De term “volledige zuigelingenvoeding” verwijst naar de voedingsmiddelen die zijn bedoeld voor de voeding van zuigelingen in de eerste levensmaanden en die volledig aan de voedingseisen van deze zuigelingen voldoen.

Specifieke eisen voor de samenstelling en de etikettering van zuigelingenvoeding zijn vastgelegd in punt 5.1 van de bijlage van het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding. Deze bepalingen zijn een omzetting van de Europese richtlijn 2006/141/EG.

Sinds 22 februari 2020 werden deze bepalingen vervangen door de Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/117, met uitzondering van eiwithydrolylysaten vervaardigde volledige zuigelingenvoeding die pas aan deze gedelegeerde verordening moeten voldoen vanaf 22 februari 2022.

Voor de voeding van zuigelingen is borstvoeding te verkiezen, zuigelingenvoeding mag enkel gebruikt worden op advies van onafhankelijke deskundigen. Deze beide elementen moeten opgenomen worden in de etikettering van zuigelingenvoeding.

Onjuiste bereiding en bewaring van zuigelingenvoeding houden risico’s in voor de zuigeling. Aanwijzingen met betrekking tot de bereiding en het gebruik van zuigelingenvoeding en een waarschuwing voor onjuiste bereiding en bewaring moeten dan ook vermeld worden op het etiket.

Op de pagina over water is informatie opgenomen over de waters die geschikt zijn voor de bereiding van zuigelingenvoeding. De Hoge Gezondheidraad heeft een advies gegeven in verband met de microbiologische kwaliteit van water bestemd voor de bereiding van zuigflessen en de Wereldgezondheidsorganisatie heeft richtlijnen  gepubliceerd voor de veilige bereiding, bewaring en gebruik van zuigelingenvoeding in poedervorm.

Het maken van reclame op verkoopspunten van volledige zuigelingenvoeding en het rechtstreeks of onrechtstreeks uitdelen van monsters van zuigelingvoeding is strikt verboden. Reclame voor volledige zuigelingenvoeding mag enkel gevoerd worden onder zeer strikte voorwaarden.  Er mag in geen geval gesuggereerd worden dat flesvoeding even goed of beter is dan borstvoeding.

Ook de vermeldingen en afbeeldingen die mogen gebruikt worden op het etiket zijn strikt gelimiteerd. Voedings- en gezondheidsbeweringen zijn verboden, met enkele uitzonderingen.

Vrouwen mogen er immers in geen geval van weerhouden worden borstvoeding te geven als gevolg van de reclame of etikettering van volledige zuigelingenvoeding.

Volledige zuigelingenvoeding moeten genotificeerd worden bij de federale overheid vooraleer ze in de handel gebracht worden(en bij elke wijziging van het etiket en/of de samenstelling).

 

Notificatie

Een notificatiedossier moet door de fabrikant of, in voorkomend geval, de invoerder worden ingediend. Het notificatiedossier moet ten minste de volgende gegevens bevatten:

  1. de etikettering van het product
  2. de naam van de lidstaat waaraan de eerste kennisgeving werd gericht (indien het voedingsmiddel al in een andere Europese lidstaat in de handel werd gebracht)
  3. Indien eiwithydrolysaten gebruikt worden dient er tevens een bewijs toegevoegd te worden aan het notificatiedossier dat een toegelaten eiwithydrolysaat gebruikt wordt.

De bevoegde overheid kan van de fabrikant of de invoerder eisen om de wetenschappelijke documenten en gegevens voor te leggen die aantonen dat het product beantwoordt aan alle criteria van de wetgeving.

Na het indienen van een notificatiedossier wordt door de dienst een ontvangstmelding gestuurd aan de aanvrager. In deze ontvangstmelding wordt aan het product een administratief notificatienummer toegekend en kunnen eventueel opmerkingen worden gemaakt bijvoorbeeld m.b.t. de etikettering of samenstelling. Bij onduidelijkheden rond het statuut of de wetenschappelijke onderbouwing van de nutritionele behoeften kan het advies van de Hoge Gezondheidsraadgevraagd worden.

 

De notificatieprocedure wordt bij voorkeur uitgevoerd via de online toepassing FOODSUP:

  • link naar FOODSUP  (geoptimaliseerd voor Mozilla Firefox)

Vooraleer men de eerste maal FOODSUP kan gebruiken is een online registratie nodig. Eveneens dient de verantwoordelijke voor de notificatie uit veiligheidsoverwegingen door middel van een formulier een toegang als “local admin” aan te vragen bij de bevoegde overheid.

Zodra de toestemming verkregen werd, kunt u zich aanmelden op FOODSUP en kunt u alle notificaties aanmaken. Voor meer informatie over deze toepassing is er een handleiding beschikbaar:

Indien u, ondanks de talrijke voordelen, geen gebruik wenst te maken van de elektronische applicatie FOODSUP voor het notificeren van uw producten, verzoeken wij u gebruik te maken van het formulier op deze link:

We willen er uw aandacht op vestigen dat de doorlooptijd van de administratieve behandeling van de dossiers bijgevolg zal verlengd worden.

Het formulier en de bijlagen (minimaal de etikettering) kunnen per email verstuurd worden naar apf.fsg@health.fgov.be of geadresseerd worden naar:

  Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding
  Dienst Voedingsmiddelen, Dierenvoeders en Andere Consumptieproducten
  Galileelaan 5/2
  B-1210 BRUSSEL

De genotificeerde producten kunnen via FOODSUP geconsulteerd worden. Voor meer informatie over deze toepassing is er een handleiding beschikbaar.

Nuttig document