Raad van Europa.

Sinds 1 januari 2009 werkt de Raad van Europa – via zijn Europees Directoraat voor de kwaliteit van geneesmiddelen & de gezondheidszorg (EDQM) – verder aan het versterken van de consumentenbescherming in Europa en legt daarbij de nadruk op het veilige gebruik en de kwaliteit van cosmetica en materialen die bestemd zijn voor verpakking of voor andere doeleinden die contact met levensmiddelen of geneesmiddelen impliceren.

Het Comité voor de bescherming van de gezondheid van de consument (CD-P-SC) is belast met het beheer van het werkprogramma. Het beschikt over twee expertengroepen die gezondheidsvragen onderzoeken en verslagen en aanbevelingen inzake regelgeving voorbereiden: het Expertencomité voor verpakkingen van levensmiddelen en farmaceutische producten (P-SC-EMB) en het Expertencomité voor cosmetica (P-SC-COS).

Hun respectieve werkzaamheden zijn vastgelegd in de mandaten die ingesteld zijn door het Comité van Ministers van de Raad van Europa.

Taken:

Het garanderen van de bescherming van de gezondheid van de consument op het vlak van cosmetica en verpakkingen van levensmiddelen, via het versterken van de kwaliteit en de onschadelijkheid van de producten, is een belangrijk element in de bescherming van de gezondheid als sociaal recht en essentiële voorwaarde voor sociale cohesie.

Onder het gezag van het Comité van Ministers voert het CD-P-SC de volgende acties:

  • de kwesties betreffende de kwaliteit en de onschadelijkheid van cosmetica en verpakkingen van levensmiddelen bestuderen;
  • normen opstellen en beleidslijnen en praktijken vastleggen om de kwaliteit en de onschadelijkheid op het vlak van cosmetica en levensmiddelenverpakkingen te verzekeren, de uitvoering ervan bevorderen en opvolgen met de bedoeling de gezondheid van de consument te beschermen, en indien nodig voorstellen voor resoluties goedkeuren die voorbereid zijn met het oog op goedkeuring door het Comité van Ministers;
  • gegevens verzamelen en evalueren met betrekking tot de kwaliteit en de onschadelijkheid van levensmiddelenverpakkingen, meer bepaald als het gaat om materialen die zowel op het vlak van levensmiddelen als op het vlak van farmaceutische producten gebruikt worden of technisch gezien gebruikt kunnen worden en zo nodig aanbevelingen uitwerken; voor zover de middelen het toestaan, kan het Comité ook andere stoffen of materialen behandelen dan de verpakkingen die in contact komen met levensmiddelen, waarbij dubbel werk met andere internationale organen vermeden moet worden;
  • een antwoord bieden op de gezondheidsrisico’s die voortvloeien uit het gebruik in cosmetica van specifieke ingrediënten met farmacologische of toxische effecten en, in voorkomend geval, aangepaste maatregelen voorstellen;
  • de samenwerking tussen de lidstaten bevorderen, en in het bijzonder technische samenwerkingsverbanden inzake markttoezicht door de Officiële Laboratoria voor Controle van Cosmetica bevorderen (bv. een kwaliteitsmanagementsysteem invoeren dat gebaseerd is op internationale normen, een inventaris van de analytische competenties uitwerken en enquêtes uitvoeren);
  • (vi) onder eigen verantwoordelijkheid voorstellen voorbereiden die betrekking hebben op het activiteitenprogramma voor de komende jaren rekening houdend met de voortgang van de werkzaamheden, en zo mogelijk een gepaste opvolging verzekeren.
Verwachte resultaten

Op het vlak van cosmetica: Er worden normen en beleidslijnen vastgelegd of versterkt om de bescherming van de gezondheid van de consument te verbeteren, meer bepaald teneinde de gezondheidsrisico’s door blootstelling aan geselecteerde essentiële oliën en antimicrobiële stoffen van het type « azool » te verminderen. Er worden vier geschiktheidsbeproevingen, gecoördineerd door het EDQM, uitgevoerd in het netwerk van de Officiële Laboratoria voor Controle van Cosmetica (OCCL), en er wordt een geharmoniseerde aanpak van de analytische validatie uitgewerkt.

Op het vlak van materialen voor verpakkingen van levensmiddelen of farmaceutische producten: Er worden normen en beleidslijnen vastgelegd of versterkt om de bescherming van de gezondheid van de patiënt en de consument te verbeteren, meer bepaald teneinde de bestaande technische richtsnoeren die voorkomen in de Resoluties van de Raad van Europa bij te werken.