Om risico's voor de gezondheid van de mens en belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen te vermijden worden in verordening (EG) nr. 1895/2005 van de Commissie van 18 november 2005 inzake de beperking van het gebruik van bepaalde epoxyderivaten in materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen , specifieke migratielimieten vastgesteld voor 2,2-bis(4-hydroxyfenyl) propaan-bis(2,3-epoxypropyl)ether „BADGE” d.w.z. Bisfenol-A-DiGlycidylEther, bis(hydroxyfenyl) methaan-bis(2,3-epoxypropyl)ethers „BFDGE” d.w.z. Bisfenol-F-DiGlycidylEther en Novolac-glycidylethers („NOGE”) en sommige derivaten daarvan.

Verordening (EG) nr. 1935/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen en houdende intrekking van de Richtlijnen 80/590/EEG en 89/109/EG stelt in artikel 16 dat materialen en voorwerpen die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen vergezeld moeten gaan van een schriftelijke verklaring waaruit blijkt dat zij aan de voorschriften voldoen.

BADGE bevattende materialen en voorwerpen en de derivaten daarvan gaan, wanneer zij worden verkocht en deze verkoop niet in de detailhandel plaatsvindt, vergezeld van een schriftelijke verklaring dat bepaalt de Conformiteit van het materiaal en voorwerpen aan Verordening (EG) nr. 1895/2005

Dergelijke verklaring dient de producten te vergezellen in het overeenkomstig stadium van de productieketen en is onontbeerlijk voor het verkrijgen van een uitvoercertificaat. Er is adequate documentatie beschikbaar, waaruit blijkt dat aan deze verplichting voldaan is.

Het dossier waarop de verklaring van overeenstemming is gebaseerd dient, op verzoek, aan de FOD Volksgezondheid of aan het FAVV te worden overgemaakt. De controles op de aanwezigheid en de conformiteit van de verklaring van overeenstemming zal gebeuren door het FAVV, zowel bij de levensmiddelenfabrikant als bij de verpakkingsfabrikant.

Indien er geen wijzigingen optreden bij de grondstoffen, bij de verwerking ervan, bij het gebruik, bij het productieproces  ed. kan een verklaring van overeenstemming voor een periode van maximaal 5 jaar geldig blijven. Natuurlijk kan de verantwoordelijke voor het product steeds beslissen, om zelfs in gelijkblijvende omstandigheden, de verklaring van overeenstemming te vernieuwen.

 

Andere interessante sites.

www.favv.be

http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/index_en.htm

Wetgeving