Wat is de Wereldhandelsorganisatie ?

De Wereldhandelsorganisatie (WHO) is kortweg een organisatie bestaande uit 161 leden die zich bezighoudt met de voorschriften die de handel tussen de landen wereldwijd of quasi wereldwijd regelen.

Het is voor alles een forum voor onderhandelingen … de WHO is in hoofdzaak een plek waar de aangesloten leden elkaar ontmoeten om te trachten de handelsproblemen die er onderling bestaan op te lossen. De eerste stap is praten. De WHO is het resultaat van onderhandelingen en alles wat zij doet is het resultaat van onderhandelingen.

 

Wat doet de WHO

De WHO wordt geleid door de aangesloten regeringen. Alle grote beslissingen worden genomen door alle leden samen, ofwel op het niveau van de ministers (die normaliter minstens om de twee jaar bijeenkomen) ofwel op het niveau van de ambassadeurs of de afgevaardigden (die regelmatig samenkomen te Genève).

Ook al wordt de WHO geleid door haar Lidstaten, toch zou ze niet kunnen functioneren zonder haar Secretariaat, dat alle activiteiten coördineert. Bij het Secretariaat werken meer dan 600 mensen. De experts — juristen, economen, statistici en communicatie-experts — verlenen dagelijks hun steun aan de Leden om er onder meer voor te zorgen dat de onderhandelingen op een harmonieuze manier verlopen en dat de internationale handelsregels naar behoren worden toegepast en nageleefd.

1. Handelsonderhandelingen

De Akkoorden van de WHO hebben betrekking op goederen, diensten en intellectuele eigendom. De principes i.v.m. liberalisering en de algemeen toegestane uitzonderingen komen erin aan bod. Ze bevatten de verbintenissen aangegaan door de verschillende landen om de douanerechten en de andere handelsbelemmeringen te beperken en om de dienstenmarkten open te stellen en open te houden. Ze vermelden de procedures die moeten worden gevolgd voor het regelen van geschillen. De akkoorden zijn niet statisch; op gezette tijden wordt er opnieuw over onderhandeld en er kunnen nieuwe akkoorden worden toegevoegd aan het geheel.

2. Uitvoering en opvolging

De Akkoorden van de WHO verplichten de regeringen tot transparantie in verband met hun handelsbeleid dit door de WHO op de hoogte te brengen van de geldende wetten en de aangenomen maatregelen. De verschillende raden en comités van de Organisatie zien er op toe dat deze voorschriften worden nageleefd en dat de Akkoorden van de WHO naar behoren worden uitgevoerd. Het handelsbeleid en de handelspraktijken van alle Leden worden regelmatig onderworpen aan een onderzoek, waarvoor het betrokken land en het Secretariaat van de WHO elk een rapport opstellen.

3. Geschillenregeling

De procedure voor het regelen van geschillen is absoluut noodzakelijk om de regels te doen naleven en om dus het harmonieuze verloop van het handelsverkeer te verzekeren. De landen leggen hun geschillen voor aan de WHO wanneer ze van mening zijn dat er afbreuk wordt gedaan aan de rechten die hen door de Akkoorden zijn verleend. De beslissingen geformuleerd door speciaal daartoe benoemde onafhankelijke experts zijn gebaseerd op de interpretatie van de Akkoorden en van de door de verschillende landen aangegane verbintenissen.

4. Versterking van de handelscapaciteiten

De Akkoorden van de WHO bevatten speciale bepalingen die van toepassing zijn op de ontwikkelingslanden en die onder andere voorzien in langere periodes voor de uitvoering van de Akkoorden en de verbintenissen, maatregelen die ertoe strekken de handelsmogelijkheden van die landen te verruimen, ondersteuning te bieden om hen te helpen hun handelscapaciteiten te versterken, de geschillen te regelen en de technische normen toe te passen. Elk jaar onderneemt de WHO honderden initiatieven voor technische samenwerking in de ontwikkelingslanden en organiseert ze tal van cursussen in Genève ten behoeve van de regeringsambtenaren. De handelssteun is bedoeld om de ontwikkelingslanden te helpen om de nodige competenties en infrastructuren te verwerven om hun handelsverkeer uit te breiden.

5. Communicatie

De WHO treedt regelmatig in dialoog met de niet-gouvernementele organisaties, de parlementsleden, de andere internationale organisaties, de media en het grote publiek over uiteenlopende aspecten van de Organisatie en van de onderhandelingen van Doha, om de samenwerking te versterken en haar activiteiten beter bekend te maken.

 

Waar de WHO voor opkomt

De Akkoorden van de WHO zijn lang en complex omdat het juridische teksten zijn die handelen over een brede waaier aan activiteiten. Maar ze zijn allemaal opgebouwd rond een aantal eenvoudige fundamentele principes die de basis vormen van het multilaterale handelssysteem.

1. Geen discriminatie

Een land mag geen onderscheid maken tussen zijn handelspartners; het mag ook geen onderscheid maken tussen zijn eigen producten, diensten en onderdanen en die van de andere landen.

2. Meer openheid

Het wegnemen van de handelsbelemmeringen is een van de meest evidente manieren om het handelsverkeer te bevorderen; deze belemmeringen zijn onder meer de douanerechten (of tarieven) en maatregelen zoals een invoerverbod of contingenteringen die de hoeveelheden op een selectieve manier beperken.

3. Meer voorspelbaarheid en transparantie

De buitenlandse ondernemingen, investeerders en regeringen zouden de garantie moeten hebben dat er geen willekeurige handelsbelemmeringen worden opgeworpen. Stabiliteit en voorspelbaarheid bevorderen investeringen en jobcreatie en stellen de consumenten in staat om ten volle te profiteren van de concurrentievoordelen – ruimere keuze en lagere prijzen.

4. Meer competitiviteit

Door oneerlijke praktijken te ontraden, zoals exportsubsidies, de verkoop van producten tegen dumpingprijzen, m.a.w. prijzen die lager liggen dan de productiekosten om marktaandelen te verwerven; het gaat om complexe materies en de regels trachten te bepalen wat eerlijk en oneerlijk is en hoe de regeringen kunnen optreden, onder meer door het opleggen van extra invoerrechten die zo berekend zijn dat ze de schade veroorzaakt door de oneerlijke handel compenseren.

5. Meer voordelen voor de minder ontwikkelde landen

Door hen meer tijd en meer flexibiliteit te verlenen om zich aan te passen en door hen speciale privileges toe te kennen; meer dan drie kwart van de Leden van de WHO zijn ontwikkelingslanden en landen die zich in de overgangsfase naar een markteconomie bevinden. De Akkoorden van de WHO verlenen hen overgangsperiodes om hen in staat te stellen zich aan te passen aan de minder vertrouwde en misschien moeilijkere voorschriften van de WHO.

6. Milieubescherming

De Akkoorden van de WHO bieden de Leden de mogelijkheid om maatregelen te treffen om niet alleen het milieu te beschermen, maar ook de gezondheid van mensen en dieren en de planten. Deze maatregelen moeten echter op een identieke manier worden toegepast op de nationale en de buitenlandse ondernemingen. Met andere woorden, de Leden mogen de milieubeschermingsmaatregelen niet aanwenden als vermomde protectionistische maatregelen.

De voornaamste activiteiten van de WHO zijn meer specifiek de volgende:

Onderhandelen over het beperken of wegwerken van de handelsbelemmeringen (douanerechten bij invoer, andere handelsbelemmeringen) en regels afspreken die de internationale handel regelen (bijvoorbeeld antidumpingmaatregelen, subsidies, productnormen, enz.);

  • Beheren en opvolgen van de toepassing van de handelsregels van de WHO betreffende de handel in goederen en diensten en de aspecten m.b.t. de intellectuele eigendomsrechten die te maken hebben met de handel;
  • Opvolgen en bestuderen van het handelsbeleid van de Le
  • den en instaan voor de transparantie van de regionale en bilaterale handelsakkoorden;
  • Regelen van de geschillen tussen de Leden aangaande de interpretatie en de toepassing van de akkoorden;
  • Opbouwen van de capaciteit van de ambtenaren in ontwikkelingslanden die zich bezighouden met internationale handelskwesties;
  • Vergemakkelijken van het toegangsproces voor een dertigtal landen die nog geen Lid zijn van de Organisatie;
  • Uitvoeren van economisch onderzoek en inzamelen en verspreiden van handelsgegevens ter ondersteuning van de andere hoofdactiviteiten van de WHO;
  • Uitleg verschaffen aan het brede publiek over wat de WHO precies is, wat haar taken en activiteiten zijn en het sensibiliseren voor deze thema’s.

www.wto.org

 

Onze andere pagina's​