De aroma’s en uitgangsmaterialen die moeten worden geëvalueerd en goedgekeurd volgens verordening 1334/2008 zijn:

 • aromastoffen
 • aromatiserende preparaten verkregen van andere uitgangsmaterialen van plantaardige, dierlijke of microbiologische oorsprong dan levensmiddelen*, verkregen door geschikte fysische dan wel enzymatische of microbiologische procedés, en hetzij als zodanig gebruikt, hetzij bereid volgens een of meer van de in de verordening genoemde traditionele levensmiddelenbereidingswijzen;
 • via een thermisch procedé verkregen aroma’s die door verhitting van geheel of gedeeltelijke andere uitgangsmaterialen dan levensmiddelen* zijn ontstaan en/of die niet voldoen aan de productievoorwaarden voor via een thermisch procedé verkregen aroma’s en/of aan de in de verordening vermelde maximumgehalten aan bepaalde ongewenste stoffen;
 • aromaprecursoren verkregen van andere uitgangsmaterialen dan levensmiddelen*
 • overige aroma’s
 • uitgangsmaterialen, andere dan levensmiddelen*

*Uitgangsmaterialen waarvan het gebruik voor de vervaardiging van aroma’s duidelijk is bewezen voor de publicatie van de verordening, worden als levensmiddelen in de zin van verordening 1334/2008 beschouwd.

De publicatie van de Europese lijst gebeurt in 2 fazen: allereerst werd de lijst met aromastoffen gepubliceerd in Uitvoeringsverordening (EU) nr. 872/2012 tot vaststelling van de lijst van aromastoffen. Deze lijst werd intussen reeds door enkele verordeningen aangepast (zie eerder). Voor de andere goed te keuren categorieën van aroma’s en de goed te keuren uitgangsmaterialen werd een overgangsperiode van 4 jaar vastgelegd in Verordening (EU) nr. 873/2012 betreffende overgangsmaatregelen inzake de EU-lijst van aroma’s en uitgangsmaterialen.

In de  Europese lijst worden gebruiksvoorwaarden gesteld aan bepaalde goedgekeurde aroma’s en uitgangsmaterialen.


Goedkeuringsprocedure

Europese Verordening nr. 1331/2008/EG tot vaststelling van een uniforme goedkeuringsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma’s legt de basisprincipes vast voor de evaluatie en goedkeuring van aroma’s. Ter uitvoering van deze verordening werd de Europese Verordening nr. 234/2011/EU  gepubliceerd. Deze is van toepassing sinds 11 september 2011 en is de goedkeuringsprocedure voor alle nieuwe goed te keuren aroma’s. De Europese Commissie heeft een webpagina met informatie over de te doorlopen procedure en praktische richtlijnen opgesteld (in het Engels, DG Santé). Richtlijnen van de EFSA (Europese Autoriteit voor voedselveiligheid) voor de evaluatie van aroma’s zijn te vinden op haar website (in het Engels, EFSA). Daarenboven zijn er ook “explanatory notes for guidance giving explanatory examples of scientific data needed for the risk assessment established in the EFSA Guidance” ( in het Engels, EFSA).

De goedkeuring van rookaroma’s wordt behandeld in een afzonderlijke verordening, namelijk Europese Verordening nr. 2065/2003. De toegelaten primaire producten voor rookaroma’s werden opgenomen in een afzonderlijke lijst. Dit is een positieve lijst met uitsluiting van alle andere primaire producten.

 

Vergunning rookaroma’s

De Europese Verordening nr. 2065/2003 van 10 november 2003 inzake in of op levensmiddelen gebruikte of te gebruiken rookaroma's  voorziet een beoordelingsprocedure voor rookaroma’s. Alvorens een nieuw primair product van een rookaroma in de handel wordt gebracht, moet er namelijk een vergunning toegekend worden. De aanvrager van een vergunning moet voor een primair product gedetailleerde informatie verschaffen over:

 • de gebruikte houtsoort
 • de productiemethode
 • de verschillende stappen in de productie van ervan afgeleide rookcondensaten
 • het voorziene gebruik in of op voedingsmiddelen
 • de chemische samenstelling en karakterisering, toxicologische studies
 • gevalideerde methoden voor bemonstering, identificatie en karakterisering van het primaire product.

Richtlijnen van de EFSA (Europese Autoriteit voor voedselveiligheid) voor de evaluatie van primaire producten van rookaroma’s zijn te vinden op haar website ( in het Engels, EFSA).

De positieve lijst van primaire producten voor rookaroma’s, met uitsluiting van alle andere primaire producten, is te vinden in verordening nr. 1321/2013 van 10 december 2013. In deze lijst staan ook de specificaties en gebruiksvoorwaarden.

 

Interessante links