De term “opvolgzuigelingenvoeding” verwijst naar voedingsmiddelen die bedoeld zijn als voeding voor zuigelingen die ouder zijn dan zes maanden en die het belangrijkste vloeibare bestanddeel vormen van een steeds gevarieerder wordende voeding van deze zuigelingen.

Specifieke eisen voor de samenstelling en de etikettering van opvolgzuigelingenvoeding zijn vastgelegd in punt 5.2 van de bijlage van het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding. Deze bepalingen zijn een omzetting van de Europese richtlijn 2006/141/EG.

Vanaf 22 februari 2020 werden deze bepalingen vervangen door de Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/127, met uitzondering van eiwithydrolylysaten vervaardigde opvolgzuigelingenvoeding die pas aan deze gedelegeerde verordening moeten voldoen vanaf 22 februari 2022 .

Opvolgzuigelingenvoeding mag gedurende de eerste levensmaanden niet gebruikt worden. In de etikettering moet dan ook worden vermeld dat opvolgzuigelingenvoeding alleen geschikt is als voeding van zuigelingen die ouder zijn dan zes maanden en dat het slechts een onderdeel mag zijn van een gevarieerde voeding.

Voor de voeding van zuigelingen is borstvoeding te verkiezen. Opvolgzuigelingenvoeding mag enkel gebruikt worden op advies van onafhankelijke deskundigen. Dit moet opgenomen worden in de etikettering van opvolgzuigelingenvoeding.

Onjuiste bereiding en bewaring van opvolgzuigelingenvoeding houden risico’s in voor de zuigeling. Aanwijzingen met betrekking tot de bereiding en het gebruik van zuigelingenvoeding en een waarschuwing voor onjuiste bereiding en bewaring moeten dan ook vermeld worden op het etiket.

Op de pagina over water is informatie opgenomen over de waters die geschikt zijn voor de bereiding van opvolgzuigelingenvoeding. De Hoge Gezondheidsraad heeft een advies gegeven i.v.m. de microbiologische kwaliteit van water bestemd voor de bereiding van zuigflessen en de Wereldgezondheidsorganisatie heeft richtlijnen gepubliceerd voor de veilige bereiding, bewaring en gebruik van opvolgzuigelingenvoeding in poedervorm.

Notificatie

Verplichte notificatie: wanneer met eiwithydrolysaten vervaardigde opvolgzuigelingenvoeding of opvolgzuigelingenvoeding die andere stoffen dan de in bijlage II van Verordening 2016/127 opgenomen stoffen bevat in de handel wordt gebracht, stelt de exploitant van het levensmiddelenbedrijf de bevoegde autoriteit van elke lidstaat waar het betrokken product in de handel wordt gebracht in kennis van de informatie die op de etikettering is aangebracht, door die autoriteit een model van het voor het product gebruikte etiket te bezorgen, en van alle andere gegevens die de bevoegde autoriteit redelijkerwijs kan opvragen om de naleving van deze verordening vast te stellen.

Een notificatiedossier moet door de fabrikant of, in voorkomend geval, de invoerder worden ingediend. Het notificatiedossier moet ten minste de volgende gegevens bevatten:

  1. de etikettering van het product
  2. de naam van de lidstaat waaraan de eerste kennisgeving werd gericht (indien het voedingsmiddel al in een andere Europese lidstaat in de handel werd gebracht)
  3. Indien eiwithydrolysaten gebruikt worden dient er tevens een bewijs toegevoegd te worden aan het notificatiedossier dat een toegelaten eiwithydrolysaat gebruikt wordt.

De bevoegde overheid kan van de fabrikant of de invoerder eisen om de wetenschappelijke documenten en gegevens voor te leggen die aantonen dat het product beantwoordt aan alle criteria van de wetgeving.

Na het indienen van een notificatiedossier wordt door de dienst een ontvangstmelding gestuurd aan de aanvrager. In deze ontvangstmelding wordt aan het product een administratief notificatienummer toegekend (behalve ingeval van een belangrijke inbreuk) en kunnen eventueel opmerkingen worden gemaakt bijvoorbeeld m.b.t. de etikettering. Bij onduidelijkheden rond het statuut of de wetenschappelijke onderbouwing van de nutritionele behoeften kan het advies van de Hoge Gezondheidsraadgevraagd worden.

 

De notificatieprocedure wordt bij voorkeur uitgevoerd via de online toepassing FOODSUP:

  • link naar FOODSUP  (geoptimaliseerd voor Mozilla Firefox)

Vooraleer men de eerste maal FOODSUP kan gebruiken is een online registratie nodig. Eveneens dient de verantwoordelijke voor de notificatie uit veiligheidsoverwegingen door middel van een formulier een toegang als “local admin” aan te vragen bij de bevoegde overheid.

Zodra de toestemming verkregen werd, kunt u zich aanmelden op FOODSUP en kunt u alle notificaties aanmaken. Voor meer informatie over deze toepassing is er een handleiding beschikbaar:

Indien u, ondanks de talrijke voordelen, geen gebruik wenst te maken van de elektronische applicatie FOODSUP voor het notificeren van uw producten, verzoeken wij u gebruik te maken van het formulier op deze link:

We willen er uw aandacht op vestigen dat de doorlooptijd van de administratieve behandeling van de dossiers bijgevolg zal verlengd worden.

Het formulier en de bijlagen (minimaal de etikettering) kunnen per email verstuurd worden naar apf.fsg@health.fgov.be of geadresseerd worden naar:

  Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding
  Dienst Voedingsmiddelen, Dierenvoeders en Andere Consumptieproducten
  Galileelaan 5/2
  B-1210 BRUSSEL

De genotificeerde producten kunnen via FOODSUP geconsulteerd worden. Voor meer informatie over deze toepassing is er een handleiding beschikbaar.

Nuttig document