De brieven naar bedrijven worden uitsluitend per e-mail naar het opgegeven contactadres in Foodsup gestuurd.

Voor dossiers die niet via Foodsup zijn ingediend, wordt de e-mail verzonden naar het opgegeven e-mailadres in het dossier.

De Cel Voedingssupplementen blijft ook beschikbaar om vragen te beantwoorden via apf.sup@health.fgov.be en op 02 524 73 00 's ochtends, onder voorbehoud van beschikbaarheid.

 

Nieuw rekeningnummer voor de retributies voor voedingssupplementen !

Vanaf 1 oktober 2021 zal het rekeningnummer voor de retributies voor de notificatie van voedingssupplementen gewijzigd worden.

Alle betalingen moeten vanaf 1 oktober 2021 op het volgende bankrekeningnummer uitgevoerd worden: (IBAN) BE15 6792 0042 4430 (BIC : PCHQ BEBB).

 

Voedingssupplementen zijn voedingsmiddelen in voorgedoseerde vorm. Dat houdt in dat de “horizontale” (algemene) reglementering met betrekking tot etikettering van de voorverpakte voedingsmiddelen (HTML) , reclame (.HTML)  en additieven (.HTML)  ook van toepassing is op voedingssupplementen.

Onder voedingssupplementen wordt verstaan alle voorgedoseerde voedingsmiddelen (capsules, pastilles, druppeltellers,...) die een of meer nutriënten, planten of andere stoffen met een nutritief of fysiologisch effect bevatten. Voedingssupplementen zijn bedoeld als aanvulling op de normale voeding.

Op Europees niveau is er een kaderrichtlijn 2002/46/EG (.PDF) voor voedingssupplementen. Deze richtlijn is een eerste stap naar een volledige harmonisatie van de verschillende nationale wetgevingen.

Op nationaal niveau worden voedingssupplementen gereglementeerd door drie specifieke koninklijke besluiten, een voor nutriënten , een voor planten  en een voor andere stoffen.

Het Koninklijk besluit betreffende nutriënten, is eveneens van toepassing op gewone voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd,  in het algemeen voorgesteld als zijnde “verrijkte voeding”. Deze producten zijn op Europees niveau gereglementeerd onder Verordening 1925/2006.
 

Notificatie

Vooraleer voedingssupplementen en verrijkte voeding in de handel worden gebracht moet er een notificatiedossier worden ingediend bij de overheid.

Een dossiers voor een notificatie moet onder andere de volgende elementen bevatten:

 • informatie over de ingrediënten :
  • voor voedingssupplementen: een volledige kwalitatieve en kwantitatieve ingrediëntenlijst;
  • voor verrijkte voeding: een kwalitatieve en kwantitatieve lijst van de toegevoegde nutriënten (en indien aanwezig gegevens over niet toegelaten planten van lijst 1 van het KB planten);
 • de nutrititionele analyse;
 • gegevens i.v.m. de aanwezigheid en de non-toxiciteit van de actieve stoffen;
 • de etikettering van het product.

De notificatieprocedure wordt bij voorkeur uitgevoerd via de online toepassing FOODSUP.

Vooraleer men de eerste maal de online toepassing FOODSUP kan gebruiken is een online registratie nodig. Eveneens dient de verantwoordelijke voor de notificatie uit veiligheidsoverwegingen door middel van een formulier een toegang als local admin aan te vragen bij de bevoegde overheid.

Zodra de toestemming verkregen werd, kunt u zich aanmelden op FOODSUP en kunt u alle notificaties aanmaken. Voor meer informatie over deze toepassing is er een handleiding beschikbaar:

Het is echter nog steeds mogelijk om een papieren versie van een notificatiedossier (model) in te dienen volgens een andere procedure.

Om u te helpen bij de invoering van uw dossiers, werden de meest gestelde vragen verzameld in onze FAQ.

Bij het behandelen van de notificatiedossiers worden verificaties uitgevoerd op de aangegeven productsamenstelling en het voorgestelde etiket. De kennisgever ontvangt een brief met een administratief nummer en de opmerkingen volgend uit het onderzoek van het notificatiedossier.

De brief bevat geen nummer maar een code b) wanneer het dossier onvolledig is of een code a) wanneer het niet binnen het toepassingsgebied valt van de besluiten betreffende  planten, nutriënten of andere stoffen.

Een nummer wordt tijdelijk toegekend voor zes maanden wanneer een belangrijke inbreuk op de levensmiddelenwetgeving in het notificatiedossier werd vastgesteld (code d) of wanneer een bijkomende evaluatie vereist is (code c).

Het administratief nummer vormt geen erkenning van de conformiteit van het product of de status ervan en kan niet worden beschouwd als een toelating om het op de markt te brengen.
 

Etikettering van en reclame voor voedingssupplementen

Voor voedingssupplementen moeten naast de bepalingen uit de algemene etiketteringsreglementering een aantal bijkomende vermeldingen verplicht in de etikettering worden opgenomen:

 • de benaming “voedingssupplement”
 • de referentie-innames (RI) 
 • een waarschuwing voor het overschrijden van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
 • een waarschuwing dat de producten buiten bereik van kinderen bewaard moeten worden
 • een vermelding dat voedingssupplementen niet gebruikt mogen worden als vervanging voor een gevarieerde voeding
 • het gehalte van de aanwezige nutriënten per aanbevolen dagelijkse portie (dit mag ook grafisch weergegeven worden)
 • de naam van de plant of planten in de taal van de streek, indien deze bestaat, maar ook de wetenschappelijke naam (voor voedingssupplementen die planten bevatten).

 In de etikettering van en in de reclame voor voedingssupplementen is het verboden:

 • aan het product eigenschappen toe te schrijven ter voorkoming, behandeling of genezing van ziekten alsook toespelingen op dergelijke eigenschappen (de etikettering mag geen therapeutische en/of profylactische beweringen bevatten)
 • te beweren of te suggereren dat een evenwichtige en gevarieerde voeding in het algemeen geen passende hoeveelheden aan nutriënten kan bieden.

De voedings- en gezondheidsclaims betreffende levensmiddelen moeten voldoen aan de Verordening 1924/2006. Meer informatie betreffende deze beweringen kunt u terug vinden zowel in de handleiding, als op de website pagina beweringen en reclame voor voedingsmiddelen. Voor de gezondheidsclaims “on hold”, voornamelijk deze met betrekking tot de planten, is de indicatieve lijst (.PDF)  van beweringen welke niet als therapeutisch en/of profylactisch beschouwd worden nog steeds van toepassing.
 

Commercialiseren van voedingssupplementen

De genotificeerde producten die minder dan vijf jaar geleden zijn aangemeld of werden geactualiseerd, kunnen via deze website geconsulteerd worden. Voor meer informatie over deze toepassing is er een handleiding beschikbaar.
 

Melding van ongewenste bijwerkingen (Nutrivigilantie)

Operatoren zijn wettelijk verplicht om bijwerkingen waarvan ze op de hoogte zijn of waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat ze op de hoogte zijn, te melden via een online formulier.
 

Aanvraag van wederzijdse erkenning

Sinds 19 april 2020 is de Verordening (EU) 2019/515  van kracht. Indien een wederzijdse erkenning aangevraagd wordt, moet er samen met het notificatiedossier ook een verklaring van wederzijdse erkenning  volledig ingevuld worden. Deze verklaring bevat de productkenmerken, informatie over de rechtmatigheid van het in de handel brengen in een andere lidstaat en de verwijzingen naar de wetgeving in die andere lidstaat. De verklaring dient in één van onze landstalen (Nederlands, Frans of Duits) vervolledigd te zijn, echter Engels wordt ook aanvaard. De volledige verklaring en ondersteunende documentatie moeten bijgevoegd worden aan het notificatiedossier.

De verklaring van wederzijdse erkenning moet vergezeld gaan van toereikend bewijs om de informatie in de verklaring te verifiëren en om aan te tonen dat de goederen rechtmatig in een andere lidstaat in de handel zijn gebracht.

Om de legaliteit met betrekking tot de wetgeving van de lidstaat van herkomst aan te tonen, moeten verwijzingen naar deze wetgeving of informatie over het ontbreken van specifieke wetgeving in dat land worden aangegeven.

Daarnaast om te bewijzen dat het product in de handel werd gebracht in die andere lidstaat, moet een document worden verstrekt waaruit blijkt dat het product op een bepaalde datum in de handel is gebracht en waarmee het product, de leveranciers en de klanten of eindgebruikers kunnen worden geïdentificeerd. Als een document met bewijs van kennisgeving wordt verstrekt, moet dit vergezeld gaan van een ander document waaruit blijkt dat het product in dat land daadwerkelijk in de handel is gebracht.

Zonder deze bewijsstukken wordt de verklaring als onvolledig beschouwd.
 

Nuttige Links

Onze andere pagina's

Contactgegevens

+32 (0) 2 524.73.00 tussen 09u00 en 12u00