Voedingssupplementen zijn voedingsmiddelen in voorgedoseerde vorm. Dat houdt in dat de “horizontale” (algemene) reglementering met betrekking tot etikettering van de voorverpakte voedingsmiddelen (HTML) , reclame (.HTML)  en additieven (.HTML)  ook van toepassing is op voedingssupplementen.

Onder voedingssupplementen wordt verstaan alle voorgedoseerde voedingsmiddelen (capsules, pastilles, druppeltellers,...) die een of meer nutriënten, planten of andere stoffen met een nutritief of fysiologisch effect bevatten. Voedingssupplementen zijn bedoeld als aanvulling op de normale voeding.

Op Europees niveau is er een kaderrichtlijn 2002/46/EG (.PDF) voor voedingssupplementen. Deze richtlijn is een eerste stap naar een volledige harmonisatie van de verschillende nationale wetgevingen.

Op nationaal niveau worden voedingssupplementen gereglementeerd door drie specifieke koninklijke besluiten, een voor nutriënten , een voor planten  en een voor andere stoffen.

Het Koninklijk besluit betreffende nutriënten, is eveneens van toepassing op gewone voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd,  in het algemeen voorgesteld als zijnde “verrijkte voeding”. Deze producten zijn op Europees niveau gereglementeerd onder Verordening 1925/2006.

 

Notificatie

Vooraleer voedingssupplementen en verrijkte voeding in de handel worden gebracht moet er een notificatiedossier worden ingediend bij de overheid.

Een dossiers voor een notificatie moet onder andere de volgende elementen bevatten:

 • informatie over de ingrediënten :
  • voor voedingssupplementen: een volledige kwalitatieve en kwantitatieve ingrediëntenlijst;
  • voor verrijkte voeding: een kwalitatieve en kwantitatieve lijst van de toegevoegde nutriënten (en indien aanwezig gegevens over niet toegelaten planten van lijst 1 van het KB planten);
 • de nutrititionele analyse;
 • gegevens i.v.m. de aanwezigheid en de non-toxiciteit van de actieve stoffen;
 • de etikettering van het product.

De notificatieprocedure wordt bij voorkeur uitgevoerd via de online toepassing FOODSUP.

Vooraleer men de eerste maal de online toepassing FOODSUP kan gebruiken is een online registratie nodig. Eveneens dient de verantwoordelijke voor de notificatie uit veiligheidsoverwegingen door middel van een formulier een toegang als local admin aan te vragen bij de bevoegde overheid.

Zodra de toestemming verkregen werd, kunt u zich aanmelden op FOODSUP en kunt u alle notificaties aanmaken. Voor meer informatie over deze toepassing is er een handleiding beschikbaar:

Het is echter nog steeds mogelijk om een papieren versie van een notificatiedossier (model) (.WORD)  in te dienen volgens een andere procedure (.PDF).

Om u te helpen bij de invoering van uw dossiers, werden de meest gestelde vragen verzameld in onze FAQ.

Bij de behandeling van de notificatiedossiers worden verificaties uitgevoerd op de opgegeven samenstelling van het product en op het doorgegeven ontwerp van etiket. De kennisgever ontvangt als antwoord een brief die een notificatienummer bevat. Specifieke opmerkingen worden in de brief vermeld indien bij de evaluatie van het dossier inbreuken op de voedingswetgeving werden vastgesteld. In bepaalde gevallen wordt geen notificatienummer toegekend aan het product, met name in het geval van een inbreuk die een directe impact heeft op de veiligheid van het product (overschrijding van de maximale gehaltes, gebruik van te hoog gedoseerde of verboden toevoegsels,…), wanneer het dossier onvolledig is of wanneer een notificatie niet van toepassing is.

 

Etikettering van en reclame voor voedingssupplementen

Voor voedingssupplementen moeten naast de bepalingen uit de algemene etiketteringsreglementering een aantal bijkomende vermeldingen verplicht in de etikettering worden opgenomen:

 • de benaming “voedingssupplement”
 • de referentie-innames (RI) 
 • een waarschuwing voor het overschrijden van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
 • een waarschuwing dat de producten buiten bereik van kinderen bewaard moeten worden
 • een vermelding dat voedingssupplementen niet gebruikt mogen worden als vervanging voor een gevarieerde voeding
 • het gehalte van de aanwezige nutriënten per aanbevolen dagelijkse portie (dit mag ook grafisch weergegeven worden)
 • de naam van de plant of planten in de taal van de streek, indien deze bestaat, maar ook de wetenschappelijke naam (voor voedingssupplementen die planten bevatten).

 In de etikettering van en in de reclame voor voedingssupplementen is het verboden:

 • aan het product eigenschappen toe te schrijven ter voorkoming, behandeling of genezing van ziekten alsook toespelingen op dergelijke eigenschappen (de etikettering mag geen therapeutische en/of profylactische beweringen bevatten)
 • te beweren of te suggereren dat een evenwichtige en gevarieerde voeding in het algemeen geen passende hoeveelheden aan nutriënten kan bieden.

De voedings- en gezondheidsclaims betreffende levensmiddelen moeten voldoen aan de Verordening 1924/2006. Meer informatie betreffende deze beweringen kunt u terug vinden zowel in de handleiding, als op de website pagina beweringen en reclame voor voedingsmiddelen. Voor de gezondheidsclaims “on hold”, voornamelijk deze met betrekking tot de planten, is de indicatieve lijst (.PDF)  van beweringen welke niet als therapeutisch en/of profylactisch beschouwd worden nog steeds van toepassing.

 

Commercialiseren van voedingssupplementen

De genotificeerde producten kunnen via deze website geconsulteerd worden. Voor meer informatie over deze toepassing is er een handleiding beschikbaar

Gelet op het grote aantal voedingssupplementen dat via apotheken wordt verkocht en aansluitend op de verschillende vragen van apothekers die een officina onder hun verantwoordelijkheid hebben, werd een informatieve nota ter attentie van de officina-apothekers (.PDF) opgesteld.

 

Nuttige Links

 

Onze andere pagina's

Contact information

+32 (0) 2 524.73.00 tussen 09u00 en 12u00