Bronwater wordt geëxploiteerd door een bron. Een bron wordt gevormd door een of meer natuurlijke of geboorde waterbekkens waarvan de bodem zich situeert op een terrein waarvan de aard, de dikte en de uitgestrektheid zorgen voor een filtering en de bescherming tegen het risico van besmetting kunnen verzekeren.
Het belangrijkste kenmerk van bronwater is dat het drinkbaar is in zijn natuurlijke staat. De stabiliteit van de samenstelling in de tijd en de oorspronkelijke zuiverheid zijn geen voorwaarde voor een bronwater.

Bronwater mag niet worden bewerkt, met uitzondering van toegestane behandelingen. Zij worden gereglementeerd door zeer strenge Europese exploitatie-, productie- en kwaliteitsnormen. Deze normen zijn het onderwerp van de richtlijn 2009/54/EG, die is omgezet in nationale wetgeving door:

De chemische en fysicochemische samenstelling van het bronwater wordt echter elders bepaald met name:

 • Het Koninklijk Besluit van 4 februari 2024 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water dat in voedingsmiddeleninrichtingen verpakt wordt of dat voor de fabricage en/of het in de handel brengen van voedingsmiddelen wordt gebruikt

Alvorens het in de handel mag worden gebracht, moet een bronwater erkend worden en een vergunning krijgen, die door FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu worden uitgereikt. Het kennisgevingsdossier moet de samenstellingsgegevens van het water bevatten, gecertificeerd door de resultaten van een geaccrediteerd laboratorium.

De etikettering van het bronwater mag geen andere vermelding bevatten dan de voedings- en gezondheids vermeldingen die krachtens de Verordening (EG) n° 1924/2006 worden toegelaten.

De vermelding « geschikt voor de bereiding van babyvoeding » wordt aan een voorafgaande toelating onderworpen op basis van een advies van de Hoge Gezondheidsraad. Deze vereist de strengste normen, in het bijzonder:

 • hoge en blijvende microbiologische zuiverheid
 • droog residu < 500 mg/l
 • gehalte aan nitraten < 25 mg/l
 • gehalte aan nitrieten < 0,1 mg/l
 • natriumgehalte  < 50 mg/l
 • fluorgehalte < 1 mg/l
 • calciumgehalte < 100 mg/l
 • magnesiumgehalte < 50 mg/l
 • chloridegehalte < 250 mg/l
 • sulfaatgehalte < 140 mg/l
 • seleniumgehalte < 12 µg/l

Nuttig document:

Andere interessante sites: