De wetgeving inzake de keramische voorwerpen staat beschreven in richtlijn 84/500/EG van de Raad van 15 oktober 1984 betreffen,de de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake keramische voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen gewijzigd bij richtlijn 2005/31/EG. De richtlijn 84/500/EG is omgezet in het Koninklijk besluit van 1 mei 2006 betreffende een verklaring van overeenstemming en prestatiecriteria voor de analysemethode voor keramische voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen.

Verordening (EG) nr. 1935/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen en houdende intrekking van de Richtlijnen 80/590/EEG en 89/109/EG stelt in artikel 16 dat materialen en voorwerpen die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen vergezeld moeten gaan van een schriftelijke verklaring waaruit blijkt dat zij aan de voorschriften voldoen.

De verklaring van overeenstemming bevat de volgende gegevens:

  1. naam en adres van het bedrijf dat het afgewerkte keramische voorwerp vervaardigt, en van de importateur die het inde Gemeenschap invoert;
  2. een omschrijving van het keramische voorwerp;
  3. de datum van de verklaring;
  4. de bevestiging dat het keramisch voorwerp aan de voorschriften die in het Koninklijk besluit van 1 mei 2006 en in Verordening 1935/2004 voldoet.

Deze punten dienen verplicht vermeld te worden op de verklaring van overeenstemming voor alle materialen en voorwerpen uit keramiek bestemd om met levensmiddelen in contact te komen.

Dergelijke verklaring dient de producten te vergezellen in het overeenkomstig stadium van de productieketen en is onontbeerlijk voor het verkrijgen van een uitvoercertificaat.

Het  dossier waarop de verklaring van overeenstemming is gebaseerd dient, op verzoek, aan de FOD Volksgezondheid of aan het FAVV te worden overgemaakt. De controles op de aanwezigheid en de conformiteit van de verklaring van overeenstemming zal gebeuren door het FAVV, zowel bij de levensmiddelenfabrikant als bij de verpakkingsfabrikant.

Indien er geen wijzigingen optreden bij de grondstoffen, bij de verwerking ervan, bij het gebruik, bij het productieproces  ed. kan een verklaring van overeenstemming voor een periode van maximaal 5 jaar geldig blijven. Natuurlijk kan de verantwoordelijke voor het product steeds beslissen, om zelfs in gelijkblijvende omstandigheden, de verklaring van overeenstemming te vernieuwen.

Wet