van de controles
II.II. Hulpmiddelen
II.III. Landen met een vrijwillige partnerschapsovereenkomst (VPA)
II.IV. Tenuitvoerlegging vrijstelling CITES
II.V. Planning - Identificatie van de verantwoordelijken
II.VI. Planning - Risicogebaseerde aanpak
III.I. Corrigerende en onmiddellijke maatregelen
III.III. Beslissingen inzake handhaving.pdf

Jaarverslag EUTR België 2019 (EN)

I.I. competent authorities
I.II Collaboration
I.III Records of checks
I.IV Reaching, raising awareness and building capacity
I.IV Reaching, raising awareness and building capacity 2
I.IV Reaching, raising awareness and building capacity 3
I.IV Reaching, raising awareness and building capacity 4
II.I Facilitation of checks
II.II Resources
II.III Voluntary Partnership Agreement (VPA) countries
II.IV Implementation of the exemption for CITES under the EUTR
II.V Planning -identification of the duty holders
II.VI Planning - Risk-based approach
II.VII Checks planned and performed in the reporting period
III.I Remedial actions and immediate interim measures
III.II Penalties
III.III Enforcement action decisions taken
IV. Other relevant information

 


De Commissie stelt vervolgens op basis van de gegevens van de lidstaten een syntheseverslag op en maakt dat publiek, zie https://ec.europa.eu/environment/forests/eutr_report.htm