Europese verordening 1924/2006

Sinds 1 juli 2007 zorgt de verordening 1924/2006 voor een harmonisering op Europees niveau van de reglementaire bepalingen op het gebied van voedings- en gezondheidsbeweringen voor voedingsmiddelen.

De bedoeling is de consumenten beter te beschermen, maar ook het goederenverkeer te vergemakkelijken en een eerlijke concurrentie te garanderen tussen de economische operatoren vermits alle Lidstaten van de EU zullen onderworpen zijn aan dezelfde regels.

In deze verordening zijn een aantal algemene principes opgenomen waaraan de beweringen moeten beantwoorden:

  • niet onjuist, misleidend of dubbelzinnig zijn;
  • gebaseerd zijn op erkende wetenschappelijke proeven;
  • geen overmatige consumptie van een levensmiddel aanmoedigen;
  • geen betrekking hebben op alcoholische dranken (meer dan 1,2 % alcohol);

De bijlage bij de verordening vermeldt de voedingsbeweringen die mogen worden gebruikt op etiketten en in reclameboodschappen voor levensmiddelen. Bij deze beweringen horen strikte gebruiksvoorwaarden. Zo is bij voorbeeld de vermelding « light » enkel toegestaan indien de energetische waarde, het suiker- of vetgehalte minstens 30 % lager is dan bij gelijkaardige producten.

De gezondheidsbeweringen van hun kant moeten wetenschappelijk geëvalueerd worden door de EFSA (de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid) en goedgekeurd op Europees niveau door de Europese Commissie en de Lidstaten voor ze mogen worden gebruikt.

Na verschillende jaren van inspanningen waarbij meer dan 2500 gezondheidsclaims wetenschappelijk geëvalueerd werden door de EFSA is op 14 december 2012 verordening nr. 432/2012 van toepassing. Het gaat om een verordening houdende vaststelling van een lijst van gezondheidsclaims die wetenschappelijk bewezen zijn en die voor levensmiddelen toegelaten zijn.

 

Bij de toegestane gezondheidsclaims, bevinden zich onder meer:

  • De vermindering van de consumptie van verzadigd vet draagt bij tot de instandhouding van normale cholesterolgehalten in het bloed
  • Calcium is nodig voor de instandhouding van normale botten
  • Roggevezels dragen bij tot een normale darmfunctie
  • Kauwgom zonder suiker draagt bij tot de instandhouding van de mineralisatie van de tanden
  • Vitamine A draagt bij tot de instandhouding van een normaal gezichtsvermogen

Deze "generieke" claims kunnen gebruikt worden door alle producenten op voorwaarde dat hun producten aan de ermee verband houdende gebruiksvoorwaarden voldoen.

Claims die niet toegestaan zijn, mogen vanaf 14 december 2012 niet meer gebruikt worden en moeten bijgevolg van de markt verdwijnen.

Sommige gezondheidsclaims - vooral die op planten - worden nog nader onderzocht en zijn daarom momenteel niet opgenomen in de lijst. Ze mogen echter nog gebruikt worden voor zover ze conform de algemene principes van verordening 1924/2006 en conform de reglementaire bepalingen terzake zijn.

De toelating van claims is een continu proces. Nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend. Als deze claims wetenschappelijk gevalideerd zijn door de EFSA en ze goedgekeurd zijn door de Europese Commissie en de lidstaten, worden deze toegevoegd aan de lijst van claims die mogen gebruikt worden.

 

Controle

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOC Economie, Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (voor de voedingssupplementen verkocht in de apotheken) zijn de drie instanties die mogen optreden wanneer er een inbreuk wordt vastgesteld met betrekking tot de etikettering of de reclame (inclusief de beweringen).

 

Nuttige documenten