Sinds de publicatie van de Europese verordening nr. 101/2013 begin februari 2013, mag melkzuur voor de decontaminatie van runderkarkassen in de slachthuizen worden gebruikt.

Aan deze toelating zijn strenge voorwaarden verbonden. Het gebruik van melkzuur mag de goede praktijken uit de hygiënewetgeving voor slachthuizen niet vervangen. Slachthuizen moeten het gebruik van melkzuur integreren in hun HACCP-gebaseerd beheerssysteem, ook wel de autocontrole genoemd.

Het melkzuur dient op die manier als additioneel middel om de microbiologische decontaminatie van runderkarkassen verder te verbeteren. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) was namelijk van oordeel dat de behandeling met melkzuur een meerwaarde oplevert ten opzichte van een behandeling enkel met drinkwater.
De bemonstering van de karkassen om de naleving van microbiologische criteria te beoordelen, moet voor de toepassing van deze melkzuuroplossingen worden uitgevoerd.

Alle voorwaarden waaraan voor het gebruik van melkzuur moet worden voldaan, vindt u in Europese verordening nr. 101/2013 betreffende het gebruik van melkzuur voor de terugdringing van microbiologische oppervlaktecontaminatie van runderkarkassen. Meer informatie kunt u ook terugvinden in een omzendbrief van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV).